П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми юли  две хиляди и деветнадесета   година  в състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                   2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Ат. 

Прокурор:  Яна Николова    при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

КАД № 247 по описа за 2019  година. 

          На именното повикване в 09:20  часа се явиха:

Касаторът, Д.Д.П. ***, редовно и своевременно призован, за него се явява Д.Д.П. – законен представител на касатора Д.Д.П. и с адв.Ст. от ШАК, редовно упълномощен.    

Ответната страна, Областна Дирекция „Земеделие“ – Шумен,    редовно и своевременно призована, за нея се явява Началникът на Общинска служба „Земеделие“ с.Никола Козлево Н. В.,  редовно упълномощена.

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Николова.

            Адв.Ст.- Моля да дадете ход на делото.

Ответникът - Да се даде ход на делото.

            Прокурор  Николова - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е по реда на чл.208 и следващите от АПК, образувано по касационна жалба от Д.Д.П. ***, чрез законния ѝ представител Д.Д.П., приподписана от адв.Кр. Ст., против Решение №179/22.02.2019г. на Шуменския районен съд, постановено по гр.д. №854/2018год. по описа на същия съд. 

Адв.Ст.- Поддържаме жалбата.

Ответникът - Възразяваме срещу подадената касационна жалба. Считаме, че същата е неоснователна. Моля да потвърдите Решение №179 от 22.02.2019г. на Шуменския районен съд.

Прокурор Николова - Считам, че жалбата е процесуално допустима.

Съдът като съобрази приложените по гр.д. №854/2018г. по описа на Шуменския районен съд доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото доказателствата, приложени по гр.д.№854/2018г. по описа на Шуменския районен съд, приложените към молба на касатора рег.№ДА-01-1859/12.06.2019г. по описа на ШАдмС – вносна бележка за внесена държавна такса, договор за правна защита и съдействие, приподписана касационна жалба от адвокат, както и днес представеното от ответната страна пълномощно и удостоверение за юридическа правоспособност.

ПРИЛАГА възражение на ответника срещу касационната жалба с рег.№5565/29.03.2019г. по описа на Районен съд – Шумен. 

 Адв.Ст.- Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

Ответникът- Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

Прокурор  Николова - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО   

Адв.Ст.- Моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразно обжалваното решение на Шуменския районен съд. Видно от представените в първоинстанционното производство доказателства, доверителката ми е собственик на имота, за който се претендира плащането и в срок е подала заявление, с което се иска заплащане на сумата от юридическото лице, което е ползвало нейните земи. Със Заповед №27207/01.11.2017г. директорът на ОД „Земеделие“ – Шумен е утвърдил споразумение, съгласно което е разпределено ползването между арендатори и обработващи земите в с.Белокопитово, като в същото споразумение е определено и възнаграждението, което следва да бъде заплатено на всички собственици на земите. Ние твърдим,  че нашето заявление е подадено в срок, към него са приложени всички изискуеми документи и неоснователно директорът на ОД „Земеделие“ – Шумен е определил сума, която е по-малка от предвиденото в това споразумение, което е утвърдено със същата негова заповед. Считаме отказът на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен да изплати цялата сума за незаконосъобразен и молим да постановите решение, с което да отмените решението на Шуменския районен съд и да отмените мълчаливия отказ на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен, като му бъде указано да изплати на доверителката ми цялата дължима сума. Моля да ни присъдите направените разноски в двете съдебни инстанции, съгласно списък на разноските, който представям.

 Ответникът - Моля да бъде отхвърлена жалбата. Всички мотиви и основания сме ги написали във възражението. Моля да потвърдите Решение №179 от 22.02.2019г. на Шуменския районен съд, постановено по гр.д.№854/2018год. по описа на същия съд. 

 Прокурор Николова - Считам решението на районния съд за правилно и законосъобразно и като такова Ви моля да го потвърдите.

Прилага списък на разноските, представен в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на касатора.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  09:30  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Секретар: