П Р О Т О К О Л

град Шумен, 10.07.2019 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на десети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при участието на секретар: Ив.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия  Росица Цветкова

Административно дело № 217 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

Оспорващият, „А.т." ЕООД *** - редовно призован,  не се явява и не изпраща представител. 

Ответната страна, Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – гр.София - редовно призована, за нея се явява старши юрисконсулт А., редовно упълномощен.

Вещото лице Р.И.Х. – редовно призован се явява. 

Постъпила е молба на 01.07.2019г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която сочи, че пълномощникът няма физическа възможност да се яви за днешно съдебно заседание, тъй като е ангажирана по гр.д. №3204/2018г. по описа на РС Велико Търново. С оглед на това е отправено искане делото да бъде отложено за друга дата, което налага големия обем работа по делата.  

 Съдът констатира, че с молба от 09.07.2019г., депозирана от оспорващата в настоящото производство, чрез процесуалния й представител  адв. Т. е представено писмено становище по спора, посочени са въпроси  към вещото лице, тъй като страната не може да се яви  в съдебно заседание, както и е направено особено искане за спиране на настоящото  производство.    

Юриск. А. - Предоставям на съда, но считам че следва да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че служебната ангажираност на пълномощник на страна  по делото не е основание за отлагане на същото. Законодателят в  разпоредбата на чл.139 от АПК е посочил основанията, при които делото  следва да бъде отложено за друга дата, а именно, ако страната и  пълномощника й не могат да се явят  поради препятствие, което страната  не  е могла да отстрани своевременно. Към молбата на пълномощника няма представени доказателства, че страната, а именно управителя на дружеството жалбоподател, не може да се яви в днешно съдебно заседание, поради обстоятелства, които не е могъл да отстрани своевременно, още повече, че  призовката за открито съдебно заседание е връчена на  жалбоподателя още на 12.06.2019г. и е имал 1 месец да организира защитата си, ако пълномощникът   не може  да се яви в днешно съдебно заседание.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което   

  О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът констатира, че  с оглед дадени указания в предходно съдебно заседание от МЗХГ е представено копие на разпечатка по отношение на постъпилите в МЗХГ въведени данни  от контролиращото лице „Лакон“ ООД за кампания 2017г. по отношение на жалбоподателя, а с придружително писмо от 30.05.2019г. ответната страна е представила изисканите от съда писмени доказателства.

Юриск. А. – Да се приемат представените по делото писмени доказателства.  

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема като доказателства по делото представените от страните писмени такива, както следва:

-         Представените от ответника с придружително писмо рег.№ДА-01-1736/30.05.2019г. писмени доказателства под опис от т.1 до т.2 вкл., касаещи подадени заявления от оспорващия за Кампания 2015 г. и Кампания 2016г.;

-         Представените от МЗХГ с писмо рег.№ДА-01-1865/12.06.2019г. копие на разпечатка постъпила в МЗХГ с рег.индекс №70-4872 от 11.12.2017г. на въведени данни от контролиращото лице „Лакон“ ООД за кампания 2017г. на „А.Т.“ ЕООД, както и писмо изх.№ 049-001/08.12.2017г.;

-         Приложеното от процесуалния представител на оспорващата към Писмено становище рег.№ДА-01-2201/09.07.2019г. сертификационно писмо от 21.06.2017г.

Прилага към делото молби от процесуалния представител на жалбоподателя с рег.№№ДА-01-2095/28.06.2019г., ДА-01-2099/01.07.2019г. и ДА-01-2201/09.07.2019г., ведно с приложените към последната договор за правно съдействие и защита от 25.04.2019г. и списък на разноските.

Приема за сведение приложеното към молба рег.№ДА-01-2201/09.07.2019г. Решение №8834/11.06.2019г., постановено по АД № 4906/2018 г. по описа на ВАС.

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице.

Р. И.Х. – 47 години, български гражданин, неосъждан, висше образование, без родство и служебна ангажираност със страните.    

Съдът напомня на вещото лице отговорността за даване на невярно заключение по чл. 291, ал.1 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

Вещото лице – Поддържам даденото заключение, нямам какво да добавя. Не ми стигна времето да направя сравнение на статуса на същите парцелите, заявени от оспорващия през 2015г. и 2016г. По втората част на въпрос № 6 също не съм извършил анализ за 2015 г .и 2016г.

Юриск. А. – Моля да не се приема така изготвената експертиза. Считам, че е непълна и е нужно да се направи допълнително заключение към експертизата, тъй като не е отговорено изцяло на поставените въпроси и по конкретно на въпроси 3 и 6.  

Съдът, след като изслуша становището на процесуалния представител на ответната страна констатира, че действително вещото лице не е отговорило изчерпателно по поставените му задачи на експертизата и в частност въпрос 3 и въпрос 6, като не е направена съпоставка между парцелите по уведомителното писмо, предмет на настоящото производство и тези, които са били подадени от оспорващия за Кампания 2015 г. и Кампания 2016г. Съдът констатира, че вещото лице не е съпоставило и номерата на парцелите, каквато бе задачата на същото, по отношение на парцелите за Кампания 2015 г. и Кампания 2016г., и заявените и отказани в настоящото производство с уведомителното писмо. Съпоставката е необходима с оглед установяване действително дали площите, предмет на настоящото производство, попадат в хипотезите за прехода.

Съдът констатира, както бе докладвана  молбата  на оспорващия, че същия е поставил четири въпроса към вещото лице, които с оглед процесуална икономия, също следва да бъдат включени при изготвяне на допълнителното заключение.

Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

Включва в допълнителното заключение на вещото лице поставените въпроси от жалбоподателя, посочени от 1 до 4 вкл. в молба  му от 09.07.2019г.

 

         С оглед гореизложеното съдът намира, че в настоящото съдебно заседание  представеното заключение по назначената съдебно – техническа експертиза не следва да бъде прието, тъй като същото не отговаря в пълен обем на поставените от съда в предходно съдебно заседание задачи, което налага вещото лице да изготви допълнително заключение към така представената съдебно – техническа експертиза, ведно с допълнителните въпроси поставени в днешно съдебно заседание.

Съдът констатира, както е докладвано при даване на ход на делото,  че е направено искане за спиране на настоящото производство до произнасяне с влязъл в сила съдебен акт  по отношение оспорената пред ВАС на Р. България Наредба № 4/24.02.2015г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“. Действително с Решение №8834/11.06.2019г. по АД №4906/2018г., което към настоящия момент не е влязло в сила, ВАС е отменил атакуваните пред него разпоредби на чл.11, ал.4, чл.41, ал.2, чл.46, ал.5, чл.19а, ал.2 и § 28 от       Наредба № 4/24.02.2015г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от  ПРСР за периода 2014 – 2020 г. издадена от министъра на земеделието и храните.

Юриск. А. - Предоставям преценката на съда.

Съдът намира, доколкото делото ще бъде отложено за друга дата с оглед  представяне на допълнително заключение от вещото лице,  че  по това искане    ще се произнесе в следващото съдебно заседание след изслушване на експертизата и приемане на същата.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага същото и го насрочва за 15.10.2019 г. от 09:30 часа, за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.137, ал.7 от АПК, както и вещото лице.        

Заседанието приключи в 09:53  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

     Административен съдия:

                                                                                Секретар: