П Р О Т О К О Л

град Шумен, 15.07.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 170 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:00 часа се  явиха:   

Оспорващата, С.В.Б.,*** -   уведомена в предходно заседание, се явява лично и с адв. Л. В. от ШАК, редовно упълномощена.  

Ответната страна, Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.Шумен – уведомен при условията на чл.137, ал.7 АПК, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна В.И.Д.,*** -  редовно призована, не се явява лично, за нея се явява адв. Е. Х., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна В.Й.И.,*** -  редовно призован, се явява лично.

 Заинтересованата страна Н.Й.И.,*** -  редовно призован, се явява лично.

Заинтересованата страна И.И.Д.,*** -  нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Видно от върнатата  в цялост призовка до посочената страна, по данни на съпруга й, лицето е извън страната и няма лице, съгласно да съобщението.

Заинтересованата страна В. *** -  нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Видно от върнатата призовка в цялост, на посочения в призовката адрес никой не е открит,  а лицето В.И. не е познато на адреса.

Адв. Христофорова – Н.И. и В.И., които се явяват в съдебно заседание, искат устно да ме упълномощят.

Заинтересованата страна Н.Й.И. – Желая да упълномощя адв. Е. Х. да ме представлява по настоящото дело, с права да извършва всички съдопроизводствени действия, вкл. получаване на депозирани разноски и преупълномощаване, като упълномощаването има сила до завършване на делото на всички инстанции.   

Заинтересованата страна В.Й.И. - Желая да упълномощя адв. Е. Х. да ме представлява по настоящото дело, с права да извършва всички съдопроизводствени действия, вкл. получаване на депозирани разноски и преупълномощаване, като упълномощаването има сила до завършване на делото на всички инстанции.   

С оглед изявленията на заинтересованите страни В.Й.И. и Н.  Й.И., съдът констатира, че същите се явяват лично и с адв. Е.Х. от ШАК, редовно упълномощена в днешно съдебно заседание по реда чл. 33, изречение трето от ГПК.

 Адв.В. – Предвид нередовно призованите страни, ход на делото няма как да се даде. Моля да се направи опит за последващо призоваване. 

Адв. Х. – В случая  не може да се даде ход на делото и следва да се отложи съответно с ново призоваване. 

 Съдът намира, че ход на делото не следва да се дава, предвид нередовното призоваване на заинтересованите страни И.И.Д. и В.И.И., които не са намерени на регистрираните адреси и няма лице, което е съгласно да получи призовките.

С оглед на това и доколкото по отношение на И.И.Д. е посочено от съпруга й Г. Д., че живее извън страната, същата следва да бъде призована чрез залепване на уведомление по реда на чл.47 от ГПК, без да е необходимо провеждане на три посещения на адреса. В тази връзка на връчителя следва да се укаже да залепи уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея, а ако има достъп до пощенската кутия, да пусне уведомление и в нея. В уведомлението да се посочи, че книжата са оставени в канцеларията на Районен съд-гр.Карнобат, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението. В случай, че в този срок лицето не се яви да получи книжата, посоченото обстоятелство да се удостовери от връчителя.

По отношение на заинтересованата страна В.И.И., съдът констатира, че същата е с постоянен адрес:***, както е посочено и по делото, и с настоящ адрес:***. Освен това, видно от справка за актуално състояние на трудовите договори от днешна дата, лицето има регистриран трудов договор, считано от 12.07.2019г., с търговско дружество с адрес: гр.София, ул. „Резбарска“ №1Е. С оглед на това по отношение на тази страна следва да се изпрати нова призовка по настоящия й адрес в с. Доганово, с указание на връчителя да посещава адреса в продължение на един месец, в рамките на който да извърши най-малко три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. При неустановяване на лицето на адреса в този срок, посоченото обстоятелство да се удостовери в призовката, като се посочат и конкретните дати, на които е посещаван адреса, като наред с това следва да се залепи уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея, а ако има достъп до пощенската кутия, да се пусне уведомление и в нея. В уведомлението да се посочи, че книжата са оставени в канцеларията на съответното кметство, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението. В случай, че в този срок лицето не се яви да получи книжата, посоченото обстоятелство да се удостовери от връчителя.

По същия начин на заинтересованото лице В. Й. И. да се изпрати призовка с уведомление и по постоянния й адрес в гр.Шумен, като по отношение на връчителя се дадат същите указания.

Заинтересованата страна В. Й. И. да се призове и  по местоработата й, съобразно представената справка за актуално състояние на трудовите договори от НАП. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

        НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Отлага същото и го насрочва за 25.09.2019г. от 14:00 часа, за която дата  явилите се страни да се считат уведомени. Неявилите се и редовно призовани  за днешно съдебно заседание страни да се считат редовно призовани при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.  

Да се призоват отново заинтересованите страни И.И.Д. и В.И.И., съобразно указанията на съда, дадени в обстоятелствената част на настоящото определение.

Заседанието приключи в 10:12 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                Административен съдия:

                   Секретар: