П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 08.10.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на осми октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело №314 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  09:30 часа се явиха:

Оспорващият, „С.8.“ ЕООД ***, редовно и своевременно призован,  не се явява, за него се явява адв.И. от АК – Търговище, редовно упълномощен.

Ответникът, Директор на ТД на НАП - Варна, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител. 

Адв.И.- Да се даде ход на делото.

        Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпилата жалба:  

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.197, ал.2 от ДОПК, образувано въз основа на жалба от «С. 88»ЕООД  със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Е.Г. против Решение №132/16.05.2019г. на Директор на ТД на НАП-Варна, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки /ПНПОМ/ изх. № С 190027-139-0000818/17.04.2019год., издадено от С. М. - публичен изпълнител при ТД на НАП-Варна/ офис Шумен.

В жалбата се релевират доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалвания административен акт, поради постановяването му в противоречие със закона. Сочи се, че като отменително основание е налице немотивираност на обжалваното решение, с оглед липсата на мотиви на административния орган по повод, изложените във въззивната жалба пред същия доводи, че с  постановлението е наложен запор на МПС, което не е собственост на търговското дружество,  както и че е наложен запор върху ППС по пункт 1 от постановлението,  които не са били индивидуализирани. 

С оглед гореизложеното се иска отмяна на цитираното решение, като незаконосъобразно, респективно на потвърденото с него постановление.

Адв.И.-  Поддържам изцяло жалбата, така както е предявена.

Съдът констатира, че от ответника директор на ТД на НАП  чрез пълномощника му и процесуален представител старши юрисконсулт Ст., по делото е депозирано писмено становище с рег.№ДА-01-2700/24.09.2019г. по описа на ШАдмС, в което ответникът излага съображенията си досежно допустимостта на депозираната жалба, като подадена в законния срок и от надлежна страна при наличие на правен интерес. Същевременно оспорва същата като изцяло неоснователна  по изложени в писменото становище подробни съображения по съществото на спора. Досежно доказателствата, моли да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото представените от органа писмени доказателства, съставляващи преписката по издадения и обжалван акт. Други доказателства няма да сочи.  Не възразява при представяне на такива от жалбоподателя, същите да се приемат и приобщят към доказателствата по делото. В тази връзка и по изложените съображения, моли съдът да постанови решение, с което да отхвърли депозираната жалба като неоснователна, като  му присъди сторените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Към писменото становище е приложено пълномощно.  

Съдът връчва препис от писменото становище на оспорващия.

Съдът констатира, че от ответника, директор на ТД на НАП,  чрез пълномощника му и процесуален представител, старши юрисконсулт Стойкова, по делото е депозирана писмена молба с рег.№ДА-01-2023/21.06.2019г. по описа на ШАдмС,  в която излага, че с писмо изх.№ Вх К-20653-3/12.06.2019г. от Началник отдел „Обжалване“ при ТД на НАП Варна до Административен съд – Шумен е изпратена жалба с вх.№7085/07.06.2019г., подадена от „С.8.“ ЕООД. Към молбата си прилага заверено копие на известие за доставка, от което е видно, че датата на получаване на обжалваното решение е 31.05.2019г.

  Адв.И.-  Да се приемат представените доказателства.

 Съдът, като съобрази представените от страните доказателства, намери същите за допустими и относими, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

  Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, представените от страните писмени доказателства, както следва:  

 -представените от ответника със съпроводително писмо с рег.№ДА-01-1993/20.06.2019г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под опис, съставляващи материалите по административната преписка във връзка  обжалвания административен акт;

-приложеното към молба с рег.№ДА-01-2023/21.06.2019г. по описа на ШАдмС известие за доставка, удостоверяващо датата на получаване на обжалвания административен акт.

ПРИЛАГА писмено становище на ответника с рег.№ДА-01-2700/24.09.2019г. по описа на ШАдмС, ведно с приложено към същото пълномощно. 

На  основание чл.171, ал.4, във връзка с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите от които черпят права си, както следва:

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на обжалваното  решение.

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, сочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура, както и при съблюдаване на материалния закон и неговата цел.

На основание чл.171, ал.4 от АПК   УКАЗВА на ответника  в 3- дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства досежно компетентността на органа, постановил  издадения акт, а именно, че към датата на постановяване на обжалваното решение 16.05.2019г. М.Г.К. – директор  на ТД на НАП – Варна е отсъствала, респективно същата е била в законоустановен отпуск, командировка и други, с оглед на което са били налице условията за постановяване на обжалвания акт при заместване.  

       Адв.И.- Доколкото не е представено четливо копие, моля да ми бъде дадена възможност да представим четливо копие на Свидетелство за регистрация на товарен автомобил Урал. От датата, отразена в електронната справка на КАТ, въпросното МПС Урал не е собственост на търговското дружество, а е продаден на друго лице. 

Съдът дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства за следващо съдебно заседание.

Счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:  

Отлага и насрочва същото за 05.11.2019г. от 10:00 часа, за която дата оспорващият – уведомен чрез процесуалния си представител, ответникът  -  да се счита уведомен при условията на чл.137, ал7 от АПК.

Заседанието приключи в 09:44   часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                       Секретар: