П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                               ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                     2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Ат. 

Прокурор:  Яна Николова  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Христинка Димитрова

КАНД № 201 по описа за 2019  година. 

          На именното повикване в 09:45  часа се явиха:

Касаторът, „С.9.Т.“ ЕООД ***, редовно  и своевременно призован, за него се явява адв.А. от ШАК, редовно упълномощена.

Ответната страна, Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация», Областен отдел «Автомобилна администрация» гр.Шумен, - гр.Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не зипращапредсаивтел.       

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Николова.

Адв.А.-  Да се даде ход на делото.

Прокурор Николова - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, „С.9.Т.“ ЕООД,    със седалище и  адрес на управление ***, чрез пълномощника му и процесуален представител Адв.А.от ШАК, касационна жалба  срещу Решение №298/16.05.2019г. на Районен съд - Шумен, постановено по ВАНД № 686/2019г. по описа на същия съд.  

Адв.А.- Поддържам касационната жалба.  

Прокурор Николова - Считам жалбата за процесуално допустима. 

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № 686/2019г.. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 686/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства. 

Адв.А.- Нямаме доказателства и доказателствени искания.

Прокурор Николова -  Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

  Адв.А.- Считаме решението на пръвоинстанционния съд за неправилно и незаконосъобразно, като подробно сме изложили съображенията ни в касационната жалба в тази връзка.  Не сме съгласни с направения извод от страна на първоинстанционния съд за липса на процесуални нарушения при издаване на АУАН, респективно и с НП, тъй като  били налице минималните изискуеми от закона, съгласно  разпоредбите на чл.57 от ЗАНН реквизити за съставянето им, тъй като видно, както от обстоятелствената част, така и от диспозитива на акта и на НП, че липсва точно и ясно описание на нарушението. Административният орган е описал, че водачът не отговаря на психологическата годност, като не е ангажирал доказателства и не е посочил конкретика на какви точно критерии и условия не отговаря и липсата на кой документ или доказателство прави обстоятелствата, валидни за липса на психологическа годност на водача. Едва в хода на производството пред първоинстанционния съд свидетелите в полза на административният орган заявиха, че липсва удостоверение на водача, но в АУАН и в НП това обстоятелство липсва. Считаме, че неточно е посочена нарушената разпоредба като административният орган е посочил за нарушена такава чл.7а от ЗАвП, а видно от същата тя е бланкетна и препраща към друг подзаконов нормативен акт – чл.152 от ЗДвП, което е основание за визираната от нас Наредба №36/15.05.2006г. Не сме съгласни с доводите на съда, че става ясно за кой подзаконов нормативен акт, като в тази връзка това обстоятелство не освобождава от ангажимент административният орган да посочва точно и ясно нарушените разпоредби, които вменяват правилното поведение на всеки един водач в тази връзка. Ето защо, поради липса на тези обстоятелства – неточно описание на нарушението, както и непосочването на точно описание на нарушените разпоредби съгласно подзаконовия нормативен акт, считам за допускане на съществени процесуални нарушения в цялото административнонаказателно производство, поради което моля да постановите съдебен акт, с който да отмените решението на първоинстанционния съд, респективно с това да отмените и процесното НП.

Прокурор Николова - Считам решението на въззивния съд за правилно и законосъобразно, като такова Ви моля да го потвърдите.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  09:50  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Секретар: