П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 08.10.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на осми октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор: П.Вълчев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Б.

Административно дело № 224 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:50   часа се явиха:

Ищецът, М.А.А.,*** - редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв. С.Б., назначена за процесуален представител на лицето, съгласно  определение на съда.

Ответната страна, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр.София - редовно призована, за нея се явява ст. юрисконсулт Сл., редовно упълномощена.  

За контролиращата страна Окръжна прокуратура, гр.Шумен - редовно призована, се явява прокурор Вълчев.

              Свидетелят, И.А.А.,  редовно призован се явява лично. 

              Адв.Б. - Да се даде ход на делото.

          Юрисконсулт Сл.- Да се даде ход на делото.

          Прокурор Вълчев - Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел, както следва:

Свидетелят, И.А.А. - 52 год., бълг.гр. жител *** дол, Варненска област, понастоящем в затвора в гр.Ловеч, женен, осъждан, учил до 12 клас, първи братовчед на ищеца М.А.А..

Съдът разяснява на свидетеля правото му да откаже да свидетелства, както и наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелят обеща да говори истината.

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля И.А.А..

Свидетелят И.А.А. - На 18.02.2011г. ни задържаха с М. и на 19.02.2011г. бяхме в Шуменския арест. След като ни задържаха, М. го вкараха в килия №8. Там бяха шест човека, а той беше седмият на земята. За М. нямаше легло. Аз не бях в същата килия, бях  в подземието. Приеха ни заедно с М. и му казаха: „М. вземи този влажен дюшек, ще спиш на земята, понеже няма места“. Мен ме вкараха в подземието, където не съществува арест. М. стоя в осма килия около 12 дни. Всеки ден се оплакваше. Разболя се, влажен е дюшекът, циментът дърпа. После писа до К. и той се разпореди да го преместят. След като писа на К. го преместиха в килия №5. В пета килия стоя около два месеца. После го преместиха в първа килия, където стоя около три месеца. След това го преместиха в килия №7. В девета и в седма килия бяхме заедно с М.. Когато бях в подземието чувах М. като крещи, той не искаше да бъде в осма килия, защото там спеше на земята. Като ни изкарваха на дознание, аз му се карах. Питах го защо вдига аларма. Тогава той ми каза, че спи на земята в осма килия. После го преместиха в пета килия. Аз също съм бил в осма килия. В осма килия имаше три двойни вишки, за шест човека е мястото. Там беше мръсно, нямаше санитарен възел, нямаше дневна светлина. Тази килия няма прозорец. Светлината идваше от една крушка. Имаше влага. Яденето беше на земята в мръсотията, нямаше шкафове за храната. Има една решетка, през която влиза въздух. Ние лежахме там през зимата. Нямаше отопление. Беше студено. Там няма парно. В осма килия нямаше тоалетна, нямаше течаща вода. При нужда ходехме в пластмасови бутилки. Имаше една желязна маса и два заварени стола. Масата беше за двама,  не за  шест човека. За тия  дванайсет дни в осма килия М. беше седмия човек и спеше върху дюшек на земята. В килията нямаше телевизия. Къпехме се по шест човека на един душ. Бойлерът беше 80 литра, не стигаше топлата вода. Двама, трима оставаха неизкъпани. Един път седмично имахме достъп до банята. Подът беше циментов, черен и мръсен. М. направи два пъти опит да се обеси в седма килия, защото не можел да търпи мръсотията. Аз бях в отсрещната килия и го попитах защо прави така. Той ми каза, че не може да изтърпи този ужас. М. щеше да се беси на въже, направено от чаршаф. Полицаите му взеха въжето. В седма килия М. беше сам. Не зная защо беше сам. По време на престоя в ареста се оплакваше на лекаря, но не го извеждаха. Оплакваше се от бъбреци, имаше заболявания, беше болен. Даваха му някакви хапчета, после приспивателни. Нямаше простир за дрехите. Сушахме ги вътре в килията на вишките, където спяхме. Полагаше ни се по един час престой на открито, но не ни изкарваха. По коридорите не се движехме. По цял ден стояхме в килиите. Като чукахме за тоалетна, не ни отваряха и като ни хване стомахът, ходехме в найлонови торбички. Условията във всички килии са еднакви. Условията в килии с №№6,7,8 и 9 са еднакви. От килия №1 до килия №5 имат по един малък прозорец. Аз съм бил във всички килии. В седма и девета килия  бяхме заедно с М.. В седма килия бяхме заедно с М. за  три, четири дни. В девета килия бяхме заедно с М. около месец. Познавам И.С.Г., с него  бяхме  заедно в осма килия. След като изкараха М. от осма килия, мен ме преместиха от подземието в осма килия. Тогава бяхме заедно с И.Г. в осма килия. От 19.02.2011г. не съм бил с М. в една килия.  Тогава той беше с И.Г., една момче от гр.Нови пазар, двама братя – С. и А. (забравих му името), едно момче от с.Тимарево имаше. Бяха седем човека в килията, като седмият беше М.. 

Адв.Б. - Нямаме въпроси към свидетеля.

Юрисконсулт Сл.- Нямам въпроси към свидетеля.

Прокурор Вълчев - Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освобождава свидетелят И.А.А. от съдебната зала.

Съдът констатира, че  видно от върната по делото в цялост невръчена призовка и съпроводително писмо с рег.№ДА-01-2285/19.07.2019г. по описа на ШАдмС, изпратено от  затвора в гр.Ловеч, към настоящия момент в затвора в гр.Ловеч няма лице с имената И.С.Г..

Адв.Б. - Моля лицето И.С.Г. да бъде призовано в затвора в гр.Плевен. Държим на разпита на свидетеля Р.Н.С.. До 5 дни ще внесем депозита, определен за призоваване на  същия.

 С оглед данните от служебно изпратено, ведно с  върната в цялост невръчена призовка писмо, че лице с имената И.С.Г. не пребивава на посочения от ищеца адрес и изявлението на процесуалния представител на ищеца, че държи на разпита на допуснатия свидетел, съдът счита, че същият следва да бъде призован в затвора в гр.Плевен. 

 Съдът,  като съобрази представеното от затвора в гр.Ловеч писмо, съдържащо информация, че свидетелят И.С.Г. към настоящия момент не пребивава в затвора в гр.Ловеч, счете че същото следва да се приобщи към доказателствата по делото.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмо рег.№ДА-01-2285/19.07.2019г. по описа на ШАдмС.

 Да се призове допуснатият в предходно съдебно заседание  в качеството му на свидетел И.С.Г. на адрес: ***.

УКАЗВА на явилият се в настоящото съдебно заседание ищец, М.А.А., че следва да внесе в 5-дневен срок, считано от днес, определения от съда депозит в размер на 20.00лв. за призоваване на допуснатия в качеството му на свидетел по негово искане Р.Н.С.. Уведомява същият, че при невнасяне на определения от съда депозит за призоваване на свидетел в указания срок, същият ще бъде заличен от списъка на лицата за призоваване.

Адв.Б. - На този етап, други доказателствени искания нямаме. 

Юрисконсулт Сл.- Нямаме доказателствени искания.

Прокурор Вълчев - Нямаме доказателствени искания.

Счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:  

Отлага и насрочва същото за 19.11.2019г. от 10:30 часа, за която дата страните уведомени в съдебно заседание.

Да се призове допуснатият в предходно съдебно заседание  в качеството му на свидетел И.С.Г. на адрес: ***.

Да се призове допуснатия в качеството му на свидетел Р.Н.С., след внасяне на определения от съда депозит за призоваване на свидетел от ищеца. 

Заседанието приключи в 11:13 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                Секретар: