П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                         2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Ат. 

Прокурор:  Яна Николова  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Маргарита Стергиовска

КАНД № 198 по описа за 2019  година. 

          На именното повикване в  10:00 часа се явиха:

Касаторът, ТД на НАП – Варна, редовно  и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.   

 Ответната страна, «КОЦ – Шумен» ЕООД, гр.Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява адв. П.П. от ШАК, редовно упълномощен.      

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Николова.

Съдът констатира, че по делото са депозирани писмени молби от процесуалния представител на ответника Адв.П.с рег.№ДА-01-2072/26.06.2019г. и с рег.№ДА-01-2161/05.07.2019г. по описа на ШАдмС, с искане за отлагане на делото за друга дата, предвид невъзможността му да се яви в настоящото съдебно заседание, тъй като за същия ден за 14:00 часа е призован по НЧХД №287/2019г. по описа на Шуменския районен съд и за същата дата от 10:00 часа е призован като защитник по НОХД №431/2019г. по описа Окръжен съд - Плевен.   

Адв.П.- Готов съм за провеждане на заседанието, моля да се даде ход.

Прокурор Николова  - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, ТД на НАП – Варна, чрез пълномощника и процесуален представител гл.юрисконсулт В. К. М., касационна жалба против Решение № 303/17.05.2019г. на  Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №820/2019г. по описа на същия съд.   

Адв.П.- Оспорваме изцяло касационната жалба.  Поддържаме писменото становище, което сме внесли. Поддържаме изложените в решението доводи, но считаме че съдът беше задължен, а по силата на служебното начало и касационният съд е задължен да се произнесе по обстоятелствата, които съм изложил в моята молба - на първо място изтекъл срок за съставяне на акт по чл.34 от ЗАНН. Платената, съответно върната сума от 18 000 лв. е изплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, поради това съм направил искане да се приемат писмените доказателства и да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза с посочените въпроси. 

Прокурор Николова - Считам депозираната жалба за процесуално допустима, по същество неоснователна. 

Съдът констатира, че по делото с писмена молба с рег.№ДА-01-2161/05.07.2019г. по описа на ШАдмС, депозирана от ответника е направено изявление, че оспорва изцяло депозираната касационна жалба, като застъпва становище, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно по подробно изложените в молбата съображения и доводи. В същата се съдържа доказателствено искане на ответника за приобщаване към доказателствения материал по делото на приложени към молбата писмени доказателства под подробен опис, както и доказателствено искане за назначаване съдебно-счетоводна експертиза със задача на вещото лице да отговори на следните въпроси:

 1. На какво основание е изплатена сумата 18065.47 лв. на И. Р.?

2.Как е осчетоводена сумата 18065.47 лв., внесена с ПКО 2709/14.03.2018г. в касата на „КОЦ-Шумен“ ЕООД?

3. Какво задължение е погасено – основание, размер, за кои обезщетения е направено погашението?

Към молбата  си ответникът прилага адвокатско пълномощно  и препис от молбата и писмените доказателства  за другата страна. 

Съдът връчва препис от молбата и писмените доказателства  на представителя на контролиращата страна.

Прокурор Николова -  Считам, че направеното доказателствено искане е  релевантно, касателно предмета на делото.   

Съдът като съобрази депозираното с писмената молба от 05.07.2019г. на ответника доказателствено искане за допускане и приобщаване на доказателствения материал по делото на приложени към молбата-становище писмени доказателства под опис, намира същото за допустимо и относимо към настоящия спор, поради което ще следва да бъде уважено.

Искането за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с прецизирани и формулирани в молбата задачи, протоколирани по-горе, съдът намира за неоснователно с аргумента, че така прецизираните и формулирани от ответника задачи не изискват специални  знания на вещо лице.

В тази връзка съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 820/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, както и приложените към молба на ответника с рег.№ДА-01-2161/05.07.2019г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под опис и адвокатско пълномощно.      

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за допускане  и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

ПРИЛАГА  молба на ответника   рег.№ДА-01-2072/26.06.2019г. по описа на ШАдмС.

Адв.П.-  Нямаме доказателства и доказателствени искания.

Прокурорът - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв.П.- В молбата съм изложил подробни доводи, които поддържам и към настоящия момент. Считам, че решението на въззивния съд е правилно и законосъобразно. Съдът е изложил подробни и издържани мотиви,  в които има анализ на доказателствата. Направена е точна и прецизна разработка на материалния и процесуалния закон.   Считам, че в настоящото производство следва да се обърне внимание на още два момента, които са важни, защото са от категорията на тези, за които съдът следи служебно и са от категорията на абсолютните основания за отмяна на НП. Докладът на АДФИ е изпратен на компетентния орган - ТД на НАП – Варна на 14.06.2018г., като в приложение към доклада ние сме представили приложения с посочените номера, включени са приходните касови ордери, които са заплатени,   върнати от служители на КОЦ обезщетения за неползван годишен отпуск. По доклада, ревизиращият е посочил, че тези обезщетения, според него са получени неоснователно, поради което бяха върнати от служителите. В таблицата се вижда всички служители, които са задължени и са върнали сумите. В рамките на производството, хората взеха решение да върнат парите, за да не стигаме до данъчен ревизионен акт. Парите са платени  с приходен касов ордер. Аз считам, че в този случай трябва да намери приложение изключението на закона за ограничаване плащанията в брой по разпоредбата на чл.2, т.6 от ЗОПБ за изплащане на трудови възнаграждения. Посочил съм съдебна практика, където тълкуването е идентично. Плащането и връщането щом е по изключение на закона, следва да се тълкува по един и същи начин. В този смисъл тази разпоредба изключва наказуемостта на този вид плащания и връщания на трудово възнаграждение. В рамките на производството пред АДФИ нямаше време да се правят разсъждения и решението беше на хората и те са върнали парите. В този смисъл, няма и субективна страна, което обстоятелство никой не го е разисквал нито в касационната жалба, нито във въззивното решение. В тази ситуация  «КОЦ – Шумен» ЕООД, е в положение неговият управител да получи плащането. Излишно би било производството да продължи и да се стигне до данъчен ревизионен акт, да се стигне до принудително събиране на суми. В рамките на принудителното събиране на сумата, щеше да има срок за доброволно изпълнение. В тази ситуация, не считам че има обществена опасност или обществена вредност от това, че в крайна сметка, управителят на лечебното заведение е приел плащането в касата, откъдето работниците и служителите са си получили обезщетението и точно там са го върнали с приходен касов ордер.  Моля да вземете предвид, че по изискване на чл.34 от ЗАНН, наказващият орган не е спазил императивната разпоредба да състави акта в предвидения срок. Госпожа М. – ст.инспектор по приходите е получателят на писмото, тя извърши данъчната проверка. Ние сме представили протоколът, с който завърши нейната проверка. В  рамките на изминалото време – от 14.06.2018г. до 30.11.2018г., тримесечният срок е изтекъл на 13.09.2018г., актът е съставен на 30.11.2018г. Считаме че процесуалната дейност в този срок не е имала за цел да установява автора. Авторът, получателят на плащането е бил известен още от доклада на АДФИ. Практиката е, че в този случай категорията на установяване, първоначално е имал наказващият орган – и деянието, размерът на сумите с приложените към доклада приходни касови ордери, и получателят на плащането. ТД на НАП реши да състави акт само на един от вносителите, само на платеца. Аз не апелирам да се търси отговорност на платеца, поради причина, че наказуемостта в тези случаи е отпаднала, но и там самият орган си отмени НП. Очевидно ние сме със съмнението, че е налице необективност, след като се е стигнало да се завърши проверката на 30.11.2018г. и не може да няма наказани. Наказаните са за внесени суми, които в крайна сметка са суми, с които ще се посрещат разходи за онкоболните – за апаратура, за подобряване условията в лечебното заведение. Моля да вземете предвид изложените аргументи. В тази ситуация няма субективна страна, няма и наказуемост, защото това са плащания по КТ. Решението на въззивния съд е обосновано и аргументирано, но по силата на служебното си задължение съдът не се е произнесъл по това, че срокът за съставянето на акта по чл.34 от ЗАНН е бил просрочен три месеца към датата на съставянето – 30.11.2018г. Моля да потвърдите решението заедно с тези аргументи, които изложих.  

Прокурор Николова - Считам решението на въззивния съд за правилно и законосъобразно и като такова Ви моля да го потвърдите.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  10:15  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Секретар: