П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                     град Шумен, 09.07.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на девети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при участието на секретар: Р. Х. 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

Административно дело289 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

Жалбоподателят, Община Нови пазар, редовно призован, за него се явява адв. П. С. от Варненска адвокатска колегия, редовно упълномощена.

Ответникът, Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Постъпила е молба на 08.07.2019г. от процесуалния представител на ответника юрисконсулт Капеловска, с която сочи, че няма възражения да се даде ход на делото в днешно съдебно заседание, както и представя становище по спора по настоящото производство и списък на разноските.

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираната жалба на Община Нови пазар, представлявана от Кмета И. К., срещу Решение №РД-02-36-612/15.05.2019 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство за приключване на сигнал за нередност и налагане на финансова корекция.

Адв. С.: Запозната съм с молбата, не правя възражение за размера на разноските. Едно уточнение, в жалбата, на четвърта страница сме посочили, че оспорваме решението като незаконосъобразно в частта му по пункт А.2. В своето решение управляващият орган е коментирал, че констатираното, номерирано от тях като А.1 нередност са го преустановили. В този смисъл моля за уточнение, че нашата жалба е насочена в частта на решението, с което са наложени финансовите корекции, в размера, така както са го посочили, без констатацията в част А.1, с която управляващия орган не налага финансова корекция. Оспорваме цялото решение и сега ще изложа аргументи в малко по-различен аспект от депозираните в жалбата. Поддържаме жалбата така, както сме я подали. Моля да бъдат приети представените писмени доказателства към жалбата, както и представените по административната преписка. В днешно съдебно заседание представям част от административен договор от 01.12.2017г., както и Договор за инженеринг № 246/28.05.2018г., сключен от общината с избраните в резултат  на проведената обществена поръчка договор за инженеринг по двете обособени позиции. С представянето на тези документи целта ми е да видите по административния договор одобрените финансови ресурси в размер, които са посочени, с приложение в бюджетната част и договорите, които са подписани с потенциалните инвеститори, че са в обема на допуснатите разходи и одобрени такива от управляващия орган, с което подкрепяме аргумента ни, че категорично вреда не е нанесена. Тези доказателства ги представяме във връзка с представеното от нас към жалбата удостоверение за въвеждане в експлоатация на двата обекта, вече успешно работещи. С настоящата жалба и в днешно съдебно заседание ще изложа и още два аргумента за незаконосъобразност на решението, върху които искам да акцентирам. Считам, че оспорвания от нас акт е постановен при сериозни нарушения на процесуалните и материалноправни норми. В решението си управляващият орган се позовава на нарушения на ЗОП, който е специален по отношение на всички нормативни актове, досежно провеждането на процедури по реда и условията на ЗОП. Съгласно чл. 260 и чл. 261 от същия закон нарушенията по него се установяват от органи и длъжностни лица, които са представители на Сметната палата и на Агенцията за държавна финансова инспекция. Би следвало единствено тези оторизирани органи, като компетентни такива, да установяват тези нарушения и т.нар. „нередности“ по смисъла на Закона за управление на средствата от европейските структурни фондове, който е насочен само за средства, предоставени от тези фондове, вече да бъдат санкционирани с помощта на специално приетата Наредба за налагане на корекции върху тези европейски средства. Считам, че решението е незаконосъобразно, заради непосочването на конкретика. В практиката си управляващия орган е приел, в по-голямата част от своите действия, да прилага т.нар. „пропорционален метод“, а не „диференцирания“. Нормата на чл. 9 от методологията разпорежда, че пропорционалния метод се прилага само за отделни случаи на установени нарушения, при които по никакъв начин не може да се приложи диференцирания метод. Това налага задължението на органа, налагащ финансова корекция, да се аргументира защо не може да приложи диференцирания метод и е избрал пропорционалния такъв. В оспореното в настоящата инстанция решение са посочени сумите, които са верифицирани, без да се обосновава начина на формиране на корекцията и как тя се случва. Не са посочени какви компоненти се включват в горепосочената сума, т.е. колко са общите подлежащи на верифициране разходи, поради което е налице неяснота относно начина на прилагане на пропорционалния метод, съобразно посочената формула за това, специално уредена  в приложението на наредбата за посочване на финансови корекции. Непосочването на тези фактически и правни основания в акта води до извод за незаконосъобразност на същия. Доказването на финансовото отражение на нарушението е съществен елемент от фактическия състав за налагане на финансова корекция, с оглед разпоредбата на чл. 72 от Закона за управление на средствата от ЕС и чл. 10 от методологията. Представям, с цел процесуална икономия, писмени бележки в този смисъл, с екземпляр за ответната страна, както и списък на разноските, ведно с договор за процесуално представителство, фактура и вносна бележка за извършеното плащане по договора. Моля да отмените, като незаконосъобразно решението на управляващия орган, с което ни е наложена финансова корекция в посочения размер. Нямам възражения по приемането на доказателствата по административната преписка, същите са относими.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото, представените писмени такива от жалбоподателя с жалбата, описани в същата от т. 2 до т. 7 вкл., както и представените от ответната страна писмени доказателства, под опис от т. 1 до т. 12 вкл. към придружително писмо от 07.06.2019г.

По отношение представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, съдът намира, че същите са релевантни по спора, поради което следва да бъдат приети.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото, представените в днешно съдебно заседание от  процесуалния представител на жалбоподателя Административен договор от 01.12.2017г. и Договор за инженеринг № 246/28.05.2018г.

Прилага писмени бележки, представени от процесуалния представител на жалбоподателя, както и списък на разноските, ведно с договор за процесуално представителство, фактура и вносна бележка за извършеното плащане по договора, както и прилага молба, депозирана от процесуалния представител на ответника юрисконсулт Капеловска с рег. № ДА-01-2184/08.07.2019г.

Съдът констатира, че към административната преписка административният орган не е представил част от същата, като в самото решение, предмет на настоящото производство, същият се е позовал на тях, поради което следва задължително да бъдат изискани. Доколкото обществената поръчка е в Община Нови пазар същата документация следва да бъде изискана от нея, със заверен препис на следните документи: заверен препис на обявлението за обществената поръчка, предмет на настоящото производство, както и заверен препис на цялата документация, подадена от участник в процесната обществена поръчка  - ДЗЗД „ПиП 2016“, със седалище и адрес на управление гр. Варна, определен като изпълнител по процесната поръчка, тъй като в решението си административният орган е приел за допуснато нарушение по отношение на представената документация от този участник в поръчката.

По отношение на ответника съдът констатира, че в самото решение е посочено, че се приключва Сигнал за нередност № 974, който не е представен по административната преписка, поради което следва да бъде изискан.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Задължава ответната страна, в 10-дневен срок, считано от получаване на съобщението, да представи Сигнал за нередност № 974, приключен с оспореното в настоящото производство Решение №РД-02-36-612/15.05.2019г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Задължава жалбоподателя, в 10-дневен срок, считано от днес, да представи заверен препис на обявлението за обществената поръчка, предмет на настоящото производство, както и заверен препис на цялата документация, подадена от участник в процесната обществена поръчка  - ДЗЗД „ПиП 2016“, със седалище и адрес на управление гр. Варна, определен като изпълнител по процесната поръчка.

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го насрочва за 24.09.2019г. от 10:00ч., за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.137, ал. 7 от АПК.

Задължава жалбоподателя и ответника да представят посочените по-горе доказателства в определения от съда срок.

Заседанието приключи в 9:50  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                    Административен съдия:

 

          Секретар: