П Р О Т О К О Л

град Шумен, 15.07.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 290 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 11:01 часа се  явиха:   

Оспорващият, В.Е.А.,*** - редовно призован, не се явява лично, за него се явява адв. Т. С. от АК-гр.Силистра, редовно упълномощен.  

Ответната страна, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр.София - редовно призован на 02. 07.2019г., не се явява и не изпраща представител.

С оглед неявяването на ответната страна по делото, съдът оставя същото за разглеждане на второ четене.

На именното повикване на второ четене в 11:10 часа не се явява ответната страна по делото.

Адв.С. – Да се даде ход на делото.

С оглед  обстоятелството, че страните по делото са редовно призовани  за днешно съдебно заседание, съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираната жалба.

Съдебното производството е образувано въз основа на жалба от В.Е.А. против Заповед № РД-01-361/03.05.2019г. на директора на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". В жалбата се излагат аргументи, че оспорващият не е подавал молба за полагане на теоретичен и практически изпит, както и че същият е придобил право да управлява МПС години преди 2018г. Въз основа на тези доводи, по същество свеждащи се до твърдения за материална незаконосъобразност на атакувания индивидуален административен акт, е отправено искане същият да бъде отменен като незаконосъобразен. 

         Съдът докладва, че административната преписка е комплектована от  ответната страна, както следва: с придружително писмо рег.№ ДА-01-1815 от 07.06.2019г., с придружително писмо рег.№ДА-01-1992/20.06.2019г. и с придружително писмо рег.№ ДА-01-2179/08.07.2019г.

Адв. С. – Аз поддържам жалбата така, както е подадена. Преписката следва да бъде приложена по административното дело във вида, в който е представена от административния орган. Моля на основание чл.171 от АПК, във вр. с чл.190 от ГПК, да задължите административния орган издал атакуваната заповед, да представи досието на моя доверител В.А., с цел установяване на факта дали е придобивал правоспособност преди 2018г., кога е станало това и бил ли е правоспособен водач към 2018г. Поддържам твърдението, че доверителят ми В.А. въобще не е предявявал искане да участва в провеждане на теоретичния изпит. Твърдим, че през 2007г. се е явил на изпит и е придобил правоспособност. Никога не му е отнемана книжката, че е имало някакви неразбории, спирали са го, проверявали са го и винаги, когато са го проверявали по ЕГН, са установявали, че той е надлежно регистриран водач на МПС, поне по извадките на компютрите дистанционно, когато е бил спиран за проверка на пътя. В момента той твърди, че има две СУМПС, но първото му свидетелство е СУМПС, чийто срок е изтичал 2018г. и той е тръгнал да го подновява и тогава се е разиграла една сага, която аз лично не мога да пресъздам, понеже аз малко трудно комуникирам поради езикови бариери. Затова Ви моля, ако  прецените, че доказателственото ми искане е адекватно на повдигнатия правен спор, да задължите ответната страна да представи това досие.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

-         Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-1815/07.06.2019г. съобразно направения в писмото опис;

-         Представените от ответната страна с писмо рег.№ ДА-01-1992 от 20.06.2019г. писмени доказателства съобразно направения в писмото опис;

-         Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ ДА-01-2179/08.07.2019г. съобразно направения в писмото опис.

Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства и в изпълнение на задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.170, ал.3 от АПК, намира за необходимо да разясни на страните доказателствената тежест, която носят, като им обърне внимание, че въпросът за доказателствената тежест се свежда до последиците от недоказването. Доказателствената тежест се състои в правото и задължението на съда да обяви за ненастъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан. Изпълнението на това задължение от страна на съда означава при недоказване, да се приеме, че недоказаното не е осъществено. А щом юридическият факт не е осъществен, не могат да настъпят последиците, които съответната материалноправна норма свързва с неговото проявление.

Водим от горното и на основание чл.171, ал.4 във вр.с чл.170 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на оспорващия, че според правилата за доказателствената тежест, е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалваната заповед, в т.ч., че към момента на издаване на протокол № 864/05.06.2018г. на Областен отдел „Автомобилна администрация", гр.Бургас, В.Е.А. е бил правоспособен водач на МПС от категория "В".

В тази връзка и с оглед наведените доводи в жалбата, че  оспорващият е придобил право да управлява МПС години преди 2018г., указва на оспорващия, че не сочи доказателства относно твърдението, че към момента на издаване на протокол № 864/05.06.2018г. на Областен отдел „Автомобилна администрация", гр.Бургас, В.Е.А. е бил правоспособен водач на МПС от категория "В".

УКАЗВА на ответната страна, че според правилата за доказателствената тежест е в нейна тежест да ангажира доказателства, че  Заповед № РД-01-361/03.05.2019г. е издадена от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административнопроизводствените правила, при съблюдаване на материалния закон и неговата цел, в т.ч.:

- че В.Е.А. е бил включен в обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория "В";

- че по негово заявление или по заявление на лице, притежаващо разрешение за обучение на водачи на МПС, същият е допуснат до участие в теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "В", проведен на 06.05.2018г.;

- както и, че не е решил самостоятелно изпитния си тест на теоретичния изпит, документиран с Протокол № 864/05.06.2018г.

В тази връзка и доколкото оспорващият твърди, че не е подавал молба за полагане на теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС, указва на ответната страна, че не сочи доказателства досежно следните обстоятелства:

- че В.Е.А. е бил включен в обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория "В";

- че по негово заявление или по заявление на лице, притежаващо разрешение за обучение на водачи на МПС същият е допуснат до участие в теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "В", проведен на 06.05.2018г.

Адв. С. – Поддържам искането да бъде изискано досието на доверителя ми с цел установяване придобил ли е правоспособност преди 2018г. и кога.

Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващия да бъде изискано от ответната страна досието на В.Е.А. във връзка с придобиването му на право да управлява МПС, с цел установяване придобил ли е правоспособност преди 2018г. и кога, за допустимо и относимо към спора, поради което същото ще следва да бъде уважено, респ. на ответната страна следва да се укаже да представи досието на оспорващия във връзка с придобиването от последния на право да управлява МПС.  

 Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ответната страна в 10-дневен срок, считано от уведомяването, да представи по делото пълното досие на В.Е.А. във връзка с провеждане на обучението му за придобиване на правоспособност за управление на МПС, от което да е видно придобил ли е оспорващият правоспособност да управлява МПС преди 2018г. и кога.

В случай, че това досие не се съхранява в административния орган, да се посочи кой е административният орган, съхраняващ въпросното досие.

С оглед неявяването на ответната страна дадените указания за разпределяне на доказателствената тежест да бъдат съобщени на същата.

Адв. С. – На този етап нямам други доказателствени искания.  

С оглед необходимостта от събиране на други доказателства, съдът  намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА същото и го насрочва за 16.10.2019 г. от 10:30 ч., за която дата явилата се страна да се счита уведомена, а неявилата се редовно призована  при условията на чл.137, ал. 7 от АПК. 

Да се изпрати съобщение на ответната страна, с което да се съобщи определението за разпределяне на доказателсвената тежест, както и указанията за комплектоване на административната преписка, съобразно искането на оспорващия.   

Заседанието приключи в 11:25 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                Административен съдия:

                   Секретар: