П Р О Т О К О Л

град Шумен, 09.07.2019 година          

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на девети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Р. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 283 по описа за 2019 година        

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

Оспорващият, Г.П.М.,***, редовно призован, не се явява, за него се явява адв. К., редовно упълномощен.

Ответната страна, Директор на ОД на МВР – гр. Шумен, редовно призована, не се явява, за него се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозирана жалба от Г.П.М., с ЕГН **********,*** А, чрез адв. К. К. от АК-Русе, против Заповед рег. № 372з-1304/13.05.2019 г. на Директора на ОДМВР – Шумен, ст. комисар Я. Р., с която на основание чл.204, т.3 във връзка с чл.197, ал.1, т.3 от ЗМВР, при спазване на чл.206, ал.1, чл.195, ал.1 и чл.210, ал.1 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 6 месеца на държавен служител - мл. инспектор Г.П.М. на длъжност мл. автоконтрольор II степен, в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност, сектор „ПП“, отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Шумен.

В жалбата се изразява несъгласие с издадената заповед, като оспорващият сочи, че в хода на производството са допуснати следните пороци – неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Счита, че оспорения административен акт е незаконосъобразен и моли съда същият да бъде отменен. Претендира сторените по делото разноски, отправено е искане за събиране на доказателства, а именно допускане до разпит на свидетели, очевидци, при режим на водене в съдебно заседание.

Съдът констатира, че със съпроводително писмо рег. № ДА-01-1752/31.05.2019г., по описа на ШАдмС, ответната страна е представила по делото административната преписка, под подробен опис, а именно приложени писмени доказателства от т. 1 до т. 19.

В същото писмо се съдържа изявление по съществото на спора, както и са направени доказателствени искания, а именно: за приобщаване на всички писмени доказателства, представени с настоящото писмо и допускане събирането на гласни доказателства – разпит, при режим на водене на комисар Й. Д. – началник на отдел „Охранителна полиция“ и гл. инспектор В. Е. Г. – началник на сектор „Пътна полиция“.

Адв. К.: Поддържаме жалбата, ще молим да я уважите в пълен обем. Не се противопоставяме да бъдат приети депозираните от ответната страна по делото доказателства. По отношение на доказателствените искания ще молим при режим на призоваване да бъде допуснат свидетеля мл. инсп. С. С. К., който е бил член на наряда във въпросния ден, с цел изясняване на обстоятелства около извършената проверка на място, с адрес за призоваване гр. Шумен, ул.„Университетска“ № 28. Също така моля да бъдат допуснати и разпитани, отново в режим на призоваване, двамата водачи на автомобили, които са участвали във въпросното ПТП, като към момента мога да посоча само по две имена – Л. В., който е управлявал автобус МАН рег. № Н 0364 ВС и И. К., който е бил водача на Голф 3, с рег. № Н 7318 ВТ. Считам, че техните разпити биха довели до изясняване на събитията във въпросния ден. По отношение на това заявяваме, че и двамата са звъняли на тел. 112 – първо единия, след това и другия водач – кой е първи и кой втори и какви обстоятелства са заявили, ще стане ясно от техните разпити, а оттам би могъл да се направи точния извод по отношение на вземането на отношение от страна на моя клиент. Към момента само тези данни имам на водачите. Ще помоля да се изиска справка или от тел. 112 или от дежурната част на ОДМВР, където, след позвъняване на номер 112 би трябвало да бъдат свързани въпросните лица, щом се касае за ПТП и въобще за подобно деяние. Да бъдат приети всички представени доказателства. Нямаме други доказателствени искания.

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. От посочените от нас свидетели в днешно съдебно заседание водя само един – В. Г., който моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание. Не се противопоставям на исканите гласни доказателства от процесуалния представител на оспорващия. По отношение на тел. 112 мога да заявя, че записите не се съхраняват при нас.

Адв. К.: Аз не желая самия запис, а да бъдат установени лицата.

Юрисконсулт С.: Това, което е установено в нашата дежурна група е приложено по делото като разпечатка от дневника и то е само за един запис - на Л. В. Представям и моля да приемете четливо копие от страница от дневника, който е за получени сигнали в оперативна дежурна част при ОДМВР-Шумен, който е приложен на стр.27 от делото. В дневника, в графа „съдържание“ е отразен запис от тел. 112 в 15,35 ч. от лицето Л. В., с посочен тел. номер 0882277061, което съобщава за ПТП без пострадали лица след поделението на Радко Димитриево, в посока гр. Шумен, чете се МАН №Н0364 ВС и лек автомобил и е отразено, че е изпратен екип „Явор 7“. Моля да допуснете до разпит в следващо съдебно заседание, при режим на водене, дежурния в ОДЧ, който е получил сигнала. В забележката пише „Явор – 7“, това е екипа и пише „двустранен протокол“, но това е изписване от оперативния дежурен. Представям и моля да приемете  заверено копие от Заповед № 372з-1305/13.05.2019г. за налагане на дисциплинарно наказание на другия служител, участвал в екипа, която не е оспорена и е влязла в законна сила.

Адв. К.: Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим с информация от център гр. Варна на Дирекция „112“ дали на дата 28.03.2019г. са постъпвали сигнали от лицата И. К. и Л. В. по повод настъпило ПТП, както и какво е било съдържанието на проведените разговори.

Съдът намира представените писмени доказателства от ответната страна, приложени към писмо с рег. № ДА-01-1752/31.05.2019г., по описа на ШАдмС, за допустими и относими по спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото така, както са описани, от пункт 1 до пункт 19.

 Съдът намира, че и представените в днешно съдебно заседание четливо копие на страницата с отразен сигнал от Дневник за получени и предадени сигнали и разпореждания в ОДЧ на ОДМВР-Шумен, както и Заповед рег. № 372з-1305/13.05.2019г. за налагане на дисциплинарно наказание за допустими и относими по спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Съдът намира за основателни направените доказателствени искания за събиране на гласни доказателства от страните, като предоставя възможност на същите в 5 - дневен срок, считано от днес, в писмен вид да посочат имената на свидетелите, които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

По отношение на доказателственото искане на ответната страна съдът намира искането за допускането на свидетели при режим на водене за основателно и същото ще следва да бъде уважено във вида, в който е направено, след посочване в 5-дневен срок, считано от днес, на имената на свидетелите, в писмен вид.

Съдът намира искането на ответника за допускане до разпит в днешно съдебно заседание на водения от процесуалния представител на ответника свидетел – инсп. В. Е. Г. за основателно, поради което същото ще следва да бъде уважено.

Съдът намира за основателно направеното искане за издаване на съдебно удостоверение в полза на оспорващия за снабдяване с информация от Център – гр. Варна на Дирекция „Телефон 112“ дали на дата 28.03.2019г. са постъпвали сигнали от лицата И. К. и Л. В. по повод настъпило ПТП, като в справката да се възпроизведе и съдържанието на проведения разговор.

Водим от горното съдът

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото представените писмени доказателства от ответната страна, приложени към писмо с рег. № ДА-01-1752/31.05.2019г., по описа на ШАдмС, описани от пункт 1 до пункт 19, както и представените в днешно съдебно заседание четливо копие на страницата с отразен сигнал от Дневник за получени и предадени сигнали и разпореждания в ОДЧ на ОДМВР-Шумен, както и Заповед рег. № 372з-1305/13.05.2019г. за налагане на дисциплинарно наказание на С. С. К.

Допуска до разпит в днешното съдебно заседание водения от процесуалния представител на ответника свидетел – инсп. В. Е. Г.

Предоставя възможност на страните за посочване на имена и адреси за призоваване на сочените от тях свидетели, в 5-дневен срок, считано от днес.

Да се издаде съдебно удостоверение след внасяне на дължимата държавна такса, в полза на ответника, по силата на което същият да се снабди с информация от Център – гр. Варна на Дирекция „Телефон 112“ дали на дата 28.03.2019г. са постъпвали сигнали от лицата И. К. и Л. В. по повод настъпило ПТП, като в справката да се възпроизведе и съдържанието на проведения разговор.

На основание чл. 171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Указва на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят права.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата си твърдения, а именно, че е изпълнил служебните си задължения в пълен обем, съобразно нормативните изисквания при извършването на проверка на ПТП.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да ангажира доказателства в подкрепа на фактическите основания, послужили за издаване на процесната заповед, в т. ч. посочи имената и адресите на собствениците /участниците/ на МПС-тата, участвали в процесното ПТП, така както са отразени в дневника на оперативния дежурен за постъпил сигнал на тел. 112 в 15,35ч. на 28.03.2019 г.

Съдът пристъпва към снемане самоличността на допуснатия в днешно съдебно заседание свидетел:

В. Е. Г. – ЕГН **********, бълг. гр., семеен, висше образование, неосъждан, без родствена връзка с жалбоподателя.

Съдът разяснява на свидетеля наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Св. Г.: Обещавам да говоря истината. Жалбоподателят е бил назначен в наряд на 28.03.2019г., датата на която е констатирано нарушението. От дежурния е изпратен на сигнал за възникнало ПТП в с. Радко Димитриево, който е подаден на тел. 112 и е вписан в дневника на дежурната част, като такъв с напуснал водач. И във връзка с това дежурният ги е изпратил на място да установят какъв е случая и да го отработят. Лицето, което е подало сигнала, съм го вписал в справката, вписан е в дневника и аз в хода на проверката му се обадих да проверя дали това наистина е така и той потвърди, че се е обадил, другия водач е бил напуснал ПТП-то и впоследствие се е върнал, но сигналът е бил подаден и колегите са били изпратени да отидат на място. Към този момент те не са направили нищо, т.е. следвало е да разследват ПТП-то, да установят водачите и съответно причините за възникване на ПТП-то и да изготвят нужните документи – в случая е трябвало да издадат протокол за ПТП и да съставят АУАН. Трябвало е да направят и снимки, разследват ПТП-то, установяват механизма на възникване, изготвят дигитални снимки и ги качват в програмата за работа на „Пътна полиция“. Когато е налице само един водач, а другия е напуснал местопроизшествието проверката се извършва съгласно ЗДвП – там е описано подробно какви са действията на „Пътна полиция“, кога задължително се посещава и какви са задълженията на водачите, когато участват в ПТП. Когато на място е останал само единия водач следва да се разследва ПТП-то и на по-късен етап да се установи другия водач, който го е напуснал, а той е имал задължение да остане на място и едва тогава, като установят водачите да се вземе нужното отношение. В хода на проверката разбрах, че втория водач се е върнал, но този момент остава неизяснен кой е бил втория водач. Когато го няма втория водач би трябвало да се направи разследване. Този автомобил, който е втория, той е останал на местопроизшествието, той е там, това може да се установи, да се разследва и тъй като има материални щети, които на по-късен етап са обект на претенции, трябва да изготвят снимков материал и тези снимки имат задължение да ги качват на електронната подложка на дейността на „Пътна полиция“, т.е. те са елемент от отчетността. При всяка ситуация е необходимо изготвянето на снимков материал като доказателство за тяхната дейност. В Инструкцията за пътния контрол № 749821з е регламентирана дейността на служителите от „Пътна полиция“ – как точно да действат в такава ситуация, чл. 99 от глава IV. Двустранен протокол нямаше изготвен, поне докато приключвах проверката. Разбрах, че няма, след като разговарях с единия от участниците в ПТП-то, който е вписан в дневника на дежурния и който е подал сигнала. Практиката установява три случая – единия, когато се отработват такива ПТП-та компетентните органи да вземат нужното отношение и да издадат необходимите документи; другия е водачите да изготвят двустранни протоколи, които да предявят пред застрахователя и третия вариант е да се разберат помежду си, като единия наплати щетите на другия. Докато екипа е бил на място не е бил налице нито един от тези случаи. Исках да си изясня самата ситуация по време на проверката. Просто се обадих, неговия телефон е вписан в дневника на дежурния, тъй като той е подал сигнала, това е участника, който е останал на мястото на ПТП-то, имената и телефонът му бяха известни. Проведох телефонен разговор, като в справката съм описал, че съм разговарял с него. Беше важен елемент да се установи дали има двустранен протокол между тях като участници или няма. Към момента на разговора той ми заяви, че няма изготвен двустранен протокол и са се разбрали да се изплатят щетите. Да, запознат съм с отразеното от ОДЧ, приложил съм го към справката.

Съдът предявява на свидетеля представеното в днешно съдебно заседание четливо копие от Дневник за получени и предадени сигнали и разпореждания.

Свидетеля: В тази графа „Забележка“, срещу този час 15,35ч. е отразено нещо като „двустранен протокол“. Не съм изяснявал с дежурния по какъв повод е направил това вписване „двустранен протокол“. В информационните отчети не беше отразено нищо за това ПТП от жалбоподателя и от другия член на екипа. Когато се вписват данни за ПТП-тата от екипите, които посещават произшествията, това се прави с цел изготвяне на анализ и на база на него се прави план за предотвратяване на такива пътни инциденти. Не, не са докладвали на никого за случая, няма изготвени докладни или рапорти. След посещението на ПТП-то не са докладвали на дежурния. На практика са получили сигнал, посетили са местопроизшествието и дотам тяхната дейност приключва. По етапния ред не е докладвано, което е приложено по делото това е всичко налично.

Адв. К.: Моля отново да бъде предявено четливото копие от дневника на свидетеля.

Съдът предявява на свидетеля представеното в днешно съдебно заседание четливо копие от Дневник за получени и предадени сигнали и разпореждания.

Въпрос на адв. К.: В дневника на следващо място има записан друг разговор, вижда се още едно ПТП в близките часове – как ще го коментирате това?

Св. Г.: Тук има записан И. К. – водач с телефонен номер – това са две различни ПТП-та. Отразеното в 15,37 ч. – мисля, че това е друго ПТП, малко по-късно и по него има взето отношение. В хода на проверката не съм установил този втори участник в ПТП, от това, което имах налично като информация нямаше как да го установя – не ми е представен по официален ред някакъв регистрационен номер. От разговора с водача установих, че само са се разбрали помежду си да си стиснат ръцете и да си платят щетите, няма документално нищо, т.е. имам уверението от единия от участниците, че те са се разбрали да си платят щетите, без да попълват всякакви документи. След като е подаден сигнала на тел. 112 и има напуснал водач  и този човек, който се е обадил го е заявил това и е поискал съдействие, отиват на място и установяват, че наистина има нарушение, би следвало да се вземе отношение по това. Това е все едно да установят нарушение и да си затворят очите, така излиза. При нас се спазва принципа на нулева толерантност, те установяват нарушение, установяват щети, единия водач е имал претенции, които ги е докладвал на тел. 112 и следва да вземат отношение. Имало е случаи, когато отиват, но водачите от незнание искат съдействие, защото не знаят как да действат, не изказват претенции, тогава са им оказвали съдействие и са се разбирали, но в случая сигналът не е подаден така и действително единият водач е напуснал ПТП-то.

Адв. К.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт С.: Нямам повече въпроси.

Съдът освобождава свидетеля от залата.

Адв. К.: Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт С.: Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

Счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОТЛАГА и насрочва делото за 19.09.2019г. от 10:30 часа,  за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се издаде съдебно удостоверение на оспорващия, след внасяне на дължимата държавна такса.

Предоставя възможност на страните до датата на съдебното заседание да ангажират допълнителни доказателства.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                            Административен съдия:

                 Секретар: