П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 05.11.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на пети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:  П.Вълчев  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело 359 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

Вносителят на протеста Прокурор при Окръжна прокуратура  гр. Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, за него се явява прокурор  В.

Ответникът, Кмета на Община Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява. За него се явява ст. юрисконсулт К., редовно упълномощен.  

Заинтересована страна, „Т.“ ООД ***, уведомена при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК,  не се явява. За нея се явява адв. Сн. К. от ШАК, преупълномощена от адв. И. Т. от ШАК, редовно упълномощен.

       

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Ст. Юрисконсулт К.- Да се даде ход на делото.

Адв. К.– Да се даде ход на делото.

Съдът счете, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурор - Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 Ст. Юрисконсулт К.- Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

Адв. К.– Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания,  съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

           Прокурор -  Поддържам така депозирания протест срещу Заповед № РД-25-513/01.04.2015 г. Считам, че посоченият индивидуален административен акт  се явява незаконосъобразен, нищожен. Изцяло се солидаризирам с аргументите изложени в първоначално депозирания протест, както и последващ протест пред ВАС. Наред с това бих добавил и аргумента, че в протестираната заповед в т. 6 е изрично отбелязано, че се отменя Заповед № РД-25-2107/31.10.2012 г. на Кмета на община Шумен. Считам, че това обстоятелство излиза извън рамките на компетентността на Кмета на община Шумен. Както е известно индивидуалните административни актове, каквато е отменената Заповед № РД-25-2107/31.10.2012 г., които не са били оспорени пред съд, могат да бъдат отменени само и единствено по реда на извънредните способи регламентирани в чл. 99 и сл. от АПК. В този смисъл, считам че Кмета на община Шумен е излязъл извън своята компетентност, което е основание за обявяване нищожността на протестираната заповед.  С оглед на изложеното, моля да отмените като незаконосъобразна и нищожна протестираната Заповед № РД-25-513/01.04.2015 г. на Кмета на община Шумен. 

Ст. Юрисконсулт К.- Считам протеста на прокурора за неоснователен. Поддържам изцяло дадените писмени бележки по предходното дело, в които обосновавам защо издадената от Кмета на община Шумен заповед е законосъобразна и би следвало да остане в сила. Отменената с оспорваната в настоящото производство заповед е отменена в рамките на правомощията на кмета, тъй като чл. 99 от АПК дава възможност при настъпили нови обстоятелства, които не са били известни при издаването на акта, който се отменя от същия орган да стане тази отмяна. Новите обстоятелства са тези, че след като 2012 г. е била издадена една заповед за право на пристрояване, не са се били доразбрали достатъчно всичките заинтересовани лица, производството е спряно и когато е възобновено с представеното в предходно заседание заявление за продължаване на процедурата вече през 2015 г. имаме настъпили нови обстоятелства от гледна точка на промяна на данъчна оценка на правото на пристрояване, което би повлияло и върху оценката на самото право. Поради тази причина е отменена заповедта от 2012г. и е издадена тази от 2015 г. Считам, че обжалваната заповед в настоящото производство е законосъобразна. Същата е издадена без да са извършени, както процесуални, така и материално правни нарушения, поради което моля да постановите решение, по силата на което да оставите в сила оспорваната заповед и да присъдите юрисконсултско възнаграждение на община Шумен. 

Адв. К.– Като представител на заинтересованата страна „Т.“ ООД ***, моля да потвърдите процесната заповед на Кмета на община Шумен. Поддържаме всички доводи, които сме   изложили в защита срещу протеста на Окръжна прокуратура гр. Шумен по предходното дело. Считам, че издадената заповед от Кмета на община Шумен през 2015 г. не е нищожна, напротив тя е издадена от компетентен орган, в кръга на правомощията му. Става въпрос за учредяване право на пристрояване, което има възможност да бъде учредено със заповед на кмета, като е спазен Закона за общинската собственост и наредбата на общинския съвет, моля да отхвърлите протеста на Окръжна прокуратура гр. Шумен, да потвърдите заповедта и да ни присъдите направените разноски, за които сме представили списък.

Съдът дава възможност на вносителя на протеста в  3–дневен срок, считано от днес, а на процесуалните представители на ответната и заинтересованата страна в 5–дневен срок, считано от днес да изложат подробни съображения по съществото на спора в писмени бележки.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                             Секретар: