П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 14.11.2019 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Ив.В. 

Прокурор: Д.Димитров

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Б. Бойн

Административно дело № 503 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Ищецът, „И.с.“ ООД, *** - редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът, Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София - редовно призована, не изпраща представител.

За контролиращата страна, Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно призована, се явява прокурор Д. Димитров. 

         Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпилата искова молба:

Производството по делото е по реда на чл.203 и сл. от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, образувано въз основа на искова молба рег.№ ДА-01-2945/17.10.2019год. по описа на ШАС, депозирана от „И.с.“ООД с ЕИК:***, със седалище и адрес ***, представлявано от управителя К.С.чрез адв. Е.П. от АК- Стара Загора срещу Комисия за регулиране на съобщенията-гр.София, с която се претендира обезщетение за причинените имуществени вреди на стойност 696.00лв., съставляващи заплатени от дружеството разноски, свързани с процесуално представителство и защита от адвокат по повод обжалвано Наказателно постановление № 114/15.07.2016год. на Председател на Комисия за регулиране на съобщенията - гр.София, отменено с влязло в законна сила решение №577/04.01.2017год. на Районен съд-гр.София, постановено по ВАНД №17080/2016год. по описа на съда, потвърдено с Решение на касационна инстанция №2961/28.04.2017г. на АС-София-град.

         Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-3287/13.11.2019г. процесуалния представител на ищеца е представил изискани от съда писмени доказателства.

Прокурорът – Считам исковата молба за процесуално допустима.

Съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА и прилага като доказателства по делото представените от ищеца с исковата молба писмени доказателства, описани от т.1 до т.3 в част „Доказателствени искания“ от молбата, договор за правна защита и съдействие, пълномощни от 18.09.2019г., фактура с касов бон от 15.10.2019г., както и  представените по имейл от процесуалния представител на ищеца с писмо рег.№ДА-01-3287/13.11.2019г. Решение №2961/28.04.2019г., постановено по КАНД №1855/2017г. по описа на АС- София град, протокол от проведено заседание по КАНД №1855/2017г. по описа на АС- София град, Решение №577/04.01.2017г., постановено по НАХД №17080/2016г. по описа на РС- София, протокол от проведено заседание и разпореждане по НАХД №17080/2016г. по описа на РС- София, жалба от „И.с.“ ООД против НП №114/15.07.2016г. на Председателя на КРС, пълномощно към договор за правна защита и съдействие №070/2016г. преупълномощаване по пълномощно към договор за правна защита и съдействие №070/2016г. и НП №114/15.07.2016г. на Председателя на КРС.

Прилага към делото депозираното от ищеца чрез адв. П. писмено становище рег.№ДА-01-3216/07.11.2019г. с подробно изложени съображения по същество и списък на разноските по делото.

Приема за сведение приложената към писменото становище съдебна практика.  

         На основание чл. 154, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 146, ал. 1, т. 5 от АПК и чл.144 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Указва на ищеца, че следва да сочи доказателства досежно наличието на факти и обстоятелства, установяващи твърденията му за реално претърпени имуществени вреди на стойност 696.00лв., вследствие на отменено, като незаконосъобразно с решение на Софийски районен съд НП.

Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът – Намирам жалбата за основателна. Считам, че въз основа на действията на ответника в настоящото съдебно производство, а именно КРС, на ищеца „И.с.“ ООД са нанесени вреди, в посочения в исковата молба размер. Считам, че исковата претенция е изцяло доказана. Моля за решение в този смисъл. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                   Административен съдия:

 

                        Секретар: