П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 14.11.2019 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Ив.В. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Б. Бойн

Административно дело 383 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

Оспорващият, Областен управител на област Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, Общински съвет – Шумен, редовно призован, за него се явява адв.Б. от ШАК,  редовно упълномощена. 

Заинтересованата страна, Скаутски клуб „Мадарски конник“, гр. Шумен – редовно призована, за нея се явява адв. Е., редовно упълномощена.

Адв.Б. - Да се даде ход на делото.

Адв. Е. - Да се даде ход на делото. Получихме препис от жалбата, запозната  съм с допълнително представените от ОбС доказателства.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпилото оспорване:

Производството е образувано по оспорване на Областен управител на област Шумен против Решение №1129/25.07.2019г. по Протокол № 48 на Общински съвет– Шумен. С атакуваното Решение по т.1 е било прието повторно предходно Решение №1108 по Протокол №47/27.06.2019г., върнато за ново обсъждане със Заповед №РД-15-84/08.07.2019г. на Областния управител за съгласие за отпускане на сумата 14 000лв. на Скаутски клуб „Мадарски конник“, а с т.2 е прието, че в случай на обжалване от страна на Областния управител, Председателят на ОбС следва да уведоми незабавно членовете на постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред“ към ОбС-Шумен.         Депозирано е и допълнително конкретизиране коя точка се обжалва.

Съдът констатира, че с писмо рег.№ДА-01-2431/14.08.2019г. от ответната страна по делото са представени писмени доказателства, съставляващи административната преписка по оспорваното решение.

Адв.Б. – Оспорвам жалбата. Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства.

Адв.Е. - Считаме жалбата за неоснователна и незаконосъобразна и я оспорваме. Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства.

Съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА и прилага като доказателства по делото представените от оспорващия с жалбата писмени доказателства, описани като приложение от т.1 до т.3;

-         Представените от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-2431/14.08.2019г. писмени доказателства под опис.

На основание чл.171, ал.4 във връзка с чл.170 от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалваното решение;

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при наличие на посоченото в него материално основание.

С оглед на факта, че оспореният акт  е в полза на заинтересованото лице,  същото има така посочената на ответната страна тежест на доказване. 

Адв. Е. – Представям и моля да приемете копие от докладна записка от кмета Л. Х., с която е одобрено изготвено становище от страна на експертната група на Община Шумен, касаеща отпуснати суми на Скаутски клуб „Мадарски конник“, които са взети предвид при последващи решения. Водим двама свидетели, които са протоколисти към ОбС, и които молим да бъдат допуснати до разпит с цел установяване обичайната практика по отношение изготвяне на протоколите и съответно изпращането им към компетентни институции след това. 

Адв. Б. – Не възразявам срещу приемане на представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство. Не възразявам и на искането за допускане до разпит на двама свидетели.

След като съобрази становището на страните и представената в днешно съдебно заседание докладна записка, която липсва към приложените доказателства, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА и прилага като доказателство по делото представената в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на заинтересованата страна докладна записка от Л. Х.- кмет на община Шумен от 18.04.2019г.

По отношение на искането за разпит на свидетели, които притежават качеството на протоколисти в Общински съвет Шумен, относно обичайната практика по приемане на решения, съдът намира, че същото е неотносимо към предмета на доказване, поради което 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОСТАВЯ без уважение искането за разпит на двама свидетели.   

Адв. Б. - Нямаме други доказателствени искания.

Адв. Е. - Нямаме други доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Б. –Както вече заявих считам жалбата за неоснователна и както Решение № 1108, така и Решение № 1129 не възпрепятстват упражняването на контрол по законосъобразност върху актовете на ОбС от страна на областния управител, поради което смятам, че оспорването е неоснователно. Видно от представените от страна на ОбС Шумен доказателства е, че оспореното решение, с така направената конкретизация, че се оспорва повторно взетото Решение №1129 по Протокол № 48 от 25.07.2019г., с което е потвърдено Решение №1108 по Протокол № 47/27.06.2019г. върнато за ново обсъждане със заповед на областен управител на област Шумен е, че оспореното решение е взето по докладна записка на Д. Д. – общински съветник в ОбС – Шумен с рег.инд.61-02-144 от 20.05.2019г. С тази докладна записка се предлага ОбС да вземе решение за финансиране на сдружение Скаутски клуб „Мадарски конник“ със сумата от 14000 лева, която сума да бъде отпусната от  бюджета „Младежки дейности и спорт“ на община Шумен. Видно от доказателствата по делото е, че по така   внесената докладна записка са се произнесли две постоянни комисии, водещата комисия по правилника, това е комисията „Бюджет и финанси“, за което сме представили копие от Протокол №46/27.05.2019г. и постоянна комисия „Младежки дейности и спорт“, за което е представен протокол №40 от 25.06.2019г., с което е изпълнено първото изискване на чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействие с общинска администрация гр.Шумен. Представили сме и доказателства, че има писмено становище от кмета на община Шумен от 20.06.2019г., с което е изпълнено и следващото изискване на чл.49, ал.3 от Правилника. И двете комисии са разгледали докладната записка и са гласували предложението по същество. Точката по докладната записка е включена в дневния ред и са били налице основанията за нейното разглеждане. Видно от докладната записка становищата, изказванията и предложенията в ОбС е, че при приемане на Решение №1108 действително не е посочено точно основанието по т.6 на чл. 21, а е посочена само т.23, но от мотивите на заседание се извежда и това правно основание. Именно в изпълнение на чл.27, ал.4, т.5 от ЗМСМА, решението на ОбС е прието с поименно гласуване, което е отразено в протокола от съответното заседание. Видно от представения Протокол №47 от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2019г. с 24 гласа „За“, без „Против“ и двама въздържали се и поименно гласуване е прието Решение №1108, с която ОбС е взел решение за отпускане на сумата от 14000 лв. на Скаутски клуб „Мадарски конник“, след одобряване на извършените разходи по законосъобразност от компетентния орган и становище на одиторите на община Шумен в едномесечен срок след приемане на решението. Изпълнени са всички изисквания както на чл. 94, така и на чл.97 от Правилника, като председателят на ОбС е прочел имената на всички общински съветници, оповестил е начина, по който всеки един от тях е гласувал. Предложенията, подкрепящи докладната записка са били разглеждани и гласувани в три точки – във вида, в който е било внесено предложението; във вида, в който е било предложено от общинския съветник М.Д. и във вида, който е преформулиран и посочен в протокола. За всяка точка са изпълнени изискванията на чл.94 и чл.97 от Правилника и е видно, че е било прието с поименно гласуване по т. 2, т.е. във вида предложен от общинския съветник М.Д., видно от страници 22 и 25 от Протокол № 47 на ОбС Шумен. При това положение смятам, че е неоснователно твърдението, че липсвали фактически и правни основания за издаване на Решение № 1108, също и на Решение №1129 и по никакъв начин не е възпрепятстване упражняването на контрол по законосъобразност върху актовете на ОбС от страна на областния управител. Видно също от представените доказателства е, че препис от решението на ОбС е било изпратено на областния управител, който със заповед от 08.07.2019г. е върнал Решение №1108 за ново обсъждане и въз основа на тази заповед, докладна записка на председателя на ОбС, становище на кмета на община Шумен от 22.07.2019г. и отново становища на двете постоянни комисии, водещата „Бюджет и финанси“, за което е съставен вече Протокол № 55/23.07.2019г. и постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“, за което е съставен Протокол №42/23.07.2019г., покана за свикване на ОбС от 25.07.2019г. и съгласно разпоредба на чл. 90, ал. 3 от Правилника, отново при спазване изискванията на чл.94, чл.97 от Правилника и тези на чл. 45, ал.9 и 10 от ЗМСМА с 22 гласа „За“, 5 „против“ и 9 „въздържали се“ от общо 41 общински съветника е прието Решение №1129/25.07.2019г., с което ОбС е взел решение за отпускане на сумата от 14000 лв. на Скаутски клуб „Мадарски конник“, отново след одобряване на извършените разходи по законосъобразност от компетентния орган и становище на одиторите на община Шумен в едномесечен срок след приемане на решението. При това положение, смятам че са посочени всички фактически и правни основания за издаване на атакуваното Решение № 1129. Върнатият за ново обсъждане акт е приет по реда на чл.45, ал. 9 и  чл. 21, ал. 1, т. 6, съгласно чл.45, ал. 10 и чл., ал. 4 и 5  от ЗМСМА, т.е. при приемане на това решение изрично и противно на това, което е изложено в жалбата, е посочено правното основание. В изпълнение на чл.94, ал.3 от Правилника разпечатките, в които поименно са изписани имената на общинските съветници и е отразен начинът, по който всеки един тях е гласувал и при приемане на Решение №1108 и на Решение №1129 са подписани от председателя на ОбС и са приложени към съответните протоколи №47 и №48. Препис от решенията от заседанието на ОбС, проведено и на 25.07.2019г. отново е изпратено на областния управител, с което са спазени всички законови изисквания, поради което смятам, че в жалбата неоснователно се твърди, че такива не са изпратени на областния управител и препятствана възможността същия да осъществява контрол върху решенията на ОбС. По отношение на възражението в жалбата, че не можел да се направи обоснован извод за начина и реда на финансиране на Скаутски клуб „Мадарски конник“ за предходната година и отчитането за предоставени средства, отчитането на предоставени средства трябвало да е обвързано с предоставяне на бъдещи такива за клуба, то видно от атакуваното решение същото е прието под две условия: сумата да бъде отпусната след одобряване на отпуснатите разходи по законосъобразност от компетентните органи и становище на одиторите на община Шумен. Самото изпълнение на приетото от ОбС решение освен тези две условия, при които е прието, ще зависи и от вземането на още едно решение, а именно от къде да бъдат взети средствата за изпълнение  на това решение и смятам, че е недопустимо пред Административния съд да се твърди по основание, че не са изпълнени тези условия, които още са бъдещи. Ето защо аз моля да отхвърлите оспорването на административния акт и да присъдите в полза на ОбС - Шумен направените по делото разноски.      

Адв. Е. – Изцяло се солидаризирам с казаното от колегата Борисова във връзка с липсата на каквито и да било основания за обжалване на процесното решение на ОбС – Шумен. Действително решенията на ОбС са приравнени на административен акт и след като в случая е налице оспорване решение на ОбС, то съдът е длъжен да направи преценка в своето решение дали са спазени всички установени в чл. 146 от АПК условия за действителността на решението на ОбС – Шумен, т.е. актът издаден ли е от компетентен орган, в установената от закона писмена форма, при спазване на   материалноправните и административноправните правила и в съответствие със закона. В случая считам, че всички условия на чл.146 АПК са спазени по отношение на обжалваното решение на ОбС Шумен. Същото е в писмена форма, съдържа изискуемите реквизити на чл.59, ал.2 от АПК, като по отношение на посоченото, че липсвали мотиви, искам да Ви обърна внимание, че в кориците на настоящото дело се намират абсолютно всички  материали, вкл. и докладната записка, която е основата за приемане на решение на ОбС, т.е. от тази докладна записка могат да се извлекат тези правни основания, които областният управител счита, че не са налице. Доколкото докладната записка се явява част от производството по приемането на решението и се съдържа в представената административна преписка, считам че в случая са налице мотиви и са посочени правните основания, въз основа на които е взето решението на ОбС. Считам, че са спазени всички условия и изискания на законовите норми, които са разписани в ЗМСМА, както и в Правилника за дейността на Общински съвет. Спазени са всички процедури, поради което и взетото решение на ОбС- Шумен е валидно и законосъобразно. В случая считам, че изложеното от страна на областна администрация, че липсата на мотиви в решението на ОбС-Шумен било съществен порок, намирам че това възражение се преодолява с представените писмени документи в настоящото производство, като подробно в докладната записка, както и в протоколите на ОбС- Шумен, въз основа на които са взети Решения №№1108 и 1129 са изложени подробна обосновка, мотиви и правно основание. Спазени са всички изискания по отношение на гласуване, разписани в законовите актове, поради което намирам, че решението на ОбС Шумен е издадено изцяло при спазване условията на чл.146 от АПК и не страда от каквито и да било пороци. По отношение на изложените възражения, че отпуснатите средства на  Скаутски клуб „Мадарски конник“ щяло да доведе до едва ли не изменение на годишния бюджет на общината, искам да обърна внимание, че в самото решение на ОбС, финансираното, което е отпуснато на Скаутски клуб „Мадарски конник“ е обвързано с изпълнение на още няколко условия, т.е. тези средства ще бъдат отпуснати на Скаутски клуб „Мадарски конник“ след като бъдат приети и одобрени извършените разходи. Въз основа на всичко изложено, както и от събраните писмени доказателства в настоящото производство, считам оспорването от страна на областна администрация за недоказано, жалбата за неоснователна, поради което моля да я отхвърлите, като такава. Моля да ни присъдите сторените деловодни разноски, за което представям списък. Както и представям позиция от страна на Скаутски клуб „Мадарски конник“ във връзка със значение на скаутски клуб за града. 

След като съобрази, че представената позиция няма характер на писмени бележки, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Връща представената писмена позиция от страна на Скаутски клуб „Мадарски конник“ на процесуалния представител на заинтересованата страна.

Приема и прилага списък на разноските от заинтересованата страна.   

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                   Административен съдия:

 

                                    Секретар: