П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 08.10.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на осми октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор:  П.Вълчев  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело 359 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  10:00   часа се явиха:

Вносителят на протеста Прокурор при Окръжна прокуратура  гр. Шумен, редовно и своевременно призован, за него се явява прокурор  Вълчев.

Ответникът, Кмета на Община Шумен, редовно и своевременно призован, за него се явява ст. юрисконсулт К., редовно упълномощен.  

Заинтересована страна, „Т.“ ООД ***, редовно и своевременно призована,  не се явява и не изпраща представител.  Съдът констатира, че по делото е депозирана писмена молба с рег.№ДА-01-2826/07.10.2019г. по описа на ШАдмС  от адв.Т. от АК – Шумен в качеството на процесуален представител на заинтересованата страна, „Т.“ ООД ***, съдържаща искане за даване ход на делото и разглеждане на същото в отсъствието на заинтересованата страна. Направено е искане за приемане като доказателство на представените от община Шумен писмени документи. В писмената молба се съдържа искане на заинтересования за приобщаване към доказателствения материал по делото на приложеното към молбата копие на Заявление с вх.№26-00-118/23.03.2015г., адвокатско пълномощно и списък на разноските. Заинтересованата страна прави изявление, че няма други доказателствени искания, моли да се приключи съдебното дирене и да се даде ход по същество. Моли съдът да постанови решение, с което да остави без уважение искането  на прокуратурата за отмяна на посочената заповед, като им присъди направените съдебни и деловодни разноски, съобразно представения списък. Моли да му бъде предоставена възможност за писмени бележки.  

Съдът връчва преписи от молбата на останалите участници в процеса.

Прокурор Вълчев - Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт К.- Да се даде ход на делото.

С оглед изявлението на страните досежно хода на делото, съдът счете, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпилия протест: Производството по настоящото дело е  по реда на чл.145 ал.1 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл.8 ал.11 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.38 ал.2 от ЗОС, образувано по Протест на Прокурор при Окръжна прокуратура град Шумен срещу Заповед № РД-25-513/01.04.2015 г. на Кмета на Община Шумен.

В протеста, както и в уточнение към същия с рег.№ДА-01-2717/19.12.2017г.  по описа на ШАдмС, вносителят релевира довод, че атакуваната заповед е нищожна по подробно изложени в тази насока в протеста съображения. Отправя искане до съда за прогласяване нищожността на Заповед № РД-25-513/01.04.2015г. на Кмета на Община Шумен, поради липса на компетентност на издателя и в противоречие с материалноправни разпоредби, по специално с разпоредбите на чл.37, ал.1 и чл.38, ал.1 от ЗОС.

Прокурор Вълчев - Поддържам изцяло депозирания протест.

Юрисконсулт К.- Оспорваме изцяло протеста. Считаме същия за неоснователен.

 Съдът констатира, че в съгласно указанията му, постановени в закрито съдебно заседание от 18.07.2019г. в унисон с указанията на ВАС по отменително Решение №10871/11.07.2019г. по АД №2827/2019г. по описа на ВАС, със съпроводително писмо с рег.№ДА-01-2772/02.10.2019г. по описа на ШАдмС , ответникът е представил  изискани от съда писмени доказателства под подробен опис от т.1 до т. 8 включително.

Юрисконсулт К.- Моля да приемете така представените доказателства. Представям и моля да приемете Акт за общинска собственост, който е цитиран в процесната заповед.  

Прокурор Вълчев - Намирам представените писмени доказателствени материали за относими и допустими,  моля същите да бъдат приобщени към материалите по делото.

Съдът, като съобрази представените от страните доказателства, намери същите за допустими и относими, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

  Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, представените от страните писмени доказателства, както следва:  

-представените от ответната страна  със съпроводително писмо рег.№ДА-01-2681/15.12.2017г. по описа на ШАдмС, писмени доказателства, описани от т.1 до т.37 включително, съставляващи материалите по административната преписка във връзка с обжалвания акт;

приложените към молба с рег. №ДА-01-109/10.01.2018г. по описа на ШАдмС, писмени доказателства, описани от т.1 до т.2 включително; приложените към съпроводително писмо с рег. № ДА-01-2772/02.10.2019г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, описани от т.1 до т.8 включително, както и днес представения от процесуалния представител на ответника Акт за общинска собственост № 0735 от 01.12.2000г;

-представеното от заинтересованата страна с молба с рег.№ДА-01-2826/07.10.2019г. по описа на ШАдмС заявление вх.№26-00-1188/23.03.2015г.

ПРИЛАГА писмен отговор на заинтересованата страна  с рег.ДА-01-194/18.01.2018г. по описа на ШАдмС и писмена молба на заинтересованата страна с рег.№ДА-01-2826/07.10.2019г., ведно с приложени към същата договор за правна помощ и съдействие и списък на разноските.

На  основание чл.171, ал.4, във връзка с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите от които черпят права си, както следва:

Указва на вносителя на протеста, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си за нищожност на атакувания административен акт.

УКАЗВА на ответната и на заинтересованата страна, че е в тяхна тежест да ангажират доказателства в подкрепа на наличието на фактическите основания, послужили за издаване на атакувания административен акт и изпълнение на законовите изисквания при постановяването му.

  Предвид обстоятелството, че настоящото съдебно заседание е първо по делото, съдът предоставя възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

С оглед разпределената доказателствена тежест и дадените  в  тази насока указания, счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага делото и го насрочва за 05.11.2019г. от 10:00 часа, за която дата присъстващите страни да се считат уведомени в настоящото съдебно заседание, заинтересованата страна – уведомена при условията на чл.137, ал.7 от АПК.  

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                             Секретар: