П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 18.11.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на осемнадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                       2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:  Д. Арнаудов при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Сн. Чолакова

Административно дело № 391 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09.10 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен, редовно призован, се явява прокурор Д. А.

Ответната страна, Общински съвет гр. Смядово, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Прокурор – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозирания протест: Производството по делото е  по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от АПК, образувано въз основа на  протест вх. № 238 от 12.08.2019г. по описа на Общински съвет - гр.Смядово, депозиран от П.В. - прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу Наредбата за управление на горските територии, собственост на община Смядово, приета с Решение № 78 по Протокол № 7 от 26.04.2012г. на Общински съвет - гр.Смядово.

Прокурор – Поддържам депозирания протест. Не възразявам да се приемат всички писмени доказателства представени по делото.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива под опис от т. 1 до т. 9, включително към придружително писмо рег.№ ДА-01-2457/19.08.2019г., както и изисканите допълнително от съда и представени от т. 1 до т. 3, включително с придружително писмо от 10.10.2019 г. от ответната страна.

Прилага АД № 104/2019 г. по описа на ШАдмС.

Съдът на основание чл. 171, ал. 4 от АПК

             О П Р Е Д Е Л И:

Указва на вносителя на протеста, че следва да сочи доказазателства за твърдяните от него факти, от които черпи права;

Указва на ответната страна, че следва да сочи доказателства за наличието на фактическите основания към момента на издаване на оспорения подзаконов нормативен акт, включително и доказателства по спазване на процедурата.

Прокурор - Нямам доказателствени искания и няма да соча доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурор – Намирам решението на Общински съвет – Смядово, с което е приета наредба за управление на горските територии, собственост на община Смядово за незаконосъобразно и моля да го отмените като такова, както е поискал колегата от ОП-Шумен.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в  09.15 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                   Секретар: