П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                     град Шумен, 12.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                  Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

Прокурор: Д. Димитров при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

Административно дело номер 234 по описа за 2019 година

На именното повикване в 10:12 часа се явиха:

Ищецът, Земеделски институт, гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява лично представляващото го лице,  за ищеца се явяват адв. Л. В. и адв. С. Б., редовно упълномощени.

Ответникът, Община Шумен, редовно и своевременно призован, за него се явяват юрисконсулт Б. П. и юрисконсулт Р. А., редовно упълномощени.

Контролираща страна, Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно и своевременно призована, явява се прокурор Д. Димитров.

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт П.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото,  поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва исковата молба: Производството по настоящото дело е  образувано по искова молба от Земеделски институт - гр.Шумен срещу Община Шумен, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ се претендира обезщетение за причинени имуществени вреди от Наказателно постановление № №0025/06.12.2018г., издадено от секретаря на Община Шумен, отменено като незаконосъобразно  с решение № 155 от 27.02.2019г. по ВАНД № 3383/2018г. по описа на Районен съд-гр.Шумен, представляващи платено адвокатско възнаграждение в размер общо на 400 лв., включващо сумата от заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 100 лв. за изготвено възражение срещу АУАН № 22/27.06.2018г. и 300 лв. за процесуално представителство по ВАНД № 3383/2018г. по описа на Районен съд-гр.Шумен, ведно със законната лихва за забава върху цялата присъдена главница, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на главницата. Съдът докладва, че с исковата молба са представени писмени доказателства по опис.

Съдът докладва представения от ищеца с молба от 14.05.2019г. Правилник за устройството и дейността на «Земеделски институт» - гр. Шумен.

Съдът докладва, че по искане на ищеца са изискани и приложени материалите по ВАНД № 3383/2018г., по описа на РС-гр. Шумен.

Съдът докладва и отговор от ответната страна с рег. № ДА-01-1853/11.06.2019г., в който е изразено становище за основателност на исковата претенция.

Адв. Б.: Поддържаме исковата молба, така както е предявена. Да се приемат писмените доказателства, включително приобщеното ВАНД № 3383/2018г., по описа на РС-гр. Шумен.

Адв. В.: Представяме списък на разноските и доказателства за плащането - бюджетното извлечение за платените разходи по настоящото дело.

Юрисконсулт П.: Поддържаме изложеното становище на общинска администрация. Да се приемат представените доказателства. Депозираме молба, като заявяваме, че желаем на основание чл. 144 от АПК да бъде приложен субсидиарно чл. 213 от ГПК, с оглед образуваните осем дела с един и същ предмет, с едно и също основание, и едни и същи страни. Молим описаните в представената молба дела да бъдат обединени в едно общо съдебно производство.

Прокурорът: Исковата молба е допустима, да се приемат приложените писмени доказателства. Относно искането за обединяване на делата, аз считам, че същото е неоснователно.

Адв. Б.: Липсва идентичност в предмета на посочените дела, поради което същите не следва да бъдат обединени в едно производство.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните писмени доказателства, както следва:

    представените от ищеца писмени доказателства с исковата молба, съобразно направения в същата опис.

        представения от ищеца с молба от 14.05.2019г. Правилник за устройството и дейността на „Земеделски институт“ - гр. Шумен.

       представените по искане на ищеца материали по ВАНД № 3383/2018г., по описа на РС-гр. Шумен.

Прилага към материалите по делото отговор от ответната страна с рег.№ ДА-01-1853/11.06.2019г.

Прилага към материалите по делото списък с разноските на ищеца, ведно с приложения към него отговор от СЕБРА на плащания на «Земеделски институт» - гр. Шумен от 21.05.2019г.

На основание чл. 155 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Обявява на страните, че му е служебно известно, че АД № 230,231,232,233,234,235,236 и 237 по описа на ШАдмС за 2019г. са образувани по искови молби от «Земеделски институт» - гр. Шумен срещу Община Шумен, с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ и са с предмет претенция за присъждане на направените деловодни разноски по различни въззивни дела от административно наказателен характер, водени пред Районен съд – гр. Шумен, по повод оспорване на различни НП, издадени от секретаря на Община Шумен.

Съдът намира искането на ответната страна за обединяване на настоящото административно дело № 234/2019г., по описа на ШАдмС, с останалите седем административни дела, описани в представената в днешно съдебно заседание молба за неоснователно, доколкото въпросните дела са с различен предмет и нямат връзка помежду си, налагаща разглеждането им в едно съдебно производство.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Отхвърля, като неоснователно, искането на ответната страна за обединяване на настоящото АД № 234/2019г.  по описа на ШАдмС, с АД № 230,231,232,233,235,236 и 237, всички по описа на ШАдмС за 2019г.

Адв. Б.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства.

Юрисконсулт П.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И  :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Б.: От името на нашия доверител – „Земеделски институт“ – гр. Шумен, молим исковата молба, предмет на настоящото производство, да бъде уважена изцяло. Без да преповтарям всичко, което вече сме изложили в исковата молба считам, че от събраните по делото писмени доказателства, вкл. от материалите по приобщеното ВАНД № 3383/2018г. по описа на РС-гр. Шумен, се установява по един категоричен начин, че за „Земеделски институт“ – гр.Шумен са налице вреди – те са факт и са пряка и непосредствена последица от незаконосъобразния АУАН № 22/27.06.2018г. Доверителят ни претендира заплатено възнаграждение в размер на 100 лв. за изготвяне на възражение, с аргументирани основания относно незаконосъобразността на издадения му АУАН, който обаче административния орган е потвърдил, като е издал НП №0025/06.12.2018г. на секретаря на Община Шумен. Това НП е отменено изцяло, като незаконосъобразно с решение № 155 от 27.02.2019г. по ВАНД № 3383/2018г. по описа на Районен съд-гр.Шумен, с оглед на това както заплатените 100 лв. за изготвяне на възражение, така и заплатените 300 лв. - минимално адвокатско възнаграждение, изчислено съобразно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет, се явяват вреди, пряка и непосредствена последица от незаконосъобразния акт. С оглед на това  и с оглед тълкувателната практика на ВАС - Тълкувателно решение № 2/03.06.2009г. на ВАС по Тълкувателно дело № 7/2008г. на ВАС, както и  Тълкувателно решение № 3/22.04.2004г. на ВКС считаме, че на доверителя ни следва да се присъдят, както сторените разноски за защитата му срещу незаконосъобразния акт, така и да му бъде присъдена претендираната лихва за забава. Молим за решение в този смисъл, като на „Земеделски институт“ – гр. Шумен да бъдат присъдени и разноските за защитата му в настоящото производство, които са реално направени, също са в размери съобразени с минималните размери – заплатена е държавна такса, съобразно указанията на настоящия съдебен състав. Моля Ви за решение в този смисъл.

Юрисконсулт А.: Поддържам изцяло отговора от административния орган, както и поддържам искането за обединяване на административните дела. Моля да постановите решение в този смисъл.

Прокурорът: Исковата претенция е основателна и доказана. Считам, че по делото се установи, че от незаконосъобразни действия на административнонаказващ орган за ищеца са възникнали вреди, представляващи адвокатското възнаграждение по воденото в резултат на издаденото НП административно наказателно производство. Считам, че производството пред настоящия съд е именно законосъобразния начин, по който тези претенции да бъдат предявени. Следва да бъдат присъдени лихвите върху тези вреди, както и размера на адвокатското възнаграждение за явяване в настоящото съдебно производство.

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 10:25 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                          Административен съдия:

                                                                                                                                 Секретар: