П Р О Т О К О Л

                                      град Шумен, 17.09.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на седемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

                                                                                  2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:  О. Куздов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД № 196 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  09.50  часа се явиха:

Касаторът, С.В.Ш. ***, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Т. М. от ШАК, редовно упълномощена.

Ответната страна, Областна Дирекция на МВР гр.Шумен, редовно призована, не се явява. За нея се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор О. Куздов.

Адв. М.– Да се даде ход на делото.

Гл. юрисконсулт С. - Да се даде ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от С.В.Ш. ***, чрез процесуалния му представител адв. Т. М. от ШАК, срещу Решение № 30 от 22.04.2019г., постановено по АНД № 59/2019г. по описа на Районен съд– град Нови Пазар.  

Адв. М.– Поддържам касационната жалба.

Гл. юрисконсулт С.Оспорвам касационната жалба.

Прокурор - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима и основателна.

Съдът констатира, че с оглед направеното доказателствено искане от касатора по настоящото производство с разпореждане на съда от 20.06.2019 г. е поискана справката от Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР, която съответно е представена в срок.

Адв. М.– Да се приеме към доказателствата по делото.

Гл. юрисконсулт С.Да се приобщи справката към доказателствата.

Прокурор – Не възразявам да се приобщи към доказателствения материал по делото.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по АНД № 59/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови Пазар, както и справка от Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Шумен с рег. №ДА-01-2190 от 09.07.2019г. по описа на ШАдмС.

Адв. М.– Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Гл. юрисконсулт С.Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Прокурор- Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. М.– Моля, да уважите жалбата по съображенията изложени в нея. Считам, че случаите на служебно прекратена регистрация, като действия на административен орган, което несъмнено представлява административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК е обжалваемо и следва да бъде дадена възможност на засегнатото лице за съдебен контрол и затова независимо дали в наредбата изрично не е предвидено, че се обжалва, следва да бъдат пращани уведомления на гражданите, когато им се дерегистрират колите, за да могат същите да упражнят правото си на съдебен контрол върху административните актове, което им е конституционно гарантирано. Считам, че обратното тълкуване противоречи на разпоредбите на чл. 31, ал. 3 от Конституцията, поради което и тази практика, която е наложена е противоконституционна и съответно действията на административните органи са незаконни. Ето защо, считам, че решението на районния съд, което сме обжалвали и с което е потвърдено НП № 1 от 03.01.2019 г. на Началника на РУ-Каолиново е незаконосъобразно, като моля същото да бъде отменено, съвместно със съдебното решение.         

Гл. юрисконсулт С. Моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна. Аз не виждам защо се навеждат доводи за правото на обжалване на това административно действие, което органите извършват по силата на закон. Да, като вид административно действие, то има процесуален ред за оспорване по реда на АПК, което обаче не означава, че ако е осъществен състава на административнонаказателна отговорност, който е приложен в случая, съответно лицето, което е извършител на деянието не следва да понесе и предвиденото административно наказание. Когато става дума за състави, естествено ние не прилагаме същите по аналогия или чрез разширително тълкуване. За конкретната ситуация, когато собственик на МПС е придобил правото на собственост с договор с нотариална заверка, пък и да беше обикновен писмен договор, ако то не беше регистрирано, но от момента на прехвърляне по надлежния ред на правото на собственост, за него започват да текат срокове, които са установени в закон. Доколкото законът е нормативен акт, той действа пряко и съответно всеки водач и собственик е длъжен да го знае. Изтичането на едномесечният срок за регистрация води до себе си до още един месец, в който няма последици, изразяващи се в служебно прекратяване на регистрацията. Изтече ли и вторият месец, съответно тази последица настъпва автоматично по силата на закона и всеки собственик носи отговорност ако продължи да управлява своето МПС след изтичане на този срок, защото самият закон го обвързва с обстоятелството, че регистрацията – служебно прекратена, а е ясно по чл. 140, че не следва да се управляват по пътища отворени за обществено ползване МПС, които не са регистрирани. Считам, че деянието е съставомерно и от субективна страна при форма на вина – небрежност, тъй като собственикът е знаел за датите на сключване на договора, могъл е да го регистрира, нищо не му е пречило, това е цял месец, дори два месеца до момента на служебно прекратяване на регистрацията, не са изложени обстоятелства, които да изключват възможността да извърши това действие в срок, поради което считам, че решението на първоинстанционният съд е правилно. 

Прокурор – Считам решението на Новопазарския районен съд, тъй като то е предмет на разглеждане в настоящия случай е неправилно. След запознаване с материалите по делото, считам че няма никакви доказателства, че нарушителят е бил наясно, че управлява МПС с прекратена регистрация. Установено е, че след като  има поставени табели на съответните места и това сочи, че неговото МПС е годно да се движи по отворените Републикански пътища. Считам, че след като няма уведомление по надлежния ред и липсват доказателства, нарушителят да е осъществил състава виновно, тъй като нарушението все пак се извършва с определен вид вина, ето считам че решението следва да бъде отменено, респективно и НП. Моля, за Вашето решение в този смисъл.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09.55  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                    Секретар: