П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 18.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на осемнадесети юни две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при участието на секретар: И. Велчева 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

Административно дело  38 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Оспорващият, Н.Н.И. *** - редовно призован, не се явява лично. За него се явява с адв. А. Д. от ШАК, редовно упълномощен.

Ответникът, Директор Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" град Варна при ЦУ на НАП - редовно призован, не се явява, за него се явява главен юриск. П., редовно упълномощена.  

Адв.Д.– Да се даде ход на делото.

Юриск. П. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Постъпила е молба от процесуалния представител на оспорващия с днешна дата, в която сочи, с оглед дадената възможност в предходно съдебно заседание, адрес за призоваване на един свидетел. В същата молба е направено искане да бъдат заличени останалите двама свидетели, а именно В. Х. и Б. К. и е направено искане вместо  свидетеля В. Х. да бъде допусната съпругата на оспорващия в качеството на свидетел, при режим на довеждане, като в молбата са посочени факти и обстоятелства, за които същата ще свидетелства. 

Адв.Д.– Поддържам молбата. 

Юриск. П. – Не възразявам да бъде призован свидетеля, чийто адрес е посочен в молбата. По отношение искането за замяна на втория свидетел със съпругата на жалбоподателя, предоставям на съда. Не възразявам да бъдат заличени посочените свидетели. 

С оглед така депозираната молба, поддържана от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание, както и след становището на ответната страна, съдът намира, че следва да бъде допуснат като свидетел и съответно призован за следващото съдебно заседание посочения в молбата с адрес за призоваване Х.П.М. ***, като бъдат заличени като свидетели в настоящото производство В. Х. и Б. К.

По отношение направеното искане да бъде допусната като свидетел в настоящото производство съпругата на жалбоподателя, а именно Н. Н. И., при режим на довеждане, съдът намира за допустимо, с оглед изрично посочените факти, за които свидетелят ще дава показания и които са различни от предходното искане за допускане на същата свидетелка.  

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА като свидетел в настоящото производство Х.П.М. ***.

Определя депозит за призоваване на свидетеля в размер на 20.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

Заличава като свидетели в настоящото производство В. Х. и Б. К. 

ДОПУСКА като свидетел в настоящото производство Н. Н. И., при режим на довеждане.

Адв.Д.– Нямаме други искания на този етап. 

Юриск. П. - Нямаме други искания.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага и насрочва същото за 17.09.2019г. от 10:00 часа, за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.137, ал.7 от АПК.   

Да се призове свидетеля след внасянето на определения депозит от оспорващия.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                              Административен съдия:

 

                                                                                                         Секретар: