П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                               2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Ат. 

Прокурор:  Яна Николова при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Христинка Димитрова

КАНД № 175 по описа за 2019  година. 

          На именното повикване в 09:30  часа се явиха:

Касаторът, „А.Л.“ ЕООД ***, редовно и своевременно призован, за него се явява адв. А. от Адвокатска колегия – Варна, редовно упълномощен.  

 Ответната страна, Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» Областен отдел «Автомобилна администрация» - Разград, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.     

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Николова.

Адв.А. -  Да се даде ход на делото.

Прокурор Николова - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора,  „А.Л.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***,  чрез пълномощника му и процесуален представител адв.А. Д. А. от Адвокатска колегия – Варна, касационна жалба срещу Решение №113 от 29.03.2019г. на Районен съд - Разград, постановено по НАХД №883/2018г. по описа на същия съд.

Адв.А.- Поддържам касационната жалба.

Прокурор Николова - Считам жалбата за процесуално допустима. 

Съдът, като съобрази приложените по НАХД №883/2018г. по описа на Районен съд гр. Разград доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, приложените по НАХД №883/2018г. по описа на Районен съд гр. Разград доказателства.   

Адв.А.- Няма да соча нови доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

Прокурор Николова - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв.А.- Подробно съм изложил в жалбата доводите, поради които считам, че въззивното решение е незаконосъобразно.  Не споделям извода на възвивиня съд относно обстоятелството, че събраните по делото доказателства са в подкрепа или доказват материалната компетентност на административнонаказващия орган и на актосъставителя. Това е всичко, което въззивният съд е поместил в мотивите си към решението. Какви са тези доказателства въз основа на кои от тях съдът прави този извод не става ясно. Не съм съгласен с подобен извод, доколкото в решението на Разградския  административен съд има изрични указания по този въпрос – да се съберат изрични документи. Те са събрани, но при новото разглеждане не са коментирани от съда. Съдът указва да бъдат изискани и приложени към материалите по делото двете заповеди за командироване на двамата служители и да се приложи Писмо №11-24-2414/1//15.03.2018г. От тези документи не става ясно каква е материалната компетентност на акотсъставителя, нещо повече, считам че акотсъставителят няма делегирани права за издаване на АУАН, предвид изрично изписаните задачи в самото писмо.    В заповедта, с която са командировани е изписани едно единствено изречение: „Командировам лицето „Х“ за датата 02.04.2018г.“ и нищо повече. От тези две доказателства не може да се направи извод за това,  че е налице компетентност на актосъставителя, за да състави АУАН. В самото писмо е указано, че при наличие на определени констатации за нарушение от проверявания субект да се информират компетентните органи и нищо повече. Кой е компетентният орган е въпрос на преценка. Считам, че в този смисъл решението на въззивния съд е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Моля да имате предвид доводите, изложени в жалбата относно процесуалните пороци в самото НП. Моля да отмените решението на въззивната инстанция и респективно да отмените НП срещу „А.Л.“ ЕООД.

Прокурор Николова - Считам  депозирана касационна жалба за неоснователна. Моля да потвърдите въззивното съдебно решение, като   правилно и законосъобразно. 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:40  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Секретар: