П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание  на осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                  2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Светла Атанасова 

Прокурор:  Яна Николова  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Хр.Димитрова

АД №  286  по описа за 2019 година.

На именното повикване в  09:55  часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.   

Ответната страна, Общински съвет - гр. Смядово  уведомена при условията на чл.137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител. 

Контролиращата страна, Окръжна прокуратура – Шумен - редовно и своевременно призован, за нея се явява  прокурор Николова.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА постъпилия протест: Производството по настоящото дело е по реда на чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу чл.34, ал.2; чл.46, ал.3 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти в община Смядово, приета с решение № 493 по Протокол №3 от 28.03.2019г. на Общински съвет Смядово.

 В протеста се релевират доводи за незаконосъобразност на   протестираните подзаконови разпоредби поради постановяването им в противоречие с материалноправни разпоредби на нормативни актове от по-висока степен, а именно като противоречащи на чл.45, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОС , чл.111 от ЗМДТ и чл.8 от ЗНА. В тази  връзка и по изложените съображения се отправя искане за прогласяване нищожността на протестираните подзаконови разпоредби, поради противоречието им с материалноправни разпоредби на нормативни актове от по-висока степен.  

Прокурорът - Поддържам протеста. Нови доказателства  няма да соча.

Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-2158/05.07.2019г. по описа на ШАдмС   по делото е депозирано писмено становище от Общински съвет – Смядово, с което същият уведомява съда, че ответникът е предприел действие за  изменение на протестираните подзаконови  разпоредби в съответствие с внесения протест, в каквато  връзка на интернет страницата на Община Смядово на 12.06.2019г.  е публикуван проект за изменение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти в Община Смядово, ведно с мотивите за изменението ѝ, за което към писменото си становище ответникът прилага снимки от сайта на общината. Същият уведомява съда,  че прегласуването на протестираните подзаконови разпоредби предстои на заседание, което ще се проведе на 25.07.2019г. и изразява готовност след провеждане на заседанието своевременно да уведоми съда за взетото решение и да представи копие от документите, удостоверяващи същото.

Прокурорът - Считам, че е резонно делото да бъде отложено   за друга дата, с оглед привеждане в законосъобразен вид на атакуваната  подзаконова нормативна уредба.

Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства,  намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото. Като съобрази представените от ответника доказателства, удостоверяващи предприети действия от ответника за прегласуване на протестираните подзаконови разпоредби в съответствие с внесения протест, счете че са налице основания за отлагане на делото за друга дата, с оглед предоставяне възможност на ответника да прегласува протестираните подзаконови разпоредби и да приведе същите в съответствие с мотивите на внесения протест, предвид на което  

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 във връзка с чл. 196 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, представените от страните доказателства, както следва:

-приложените към протеста писмени доказателства; 

-представените от ответника със съпроводително писмо с рег.№ДА-01-1796/06.06.2019г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под опис от т.1 до т.12 включително;

- представеното  от ответника  писмено становище с рег.№ДА-01-2158/05.07.2019г. по описа на ШАдмС, ведно с приложени към същото доказателства под  опис от т.1 до т.3 включително. 

Дава възможност на Общински съвет – Смядово да приведе протестираните подзаконови разпоредби в съответствие с мотивите на внесения протест.

Указва на ответната страна своевременно след провеждане на заседание на Общинския съвет от 25.07.2019г. да представи доказателства,  удостоверяващи прегласуване на протестираните подзаконови разпоредби и привеждането им в съответствие с внесения протест.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага делото и го насрочва за 24.09.2019г. от 09:30 часа, за която дата явилата се страна - уведомена в днешно съдебно заседание, а неявилите се страни - уведомени,  съгласно разпоредбата на чл.137, ал7 от АПК.

Заседанието приключи в 10:00  часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                  Секретар: