П Р О Т О К О Л

град Шумен, 15.07.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 295 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:30 часа се  явиха:   

Жалбоподателят, Община Нови пазар, гр. Нови пазар - редовно призован, не се явява лично кмета на общината, за него се явява юриск. Й. И., редовно упълномощен.  

Ответната страна, Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството при МРРБ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020", гр. София - редовно призован, не се явява лично, за него се явява адв. Н. В., редовно упълномощена.  

 Юриск. И. - Да се даде ход на делото.

 Адв. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираната жалба.

Съдебното производство е образувано по жалба на Община Нови пазар против Решение № РД-02-36-622 от 16.05.2019г. за налагане на финансова корекция, издадено от Заместник министър и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020". В жалбата се излагат подробни аргументи за незаконосъобразност на атакуваното решение, по същество свеждащи се до издаването му при липса на мотиви, в нарушение на административно-производствените правила, поради материална незаконосъобразност и в противоречие с целта на закона, въз основа на които е отправено искане за отмяна на атакувания акт като незаконосъобразен.  С жалбата са представени и писмени доказателства, съобразно направен в жалбата опис.

Съдът докладва, че административната преписка по делото е комплектована от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-1847 от 11.06.2019г., с придружително писмо рег.№ДА-01-2122/02.07.2019г., с молба рег.№ДА-01-2216/10.07.2019г., изпратена по имейл и по пощата с молба рег.№ ДА-01-2234/11.07.2019г.

Юриск. И. – Поддържам жалбата изцяло. Не възразявам да се приемат писмените доказателства.

Адв. В. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Не възразявам да се приемат всички приложени по делото доказателства.   

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

-         Представените от оспорващата страна с жалбата писмени доказателства, съобразно направения в жалбата опис;

-          Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-1147/11.06.2019г., съобразно направения в писмото опис;

-         Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-2122/02.07.2019г., съобразно приложения опис;

-         Представените от ответната страна писмени доказателства с писмо рег.№ДА-01-2216/10.07.2019г., съобразно направения опис, както и с молба рег.№ ДА-01-2234/11.07.2019г., съобразно направения опис.

 С оглед разпоредбата на чл.171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК съдът

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалвания акт.

УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т. ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при наличие на посочените в него материалноправни основания, както и при съблюдаване на целта на закона.

Юриск. И. - Нови доказателства няма да соча. В жалбата подробно сме описали нашите доводи за отмяна на процесното решение.   Нямам представа по каква причина не са представени изисканите доказателства.

Адв. В. - Няма да соча нови доказателства, нямам нови доказателствени искания. 

Юриск. И. – Моля да ми бъде дадена възможност да представя изисканите от съда документи. Нямам възможност да ги представя в днешно съдебно заседание. Не мога да кажа дали е получено съобщението в общината.

Адв. В. – Предоставям преценката на съда.

С оглед обстоятелството, че с определение в закрито заседание от  04.07.2019г., съдът е указал на оспорващата страна да представи заверени копия от документацията, изготвена във връзка с проведената обществена поръчка, предмет на оспорваното решение, съдът намира, че следва да се даде  възможност Община Нови пазар в 7 – дневен срок от уведомяването да представи по делото документацията, указана с определението от 04.07.2019г.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на оспорващата страна Община Нови пазар 7 – дневен срок от уведомяването да представи по делото заверени копия от следната документация, изготвена във връзка с проведената обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи, в изпълнение на проект: BG16RFОР001-2.001-0009 „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар", проведена от Община Нови пазар:

         - решение за откриване на процедура за провеждане на обществената поръчка, ведно с всички приложения към същото, в т.ч. утвърдената методика;

         - обявление за обществената поръчка;

         - доказателства за броя на подадените оферти за участие;

         - протокола на комисията, в който е отразено разглеждането и класирането на подадените оферти;

         - решението на възложителя, с което е определен изпълнителят на обществената поръчка;

         - договор за инженеринг № BG16RFОР001-2.001-0009-С01-S-02 от 06.03.2017г., сключен с "Роуз Валей Груп- Инженеринг"ЕООД.

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА същото и го насрочва за 25.09.2019 г. от 13:30 ч., за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                Административен съдия:

                   Секретар: