П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 05.11.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на пети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 428 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

Оспорващият, „Земеделски институт-Шумен“ гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява лично директора. За него се явяват адв. Л. В. при ШАК и адв. Св. Б. при ШАК, редовно упълномощени.

    Ответникът, Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител.

Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-3161 от 05.11.2019 г. по описа на ШАдмС по делото е депозирана писмена молба от ответника, с искане за даване ход на делото в негово отсъствие. Молбата съдържа изявление, че ответникът оспорва изцяло депозираната жалба, като неоснователна и недоказана и моли същата да бъде отхвърлена като такава, ведно с всички законни последици. Отправя искане за приобщаване към доказателствения материал по делото на представената от органа административна преписка, както и на приложено към молбата Оторизационно писмо № 4998 от 28.11.2012 г., видно от което сумата по договора е платена.  Счита, че спорът е правен, в каквато връзка за решаване на казуса не е  налице необходимостта от назначаване на експертиза. Моли, в случай, че жалбоподателят представи допълнителни доказателства да му бъде дадена възможност за изразяване на становище по тях.  При липса на такива и обявяване на делото за решаване, моли съдът да постанови съдебно решение, с което да отхвърли направеното оспорване, като неоснователно и недоказано, ведно със всички законни последици и да му присъди сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в минимален размер. С писмената си молба-становище прави възражение за евентуална прекомерност на претенцията на адвокатски хонорар по делото. Подробно излага съображенията си по съществото на спора в приложени към молбата писмени бележки.

Съдът връчва екземпляр от молбата и бележките на процесуалния представител на жалбоподателя.

Адв. В. - Да се даде ход на делото.

Адв. Б.– Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпилата жалба:

          Производство по настоящото дело е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.62 от ЗУСЕСИФ. Образувано по жалба на Земеделски Институт-Шумен със седалище и адрес на управление гр.Шумен бул.“С.Велики“ №**, представляван от Директора А.П.А., чрез пълномощниците му и процесуални представители-адв. Л.В.и адв.Св.Б., против Решение за налагане на финансова корекция № 01-2600/7761 от 01.08.2019 год. на Изпълнителния директор на Държавен фонд «Земеделие» - София за налагане на Експериментална база-Държавно предприятие към Институт по земеделие-Шумен със седалище и адрес на управление с.Царев брод,община Шумен ЖК Проф.И. И. адм.Блок,с БУЛСТАТ 2004646696,представлявано от К.С.на финансова корекция в размер на 10% от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на селскостопанска техника за нуждите на Експериментална база-ДП към Институт по земеделие-Шумен, в две обособени позиции,както следва: Първа позиция: Система от съоръжения за сепариране и съхранение на оборски тор; Втора позиция: Машини за транспортиране и разхвърляне на оборски тор“, финансирана по Договор №27/121/04144 от 29.12.2010 год. за отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на селските стопанства“ и избран изпълнител „Марпекс агро“ ЕООД с ЕИК ***** за изпълнение на одобрен проект с ИД по Договор № 27/121/04144 за отпускане на финансова помощ,сключен между ДФ“Земеделие“-РА и Експериментална база-ДП към ИЗ с УРН:410104 и установено възникнало за Експериментална база-Държавно предприятие към Институт по земеделие-Шумен със седалище и адрес на управление с.Царев брод,община Шумен ЖК Проф.И. И. адм.Блок,с БУЛСТАТ ******,представлявано от К.С.публично държавно вземане,представляващо недължимо платена финансова помощ по Договор № 27/121/04144 от 29.12.2010год. за отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на селските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.,подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на 38 699.82лв. без ДДС.

В жалбата са изложени подробни съображения, досежно незаконосъобразността й, както и че постановения и обжалван с настоящата жалба административен акт, а именно решение на административния орган е незаконосъобразно, неправилно и недопустимо.

На първо място се реливира довод за недопустимост на обжалваното решение, тъй като на същото основание вече има издадено Решение №01-2600/7761/07.02.2018 г., което е било обжалвано и обявено за нищожно от ВАС с Решение № 11125 от 17.07.2019 г. по АД № 8607/2018 г. по описа на ВАС.

На следващо място се твърди, че обжалваното решение е недопустимо, поради това, че към момента на налагане на финансова корекция Експериментална база-Държавно предприятие към Институт по земеделие-Шумен несъществува и не е субект по ЗОП, в този смисъл няма качеството на възложител, не е юридическо лице и няма правосубектност.   Твърди се, че обжалваното решение е незаконосъобразно, поради изтекла погасителна давност за налагане на финансова корекция, съгласно действащото законодателство, както и че наложената финансова корекция е незаконосъобразна поради факта, че в случая не е налице нормативно или  договорно нарушение, което да е свързано с изпълнение на финансираната инвестиция, както и поради липсата на съществена предпоставка за налагане на корекцията по чл. 70, ал. 1 и чл. 72 от ЗУСЕСИФ – нередност, по смисъла на приложимото законодателство на ЕС. Твърди се, че не е налице нарушение на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, тъй като към момента на провеждане на процедурата през 2011 г., няма законово изискване, обосновка за цената да се изисква само ако офертите са три.  Релевира се и довод, че възложителят не е допуснал никакви нарушения на Националното европейско законодателство и при положение, че е осъществен цялостен предварителен и последващ контрол от Фонд „Земеделие“. Постановеното решение се явява неправилно, недопустимо и незаконосъобразно, в каквато връзка и по подробно изложени в жалбата съображения се отправя искане за отмяна на обжалваното решение на сочените в жалбата подробни доводи и съображения, и присъждане на сторените по делото разноски.

Адв. В.– Поддържаме депозираната жалба изцяло.

Адв. Б.– Поддържаме жалбата. Само за прецизност уточняваме и молим да бъде взето предвид, че сме допуснали грешка при изписване на номера на решението, което оспорваме, като решението не е дописано с някаква съществуваща в него абревиатура # 14, след номера 7761, който ние сме посочили. Навярно с това дописване административният орган е обвързал по някакъв начин настоящото решение с предходното решение, веднъж вече прогласено от ВАС за нищожно. Предходното решение е с № 01-2600/7761, а настоящото има същия №01-2600/7761#14. Обжалваме второто решение №01-2600/7761#14 от 01.08.2019 г. Моля, да имате предвид и довод за нищожност и на това решение, поради това което сме изложили в жалбата си, а именно че то е адресирано до несъществуващ правен субект. Юридическото лице -  Експериментална база-Държавно предприятие към Институт по земеделие-Шумен, с посочения в решението Булстат или ЕИК, както беше вписано в търговския регистър, несъществува, то е заличено поради вливането му в структурата на Земеделския институт.

Адв. В.– Юридическото лице е заличено от търговския регистър. Заличаването е на дата 26.04.2018 г., а законът за преобразуването на  Експериментална база-Закон за селскостопанската академия е от 01.04.2018 г. Експериментална база е било публично предприятие, което е вписано в търговския регистър и за да престане юридически реално да съществува, следва неговото заличаване с акт на заличаване.  В търговския регистър е записано, че предприятието е заличено. Заличаването става на основание Закон за изменение на селскостопанската академия от 01.04.  Представям копие на ДВ бр. 22. Да се приобщят писмените доказателства.

Адв. Б.– Налице е константна практика, че по отношение на несъществуващ субект, няма как да бъде издаван такъв административен акт. Да се приобщят писмените доказателства.

Съдът, като съобрази представените от страните доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Мотивиран от горното

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните доказателства, както следва:

-         представените с жалбата писмени доказателства Решение за

налагане на финансова корекция № 01-2600/7761#14 от 01.08.2019 г.;

-         представените от ответната страна със съпроводително писмо с

рег. № ДА-01-3047 от 28.10.2019 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под подробен опис от т. 1 до т. 16, включително, обособени в Том II и под опис от т. 17 до т. 26, включително, обособени в Том III, както и молба-становище  рег. № ДА-01-3161 от 05.11.2019 г. по описа на ШАдмС, ведно с приложено към молбата Писмо за оторизация на плащането № 4998 от 28.11.2012 г.

Прилага за сведение копие на ДВ бр. 22.

На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК, във вр. с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да докаже обстоятелствата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици, като посочи и представи конкретни доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност и недопустимост на процесното решение;  

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на законоустановената процедура и при наличие на соченото в него материално правно основание в съответствие с целта на закона.

Служебно да се изиска и приложи АД № 68/2018 г. на Шуменския административен съд. 

На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства в подкрепа на активната си легитимация и наличието на правен интерес, доколкото обжалвания административен акт е постановен по отношение на друго юридическо лице, а именно Експериментална база-Държавно предприятие към Институт по земеделие-Шумен, а жалбата е депозирана от Земеделски институт – Шумен, представляван от директора. 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, като дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Отлага и насрочва делото за 10.12.2019 г. от 10.30 часа, за която

дата жалбоподателят – уведомен, а ответната страна уведомена при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Заседанието приключи в  10.30  часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                               Секретар: