П Р О Т О К О Л

град Шумен, 15.07.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 256 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 11:00 часа се  явиха:   

Оспорващият, П.Н.Т.,*** уведомен при условията на чл.137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

 От процесуалния му представител е депозирана молба, в която е посочено, че не може да се яви лично в съдебно заседание и не възразява ход на делото да се даде в негово отсъствие.

Ответната страна, Директор на ТД на НАП – гр.Варна - уведомен при условията на чл.137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

 От процесуалния му представител е депозирано писмено становище,   в което са изложени аргументи по съществото на спора и са представени писмени доказателства.

С оглед неявяването на страните по делото, съдът оставя същото за разглеждане на второ четене.

На именното повикване на второ четене в 11:03 часа не се явяват страните по делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва писмено становище от процесуалния представител на ответната страна рег.№ДА-01-2155/04.07.2019г., в което са изложени аргументи по съществото на спора и са представени писмени доказателства, а именно Постановление за налагане на обезпечителни мерки от 13.03.2019г. и 2 бр. запорни съобщения.

Съдът докладва писмено становище от оспорващия рег.№ДА-01-2241 от 12.07.2019г., в което са изложени аргументи по съществото на спора и е представена съдебна практика по аналогични казуси.

Съдът намира представените от ответната страна писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото, а депозираните становища от двете страни - приложени към същото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна със становище рег.№ДА-01-2155/04.07.2019г., а именно Постановление за налагане на обезпечителни мерки от 13.03.2019г. и 2 бр. запорни съобщения от 13.03.2019г., адресирани съответно до Първа инвестиционна банка и Тексимбанк.

Прилага към материалите по делото становище от ответната страна с рег.№ДА-01-2155/04.07.2019г., както и молба-становище от оспорващия с рег.№ДА-01-2241/12.07.2019г.  

С оглед липсата на направени от страните доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа  страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок

Заседанието приключи в 11:10 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                      Административен съдия:   

                                                                                 Секретар: