П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.07.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми юли  две хиляди и деветнадесета   година  в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА БОРИСОВА

  ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                         2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Ат. 

Прокурор: Яна Николова   при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

КАНД № 187 по описа за 2019  година. 

          На именното повикване в 09:00   часа се явиха:

Касаторът, Б.Д.“ ЕАД ***, редовно и своевременно призован,  за него се явява юрисконсулт Ж., редовно упълномощена.    

Ответната страна, КЗП - гр.Варна, редовно и своевременно призована, не се явява  и не изпраща представител. 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Николова.

Юрисконсулт Ж.-  Да се даде ход на делото.

Прокурор Николова - Да се даде ход на делото.     

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, „Б.Д.“ ЕАД,  със седалище и адрес на управление ***, чрез представляващия банката   Д.Д.М. - Изпълнителен директор и Ю. Б. Г. – Изпълнителен директор, срещу Решение №251/19.04.2019г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №676/2019г. по описа на същия съд.   

Юрисконсулт Ж.-  Поддържам касационната жалба, така както е депозирана.

Прокурор Николова - Считам, че  жалбата е  процесуално допустима.  

Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД №676/2019г. по описа на Районен съд гр.Шумен и към молба на касатора с рег.№ДА-01-2074/27.06.2019г. по описа на ШАдмС доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД №676/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с днес представеното на процесуалния представител на касатора пълномощно.     

ПРИЛАГА молба на касатора с рег.№ДА-01-2074/27.06.2019г. по описа на ШАдмС. 

Юрисконсулт Ж.- Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

Прокурор Николова - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Юрисконсулт Ж.- Поддържаме касационната жалба, така както е депозирана в съда с подробно изложени мотиви за допуснати според нас пороци, както в процесуалното приложение на закона, така и в    материалното приложение на същия. Изключително подробна и аргументирана е депозираната жалба. Моля да отмените решението на Шуменския районен съд и постановите друго, с което да отменяте НП.

Прокурор Николова - Считам решението на въззивния съд за правилно и законосъобразно по възведените в него аргументи и като такова Ви моля да го потвърдите.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в   09:05   часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Секретар: