П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                                        град Шумен, 09.07.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на девети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Ив. В. 

Прокурор: П. Вълчев  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело224 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Ищецът, М.А.А.,*** - редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв. С.Б., назначена за процесуален представител на лицето, съгласно  определение на съда.

Ответната страна, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр.София - нередовно призована, не се явява представител.

За контролиращата страна Окръжна прокуратура, гр.Шумен - редовно призована, се явява прокурор П. Вълчев.

 Съдът констатира, видно от върнати по делото съдебни книжа и призовки,  че към датата на настоящото съдебно заседание липсва надлежно връчена своевременно и върната по делото призовка на ответника ГДИН – София.

От ответника, нередовно призован за настоящото съдебно заседание, е депозирано писмено становище с рег.№ ДА-01-2182/08.07.2019г., депозирано чрез процесуалния му представител старши юрисконсулт С. С., съдържащо изявление на процесуалния представител, че е в обективна невъзможност да се яви в настоящото съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Поддържа депозирания и приложен към писменото становище писмен отговор, оспорва предявения иск като неоснователен и недоказан, моли да бъдат приети и приобщени представените от ГДИН документи, прави изявление, че няма доказателствени искания и в случай, че ищецът депозира такива, моли да му бъде предоставена възможност да вземе становище по същите. 

Адв. Б.- Моля да се даде ход на делото.

Прокурорът – Да се даде ход на делото. Не се противопоставям да бъде приобщен писмения отговор. 

Съдът, като съобрази изричното изявление на ответника, нередовно призован за настоящото съдебно заседание, че няма процесуални възражения досежно хода на делото, счете че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва депозираната  искова молба. 

Производството по настоящото дело е образувано въз снова на искова молба от М.А.А., с постоянен адрес *** пазар, понастоящем в затвора в гр.Ловеч, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ  се претендира обезщетение за  причинените му вреди с неуточнен характер, вследствие лошите социално-битови условия по време на престоя му в Шуменския следствен арест за периода от 18.02.2011год. до 23.03.2012год. в размер на 60 000 лева.

С допълнителна молба от 22.05.2019год. по описа на ШАдмС, депозирана в законния срок, ищецът уточнява, че исковата му претенция е насочена срещу ответника – ГДИН гр.София и обективира искане за присъждане на 60 000лв. претърпени от ищеца неимуществени вреди по време на престоя му в сектор „Арести“ към РС „Изпълнение на наказанията“ - Шумен за гореупоменатия процесен период, ведно със законната лихва върху сумата, считано от предявяване на иска до окончателното й изплащане, в каквато връзка ищецът е прецизирал петитума в съответствие с предмета на иска.

Адв. Б. - Поддържаме депозираната искова молба, ведно с уточненията. Само в определението на съда от 26.06.2019г., което ни беше връчено, е допусната една техническа грешка, посочено е, че се претендира обезщетение за периода от 18.12.2011г. до 23.03.2012г., а става въпрос за периода от 18.02.2011г.  

Прокурорът – Считам, че исковата молба е неоснователна.

Съдът констатира, че по делото с рег.№ДА-01-2181/08.07.2019г. по описа на ШАдмС е депозиран писмен отговор по исковата молба от С. С. – старши юрисконсулт в Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Варна, надлежно упълномощена, в който ответникът изразява становището си, че счита предявения иска за недопустим, като се позовава на изтекла обща 5- годишна погасителна давност, в каквато връзка отправя искане за прекратяване производството по настоящото дело, поради недопустимост на иска.  

Относно основателността на иска и обстоятелствата на които се основава, изразява становище, в което счита предявения иск за неоснователен както по основание, така и по размер, а също и за недоказан по подробно изложени в писмения отговор съображения. В тази връзка и по изложените в писмения отговор съображения отправя искане за прекратяване производството по настоящото дело, поради недопустимост на предявения иск, а в условията на евентуалност, за отхвърляне на същия като неоснователен и недоказан, както и за присъждане в полза на ответната страна на юрисконсултско възнаграждение на основание чл.78, ал. 8 от ГПК.

Към писмения отговор ответникът прилага пълномощно за процесуално представителство и изисканата, съгласно допълнителна молба на ищеца, справка от РСИН-Шумен.  

 В случай на неуважаване възражението на ответника, досежно недопустимостта на иска и във връзка с доказателственото искане на ищеца за допускане на свидетели, обективирано в писмена молба с рег.№ДА-01-1645 от 22.05.2019г., ответникът обръща внимание на съда, че за процесния период единственото лице, с което ищецът е пребивавал в едно помещение е соченият от ищеца като свидетел И.А.А., видно от приложената справка  по описа на РСИН- Шумен.

Съдът връчва препис от писмения отговор на процесуалния представител на ищеца. 

Ищецът – С И.А.А. не сме били в една килия, той ми е съпроцесник, по едно дело сме. Изобщо не съм бил в една килия с него.  Искам го за свидетел щото той чува там от друга килия, че аз се оплаквам, имам болести, искам лекар, че спя на земята. Р. И. А. също ми е съпроцесник. Г. А. също беше в друга килия. И тримата свидетели ще установяват едни и същи неща, че са ме чували, че съм се оплаквал, че спя на земята, че не се чувствам добре.  

Прокурорът – Считам, че искането е неоснователно. Считам, че относими биха били показанията единствено на свидетеля, който съгласно справката е пребивавал заедно с ищеца в една килия.

Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Досежно  искането на ищеца за допускане на сочените  в писмена молба рег.№ДА-01-1645/22.05.2019г. по описа на ШАдмС гласни доказателства, съдът счита за допустимо и относими към спора, с оглед данните и по представената от ответника справка, само искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на И.А.А., за който съобразно представената от ответната страна справка са налице данни, че е пребивавал заедно с ищеца, в част от прецесния период, в едно от помещенията за задържане  на ареста в гр.Шумен.

 Мотивиран от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 157 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните доказателства, както следва:

-         Представените от ищеца и приложени към молба на ищеца за освобождаване от държавна такса и разноски декларация за материално и гражданско състояние и служебна бележка рег.№453/18 от 03.05.2019г., издадена от началника на затвора гр.Ловеч;

-         Представените с писмен отговор на ответника рег.№ДА-01-2181 от 08.07.2019г. по описа на ШАдмС пълномощно и справка рег.№ 1210 от  04.07.2019г. по описа на РСИН –Шумен. 

Прилага писмен отговор на ответника с рег.№ДА-01-2181/08.07.2019г. по описа на ШАдмС и писмено становище с рег.№ДА-01-2182/08.07.2019г. по описа на ШАдмС.

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание сочения от ищеца свидетел И.А.А., понастоящем пребиваващ в затвора гр.Ловеч, който да бъде призован за датата на следващото съдебно заседание.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на ищеца за допускане до разпит, в качеството им на свидетели, на сочените от ищеца лица Р.  И. А. и Г. А. А.

На основание чл.154, ал.1 ГПК, във вр. с чл.146, ал.1, т.5 ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на ищеца, че следва да ангажира  доказателства досежно наличието на фактите и обстоятелствата, установяващи твърденията му за реално претърпени неимуществени вреди на обща стойност 60 000 лева, вследствие на лошите социално-битови условия по време на престоя му в ареста към РСИН гр.Шумен за периода 18.02.2011год. - 23.03.2012год.

 Адв. Б. – Във връзка с четеното от Вас определение и във връзка с депозираната от М.А.А. молба от 22.05.2019г., в която е посочил свидетелите, доколкото при изготвяне на тази молба същият не се е консултирал с мен и не е знаел, че следва да посочи свидетелите за какви факти и обстоятелства ще бъдат разпитвани, аз ще помоля освен допуснатия за следващото съдебно заседание И.А.А., с който М.А.А. е бил в килия №8 за времето от 19.02.2011г. до 01.03.2011г., да допуснете до разпит и свидетеля И.С.Г., това е И. Б., който се споменава в първоначалната искова молба, и с който съгласно представената справка от ответника М.А.А. е бил в килия №1 от 01.03.2011г. до 09.11.2011г. Става въпрос за установяване на условията, фактите и обстоятелствата в различен период, поради което смятам, че само с разпита на И.А.А. биха се установили условията, при които е бил поставен М.А.А. и болките и страданията, отношението, което е получил за един много кратък период, поради което моля да допуснете лицето И.С.Г.. Освен това сега при разговор с М.А.А. и доколкото той е посочил в молбата си, че на два пъти е правил опити за самоубийство, при което старшината го е хванал единия път когато си е слагал въжето ще помоля да бъде изискана справка от сектор „Арести“, от която да се установи кой е старшината, който е „хванал“ М.А.А.. Ще помоля да ни дадете възможност с допълнителна молба да направим искането си. 

Прокурорът – Относно искането за разпит на старшината, считам ще същото е неоснователно. Просто няма никаква индивидуализация нито на имена, нито на точна длъжност, нито на период. В този смисъл считам искането за неоснователно, още повече че от приетата справка е видно, че няма регистрирани такива опити за самоубийство. Не се противопоставям на искането за допускане като свидетел на И.С.Г.. 

Съдът като съобрази искането на процесуалния представител на ищеца за допускане до разпит в качеството му на свидетел на И.С.Г., за когото от представената и приобщена към доказателствения материал по делото справка по точка 4.2. са налице данни, че е пребивавал съвместно с ищеца в килия №1 в периода до 09.11.2011г., намира искането за основателно и относимо към спора, поради което ще следва да бъде уважено.

Искането на процесуалния представител на ищеца за изискване на служебна справка от РСИН- Шумен, от която да е видно кой е бил старшината, за когото не се сочат имена, който е бил свидетел на опита за самоубийство, твърдян от ищеца, съдът намира за необосновано, тъй като в случая не се сочи нито дата на инцидента, нито имената на лицето, за което се твърди, че е свидетел на опит за самоубийство, в каквато връзка същото ще следва да бъде отхвърлено като неоснователно и необосновано.   

 Мотивиран от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание сочения от ищеца свидетел И.С.Г., понастоящем в затвора гр.Ловеч, който да бъде призован за датата на следващото съдебно заседание.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и необосновано искането на ищеца за    изискване на справка от РСИН –Шумен протоколирано по-горе, въз основа на мотивите, посочени в обстоятелствената част на настоящото определение.

   Дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

    ОТЛАГА делото и го насрочва за 08.10.2019г. от 10.30 ч., за която дата явилите се страни уведомени.

Да се призове ответната страна, както и допуснатите двама свидетели, понастоящем пребиваващи в затвора в гр. Ловеч.

Заседанието приключи в 10:25 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Административен съдия:

 

                           Секретар: