П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                           ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                 2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Ат. 

Прокурор:  Яна Николова при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Маргарита Стергиовска

КАНД № 184 по описа за 2019  година. 

          На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

Касаторът, «И.А.Б. ООД ***,   представлявано от Св.Д.З., редовно  и своевременно призован, не се явява и не изпраща  представител.   

Ответната страна, ТД на НАП Варна, редовно и своевременно призована,    не се явява и не изпраща  представител.     

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Николова.

          Прокурор Николова - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, «И.А.Б. ООД ***, представлявано от управителя Св. Д. З., чрез адв. Ц. Й. К., касационна жалба срещу Решение № 267/24.04.2019г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД № 311/2019г. по описа на същия съд.   

Прокурор Николова - Считам жалбата за процесуално допустима. 

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № 311/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен  доказателства, намери същите за

допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 311/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с днес представено от ответната страна пълномощно.       

Прокурор Николова -  Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

  Прокурор Николова - Считам  депозирана касационна жалба за неоснователна. Моля да потвърдите въззивното съдебно решение, като   правилно и законосъобразно.   

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  10:20  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Секретар: