П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                                град Шумен, 09.07.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на девети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при участието на секретар: Р. Х.

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

Административно дело223 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Жалбоподателят, „Х.л.1.“ ЕООД - гр.Шумен, редовно призован, не изпраща представител. 

Ответникът, Председател на Държавна агенция за закрила на детето гр.София,  редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, с оглед дадените указания на съда с определение от 27.06.2019г. по настоящото производство, че ответникът е представил изисканите от съда писмени доказателства, които са част от административната преписка, поради което същите следва да бъдат приети.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема като доказателства по делото представените писмени такива от ответната страна, а именно: Протокол № 192/27.02.2019г. от заседание на Комисията по лицензиране на социални услуги за деца и Докладна записка от 05.03.2019г. от Председателя на Комисията по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца, адресирана до Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи  в 10:05 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Административен съдия:

                                                                                  Секретар: