П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми юли  две хиляди и деветнадесета   година  в състав:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

                       ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                              2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Ат. 

Прокурор:  Яна Николова    при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

КАНД № 193 по описа за 2019  година. 

         На именното повикване в 09:15  часа се явиха:

Касаторът, Областна дирекция на МВР – гр. Шумен, редовно и своевременно призован, за него се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.    

Ответната страна, С.Н.С. ***, редовно и своевременно призована, за нея се явява адв. Д. от ШАК, редовно упълномощен от първа инстанция. 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Николова.

Юрисконсулт С.- Тъй като ответникът е дългогодишен практикуващ юрист - адвокат в Адвокатска колегия Шумен, поради тази причина съм направила искане за отвод на всички съдии от Административен съд – Шумен и го поддържам.  

Адв.Д.- Моля да не бъде уважено направеното искане за отвод и да бъде даден ход на делото.

Прокурор  Николова - Намирам искането за отвод на състава и на всички съдии от Шуменския административен съд  за неоснователно, тъй като не се сочат налице близки, приятелски отношения, които могат да бъдат в пряко касателство с вътрешното убеждение на съда. Моля да бъде даден ход на делото. 

Съдът като съобрази обективираното в касационната жалба искане на процесуалния представител на касатора за отвеждане състава на Шуменския административен съд от разглеждане на настоящото дело, намира същото за изцяло неоснователно и необосновано. Сочените от касатора основания за отвод не покриват хипотезата на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, предвид на което искането се явява немотивирано и необосновано.

Мотивирано от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   ОСТАВЯ  без уважение искането на касатора за отвеждане на състава на Шуменския административен съд, в частност на настоящия касационен състав от разглеждането на КАНД №193/2019г. по описа на Шуменския административен съд.

Съдът счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора,  Областна дирекция на МВР – гр. Шумен чрез пълномощника му и процесуален представител И. С. И.,  касационна жалба срещу Решение № 224 от 28.03.2019г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №3089/2018г. по описа на същия съд. 

Юрисконсулт С.- Поддържам касационната жалба, така както е депозирана.

Адв.Д.- Поддържам изцяло възражението. Оспорвам изцяло   касационната жалба  от страна на ОД на МВР, като неоснователна и недоказана. 

Прокурор  Николова - Считам, че  жалбата е  процесуално допустима.  

Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД № 3089/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД  №3089/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с представените от касатора два броя Заповеди за упълномощаване №УРИ372з-315/09.02.2017г.   

 ПРИЛАГА възражение на ответника срещу касационната жалба с рег.№9079/20.052019г. по описа на Районен съд – Шумен.

Юрисконсулт С.- Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

Адв.Д.- Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

Прокурор Николова - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Юрисконсулт С.- Моля да уважите касационната жалба, като отмените решението на първоинстанционния съд и потвърдите НП по съображенията, изложени в нея. Считаме, че  не е допуснато съществено нарушение на процедурата по издаване на НП, тъй като доколкото е имало възражения в акта, същите са съобразени от наказващия орган. Те по същество представляват признание за извършеното от жалбоподателя административно нарушение. По-късно подаденият от него сигнал съдържа препращане към текста на възражението. Преди издаване на НП, издателят  му е имал е възможност да се запознае с докладни записки на служителите, които са участвали при проверката. Разпитът на същите служители, извършен в хода на производството по разглеждане на по-късно подаденият сигнал не променя фактите по никакъв начин. Нова фактическа обстановка не е установена и до настоящия момент, поради което не считам че е налице нарушение на чл. 52, ал.4 от ЗАНН в каквато насока е основният довод за отмяна на НП от Шуменския районен съд. По същество деянието е съставомерно от обективна и субективна страна, тъй като към момента, когато му е поискан документ за самоличност, жалбоподателят не е предоставил такъв на контролните органи, макар че е разполагал с лична карта. По-късно, след като е бил задържан в помещение на РУ – Шумен при извършения обиск, такава е установена. За реализация на правомощията на контролните органи не е достатъчно просто да се обяви, че  лицето е юрист,  трябва да се знаят конкретни данни, за да бъде установено конкретно административно нарушение, което е било налице, а това става с документ за самоличност. Това, че органите са имали други възможности, които явно са използвали след задържането – проверки в информационните масиви, не означава, че деянието не е довършено в един по-ранен момент. Считам че НП е законосъобразно. Моля за решение в този смисъл. 

Адв.Д.- Считам първоинстанционното решение за правилно и законосъобразно. Моля да отхвърлите касационната жалба и да оставите в сила  първоинстанционното решение.   

Прокурор Николова - Считам решението на Шуменския районен съд за правилно и законосъобразно.     

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  09:20    часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Секретар: