П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                               ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Ат.

Прокурор:  Яна Николова  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Маргарита Стергиовска

КАНД № 190 по описа за 2019  година. 

          На именното повикване в 10:20  часа се явиха:

Касаторът, Г.Г.Г. ***, нередовно    призован, не се явява и не изпраща представител.     

 Ответната страна, Областна дирекция на МВР Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.          

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Николова.

Съдът констатира, видно от приложени по делото върнати съдебни книжа и призовки, че призовката на Г.Г.Г. – касатор в настоящото производство е връчена на 01.07.2019г., чрез пълномощника му и процесуален представител адв.П., с оглед на което касаторът се явява нередовно призован за настоящото съдебно  заседание.

Прокурор Николова - Считам, че не следва да се дава ход на делото, предвид  нередовното призоваване на ответната страна.

Съдът счита, с оглед нередовното призоваване на касатора за настоящото съдебно заседание, са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО      

Отлага делото и го насрочва за 24.09.2019 г. от 10:00 часа, за която дата присъстващата страна – уведомена, да се призоват останалите страни по делото.

Заседанието приключи в  10:23 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             Секретар: