П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                               ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                      2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Ат. 

Прокурор:  Яна Николова  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Христинка Димитрова

КАНД № 191 по описа за 2019  година. 

          На именното повикване в  09:40 часа се явиха:

Касаторът, М.М. ***,  редовно  и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответната страна, Областна дирекция на МВР - Шумен, редовно и своевременно призована,  не се  явява и не изпраща представител.      

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Николова.

Прокурор Николова - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, М.М. ***, чрез Адвокатско дружество „В. и Г.“,  представлявано от  адв. П. В. – вписана в Софийска адвокатска колегия, касационна жалба срещу Решение №252 от 19.04.2019г. на Шуменски районен съд, постановено по ВАНД №544/2019г. по описа на същия съд.      

 Прокурор Николова - Считам жалбата за процесуално допустима. 

Съдът, като съобрази приложените по НАХД №544/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по НАХД №544/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с днес представено от ответната страна пълномощно.            

Прокурор Николова -  Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурор Николова - Считам решението на въззивния съд за правилно и законосъобразно и като такова Ви моля да го потвърдите.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  09:45  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Секретар: