П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание  на осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                 2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Светла Атанасова 

Прокурор:  Яна Николова  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Хр.Димитрова

АД №  194  по описа за 2019 година.

На именното повикване в   09:50 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен, уведомен  в предходно съдебно заседание,  не се явява и не изпраща представител. 

Ответната страна, Общински съвет – гр.Смядово, уведомена при условията на чл.137, ал.7 от АПК,   не се явява и не изпраща представител. 

Контролиращата страна, Окръжна прокуратура – Шумен - уведомена в предходно съдебно заседание, за нея се явява  прокурор Николова.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

  Съдът констатира, че по делото са депозирани две молби с идентично съдържание с рег.№ДА-01-2143/03.07.2019г. и № ДА-01-2157/05.07.2019г. по описа на ШАдмС, с които  ответникът удостоверява, че на 17.07.2019г. предстои провеждането на заседание на Общински съвет – Хитрино, като в дневния ред е включен  проектът и мотивите към него за изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Хитрино,  приета с Решение №76 по Протокол №7/09.10.2014г. във връзка с представена Докладна с вх.№09-00-58/04.06.2019г. В същата молба ответникът заявява, че на 28.06.2019г. е изтекъл 30-дневния срок за подаване на предложения и възражения, каквито не са постъпили, видно от приложения към втората молба доклад. Ответникът изразява готовност след гласуване на измененията на предстоящо заседание на ОбС – Хитрино да предостави на съда доказателства за прегласуване на протестираните подзаконови разпоредби в съответствие с внесения протест.      

Прокурорът  -  Налице са основания за отлагане на делото. 

Съдът, с оглед изявленията на ответника за прегласуване на протестираните подзаконови разпоредби в съответствие с внесения протест на предстоящо на 17.07.2019г. заседание на ОбС – Хитрино, счете че са налице основания за отлагане на делото за друга дата.

Като съобрази представените от ответника  писмени доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Мотивиран от горното съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.171,  ал.5 от АПК във връзка с чл.196  от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото,  представената от ответника молба с рег.№ДА-01-2157/05.07.2019г. по описа на ШАдмС, ведно с приложени и описани доказателства, както и молба с рег.№ДА-01-2143/03.07.2019г. по описа на ШАдмС, ведно с приложенията към нея.

Дава възможност на Общински съвет – Хитрино да приведе протестираните подзаконови разпоредби в съответствие с протеста на Окръжна прокуратура – Шумен и да представи своевременно доказателства за същото преди датата на следващото съдебно заседание.  

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага делото и го насрочва за 24.09.2019г. от 09:30 часа, за която дата явилата се страна уведомена в днешно съдебно заседание, а неявилите се страни – уведомени,  съгласно разпоредбата на чл.137, ал7 от АПК.

Заседанието приключи в 09:55  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                         Секретар: