П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 08.10.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на осми октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор: П.Вълчев  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 347 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09:45   часа се явиха:

Ищецът, С.В.С. ***, редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител.

За контролиращата страна, Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно призована, явява се прокурор  Вълчев.

         Прокурор   Вълчев -   Да се даде ход на делото.

Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-2244/12.07.2019г. и рег.№ДА-01-2269/16.07.2019г. по описа на ШАдмС, по делото са депозирани писмени бележки от ищеца, С.В.С., чрез пълномощника му и процесуален представител Д.Ст., с искане за даване ход на делото в отсъствието на ищеца и  приемане на представените писмени бележки,  както и уважаване на исковата претенция и претенцията на ищеца за присъждане на сторените по делото разноски. В писмените бележки, чието съдържание е идентично, ищецът излага подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи становището му за основателност на депозирания иск и съдържащи искане за постановяване  на решение, с което да бъде осъден ответникът, да заплати на ищеца  претендираното обезщетение, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане, както и на сторените в настоящото производство разноски. 

Съдът, като съобрази че страните се редовно и своевременно призовани, намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва исковата молба:  

            Производството по настоящото дело е образувано въз основа на искова молба от С.В.С. ***, със съдебен адрес ***, чрез процесуалния му представител адв.Д.Ст. от АК - Варна, против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ град София, с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, за сумата в размер на 600.00 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - заплатено от него адвокатско възнаграждение в резултат на отменено, като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение НП №46-0000342/31.12.2018г. на Началника на ОО“Автомобилна администрация“-гр.Шумен, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното ѝ плащане.

В исковата молба се релевират доводи за реално претърпени от ищеца имуществени вреди на обща стойност 600.00 лв., съставляващи пряка и непосредствена последица от отмененото, като незаконосъобразно НП и заплатеното адвокатско възнаграждение, във връзка с ангажираната   по повод обжалваното НП защита от адвокат по АНД №458/2019г. на Шуменския районен съд и КАНД № 179/2019г. на Административен съд - Шумен. Отправя се искане за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 600.00 лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба.    

Прокурор Вълчев  - Считам, че депозираната искова молба се явява процесуално допустима. Относно нейната основателност ще взема отношение в хода по същество. 

Съдът констатира, че по делото е депозиран писмен отговор на исковата молба от ответника, представляван от гл.юрисконсулт З.К., с рег.№ДА-01-2515/28.08.2019г. по описа на ШАдмС. В писмения си отговор, ответникът обосновава становището си за неоснователност и недоказаност на депозирания иск и отправя искане за отхвърлянето му като такъв. Аргументите, които сочи в подкрепа на тезата си за неоснователност и недоказаност на исковата молба черпи от обстоятелството, че доказателствата за извършени плащания за процесуално представителство, следва да са налични и представени по съответните производства, за да установят, че към момента на тяхното провеждане плащанията са били реално извършени. При това положение,   при липса на представени пълномощни договори за правна помощ, доказващи по безспорен начин реализирано процесуално представителство и заплатена за това сума за адвокатско възнаграждение към момента  на въззивното и касационно производство, счита предявения иска за недоказан, респективно за неоснователен. В тази връзка и в писмения си отговор ответникът сочи, че за изясняването на правния спор е необходимо събирането на надлежни писмени доказателства, съставляващи договори за правна защита и съдействие и пълномощни по ВАНД №458/2019г. по описа на Шуменския районен съд и КАНД № 179/2019г. на Административен съд - Шумен. В заключение ответникът  сочи, че не са приложени   заверени преписи на влезли в сила съдебни решения и протоколи от съдебни заседания, постановени с цел установяване на реализирано процесуално представителство в двете съдебни инстанции. С оглед изложените доводи счита, че предявеният иск е неоснователен недоказан, а в случай, че бъде даден ход  на делото и същото бъде счетено за изяснено от фактическа страна възразява срещу искането на ищеца за присъждане на съдебно-деловодни разноски в настоящото производство. Към писмения си отговор, ответникът прилага Пълномощно с рег.№РД-13-35/20.08.2018г.

 Съдът констатира, че в унисон с указанията му, съгласно определение, постановено в закрито съдебно заседание, със съпроводително писмо с рег. №ДА-01-2282/18.07.2019г. по описа на ШАдмС, по делото е изпратено служебно изискано от съда ВАНД № 458/2019г. по описа на Шуменския районен съд и съдържащо се във същото КАНД №179/2019г. по описа на ШАдмС.

Прокурор Вълчев   - Да се приемат представените от страните доказателства, относими са към спора.

Като съобрази представените от страните доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към настоящия  спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, представените от страните писмени доказателства, както следва:

Приложените към исковата молба писмени доказателства – Договор за правна защита и съдействие Серия В №137864 от 08.07.2019г., копие на адвокатско пълномощно, копие на Договор за правна защита и съдействие Серия В №120404, копие на Договор за правна защита и съдействие Серия В №140910 от 25.02.2019г.

ПРИЛАГА писмени бележки на ищеца с рег.№ДА-01-2244/  12.07.2019г. по описа на ШАдмС, и с рег.№ДА-01-2269/16.07.2019г. по описа на ШАдмС, както и писмен отговор на исковата молба, депозиран от ответника с рег.№ДА-01-2515/28.08.2019г., по описа на ШАС, ведно с приложено към него пълномощно рег.№РД-13-35/20.08.2018г.

Служебно прилага ВАНД №458/2019г. по описа на Шуменския районен съд, и съдържащо се във същото КАНД №179/2019г. по описа на ШАдмС.

На  основание чл.154, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.146, ал.1, т.5 от ГПК, субсидиарно приложими в настоящото производство на основание чл.144 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на ищеца, че следва да ангажира доказателства, досежно наличието на фактите и обстоятелствата, установяващи твърденията му за реално претърпени имуществени вреди на обща стойност 600.00 лв., вследствие на отменено като незаконосъобразно НП, постановено от Началника на ОО “Автомобилна администрация“-гр.Шумен.   

 Прокурор - Няма да соча доказателства. Няма да правя доказателствени искания. Ще помоля да ми предоставите на виждане договорите за правна защита  и пълномощните, приложени по посочените дела.

Съдът предоставя възможност на представителя на контролиращата страна да се запознае с приложените по въззивното и касационно дело договори за правна помощ.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Прокурор  Вълчев   -  Считам, че депозираната искова молба се явява частично основателна. Намирам искането за присъждане на имуществени вреди  в размер на  600.00 лв. за основателно, доказано по основание и размер. Относно искането за присъждане на лихва, считано от датата на предявяване  на исковата молба, намирам за неоснователно. Това е така, тъй като известно е, че вземането за лихви е едно акцесорно вземане и същото става изискуемо едва от присъждане на обезщетението, а това ще стане евентуално с настоящия съдебен акт.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

Заседанието приключи в  09:57 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                  Секретар: