П  Р  О Т  О  К  О  Л

           град Шумен, 12.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                  Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

Прокурор: Д. Димитров при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

Административно дело номер 231 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Ищецът, Земеделски институт, гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява лично представляващото го лице,  за ищеца се явяват адв. Л. В. и адв. С. Б., редовно упълномощени.

Ответникът, Община Шумен, редовно и своевременно призован, за него се явяват юрисконсулт Б. П. и юрисконсулт Р. А., редовно упълномощени.

Контролираща страна, Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно и своевременно призована, явява се прокурор Д. Димитров.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт П..: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва исковата молба: Производството по настоящото дело е  образувано въз основа на искова молба от Земеделски институт - гр.Шумен срещу Община Шумен, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ се претендира обезщетение за причинени имуществени вреди от Наказателно постановление  №0022/06.12.2018г., издадено от секретаря на Община Шумен, отменено с решение  по ВАНД № 3380/2018г. по описа на Районен съд-гр.Шумен, представляващи платено адвокатско възнаграждение в размер общо на 400 лв., в т.ч. 100 лв. за изготвяне на възражение по АУАН № 19/27.06.2018г. и 300 лв. за процесуално представителство по ВАНД № 3380/2018г. по описа на Районен съд-гр.Шумен, ведно със законната лихва за забава върху цялата присъдена главница, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на главницата. 

Съдът докладва, че с исковата молба са представени писмени доказателства по опис.

Съдът докладва представения от ищеца с молба от 14.05.2019г. Правилник за устройството и дейността на «Земеделски институт» - гр. Шумен.

Съдът докладва, че по искане на ищеца са изискани и приложени материалите по ВАНД № 3380/2018г., по описа на РС-гр. Шумен.

Съдът докладва и отговор от ответната страна с рег. № ДА-01-1852/11.06.2019г., в който е изразено становище за основателност на исковата претенция.

АДВ. Б.: Поддържаме исковата молба. Да се приемат писмените доказателства, включително приобщеното ВАНД № 3380/2018г., по описа на РС-гр. Шумен.

Юрисконсулт П.: Поддържаме изложеното становище на общинска администрация. Да се приемат представените доказателства.

Прокурорът: Исковата молба е допустима, да се приемат приложените писмени доказателства.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните писмени доказателства, както следва:

  представените от ищеца писмени доказателства с исковата молба, съобразно направения в същата опис.

  представения от ищеца с молба от 14.05.2019г. Правилник за устройството и дейността на „Земеделски институт“ - гр. Шумен.

 представените по искане на ищеца материали по ВАНД № 3380/2018г., по описа на РС-гр. Шумен.

Прилага към материалите по делото отговор от ответната страна с рег.№ ДА-01-1852/11.06.2019г.

С оглед  задължението за разпределяне на доказателствената тежест между страните и на основание чл.154, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.146, ал.1 от ГПК и чл.144 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

Водим от горното съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на ищеца, че е в негова тежест да ангажира доказателства досежно наличието на фактите и обстоятелства, установяващи твърденията му за реално претърпени имуществени вреди  на стойност 400 лв., вследствие на отменен незаконосъобразен административен акт - НП № Д0022/06.12.2018г. на секретаря  на Община Шумен, с което на „Земеделски институт“ – гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ.

АДВ. Б.: Представили сме всички доказателства, те се намират в преписката и в приложеното дело. Да се приключи делото.

Адв. В.: Представяме списък на разноските и доказателства за плащането - бюджетното извлечение за платените разходи по настоящото дело.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото списък с разноските на ищеца, ведно с приложения към него отговор от СЕБРА на плащания на «Земеделски институт» - гр. Шумен от 11.06.2019г.

Юрисконсулт П.: Депозираме молба, като заявяваме, че желаем на основание чл. 144 от АПК да бъде приложен субсидиарно чл. 213 от ГПК, с оглед образуваните осем дела с един и същ предмет, с едно и също основание, и едни и същи страни. Молим описаните в представената молба дела да бъдат обединени в едно общо съдебно производство.

АДВ. Б.: По отношение на искането за обединяване на делата предметът на всяко дело е различен, по някои от делата има още една инстанция, има разлика в предмета, но предоставяме на преценката на съда.

 Адв. Великова: Делото е консултирано и с принципала на «Земеделски институт» - гр. Шумен и такива са указанията от Селскостопанска академия.

Прокурорът: Считам искането за неоснователно.

Съдът намира искането на ответната страна за обединяване на настоящото АД № 231/2019г., по описа на ШАдмС, с АД № 230,232,233,234,235,236 и 237 по описа на ШАдмС за 2019г., за неоснователно, доколкото му е служебно известно, че всички описани от ответната страна съдебни производства, макар и образувани между едни и същи страни, нямат връзка помежду си, поради което не е наложително тяхното служебно съединяване и издаване на общо решение по тях.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Отхвърля, като неоснователно, искането на ответната страна за съединяване на исковете по настоящото АД № 231/2019г.  по описа на ШАдмС, с АД № 230,232,233,234,235,236 и 237 по описа на ШАдмС за 2019г.

АДВ. Б.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства.

Юрисконсулт П.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И  :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Б.: От името на нашия доверител – „Земеделски институт“ – гр. Шумен, молим исковата молба, предмет на настоящото производство, да бъде уважена изцяло. Без да преповтарям всичко, което вече сме изложили в исковата молба считам, че от събраните по делото писмени доказателства, вкл. от приобщеното ВАНД № 3380/2018г. по описа на РС-гр. Шумен, се установява по един категоричен начин, че за „Земеделски институт“ – гр. Шумен са налице вреди – те са факт и са пряка и непосредствена последица от незаконосъобразния АУАН № 19/27.06.2018г., съставен от длъжностно лице при Община Шумен, подробно посочено в исковата молба. В този смисъл са налице и признания от ответната страна. За доверителя ми са налице разноски, които сме посочили и за които сме представили доказателства. Първо са платени 100лв. за изготвяне на възражение срещу незаконосъобразния АУАН, като Община Шумен не се е съобразила с доводите и доказателствата, представени с възражението и е издала обжалваното, впоследствие и отменено, като незаконосъобразно от РС-гр. Шумен, наказателно постановление, с което на „Земеделски институт“ – гр.Шумен е наложена санкция в размер на 500лв. Уговорено е възнаграждение за оказаната защита, както пред административния орган, така и пред РС – гр.Шумен, като възнаграждението е действително заплатено – представили сме доказателства в този смисъл, то е в рамките на минималния хонорар, съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет, т.е. не е прекомерно, с което считаме за доказано и твърдението ни, че „Земеделски институт“ – гр. Шумен е претърпял реално претендираните вреди. Тъй като в касационното производство по реда на чл. 63 от ЗАНН не се присъждат разноски, с оглед на Тълкувателно решение № 2/03.06.2009г. на ВАС, по Тълкувателно дело № 7/2008г. на ВАС, в случая единствения възможен ред да получи обезвреда за претърпените вреди „Земеделски институт“ – гр.Шумен има основание в ЗОДОВ, по който ред сме предявили и настоящото производство. С оглед Тълкувателно решение №3/22.04.2004г. на ВКС считаме, че на доверителя ни се дължат и претендираните лихви за изтеклия период от постановяване на незаконосъобразния акт до окончателно плащане на присъденото обезщетение за репариране на вредите, с оглед на което Ви молим да уважите исковата молба изцяло, така както е предявена и да присъдите на доверителя ни и разноски за настоящото производство, по което също му е оказана правна помощ – платени са държавни такси, заплатено е адвокатско възнаграждение, което е отново в рамките на минималния адвокатски хонорар. С оглед на изложеното, с оглед на събраните по делото доказателства и с оглед на направеното признание на иска по основание и по размер Ви молим за решение в този смисъл.

Адв. В.: Моля да присъдите разноските  в настоящото производство, като се има предвид, че ищецът е бюджетно учреждение и се претендират винаги разноските.

Юрисконсулт А.: Всички дела, които са описани в молбата, са отменени на едно и също основание – маловажност – чл. 28 от ЗАНН. По същество извършеното нарушение е по една разпоредба на чл. 14 от ЗМДТ и считам, че има основание да бъдат обединени в едно производство с цел спестяване дори и времето на съда, и с цел бъдещи разноски. Поддържам отговора от административния орган по отношение на хонорара и разноските по тези дела в районния съд, считам че те са основателно направени. Моля отново да разгледате варианта за обединяване на всички тези дела, които са по същество, според нас, еднотипни. Моля да постановите решение в този смисъл.

Прокурорът: Считам, че исковата молба е  изцяло основателна и доказана. Безспорно са налице вреди за ищеца, те са доказани в настоящото производство, именно това е редът, по който те могат да бъдат търсени съгласно и задължителната практиката на ВАС. Считам, че следва да бъдат възстановени на ищеца, заедно с лихвите, а също така и да бъде постановено ответната страна да заплати направените разноски за адвокатско възнаграждение по настоящото производство.

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                  Административен съдия:

                                                                                                                                                                                     Секретар: