П Р О Т О К О Л

град Шумен, 12.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                 Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова

Административно дело № 170 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 9:30 часа се  явиха:

Оспорващият, С.В.Б.,***,  редовно призована, се явява лично и с адв. Л. В. от ШАК, редовно упълномощена.  

Ответната страна, Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

С оглед неявяването на ответната страна по делото и липсата на друго дело, насрочено за същата дата и час, съдът пристъпва към разглеждането му на второ четене.

На именното повикване на второ четене в 9:35 часа не се явяват нови страни по делото.

Адв. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът докладва жалбата:

Съдебното производство е образувано по жалба от С.В.Б. срещу изменение в кадастралния регистър досежно имот с идентификатор 83510.663.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Шумен, извършено от Началника на СГКК-гр.Шумен, съобщено с Уведомление изх.№ 24-5537-25.02.2019г. на Началника на СГКК-гр.Шумен.

В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваното изменение в кадастралния регистър, въз основа на които е отправено искане същото да бъде отменено.

Съдът докладва, че административната преписка е комплектована по делото от ответната страна с придружително писмо от 27.03.2019г., на лист 2 от делото, съобразно приложен опис.

Съдът докладва писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо от 08.04.2019г., съобразно приложен опис; с придружително писмо от 25.04.2019г., съобразно приложен опис и с придружително писмо от 23.05.2019г., съобразно направения в писмото опис.

Съдът докладва становище от 11.06.2019г. на ответната страна, в което са изложени аргументи по хода на делото, като е отправено искане ход на делото да не се дава, предвид неконституирането на заинтересованите страни, а по същество е посочено, че жалбата се явява неоснователна.

Адв. В.: Поддържаме жалбата изцяло, така, както сме я предявили, с всичките основания за отмяна на съответния административен акт. Считаме, че няма правно основание за изменение на кадастралния план. В този смисъл молим същата да бъде уважена. По отношение на представените доказателства, а именно окомплектованата преписка, считаме, че има нечетливи копия на документи и в тази връзка ще направим искане да ни се представят четливи копия. По отношение на становището от 11.06.2019г., с което днес се запознахме, действително има неконституирани заинтересовани лица, но предоставяме на преценката на съда. Нашето искане е делото да се отложи с оглед да се запознаем подробно с всички писмени доказателства, но така, че да можем да ги прочетем.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните писмени доказателства, както следва:

Представеното с жалбата на оспорващата Уведомление от 25.02.2019г.

Писмените доказателства, представени от ответната страна, както следва:

- с придружително писмо рег. № ДА-01-987/27.03.2019г., съобразно направения опис.

- с придружително писмо рег. № ДА-01-1128/08.04.2019г., съобразно направения опис.

- с придружително писмо рег. № ДА-01-1375/25.04.2019г., съобразно направения опис.

- с придружително писмо рег. № ДА-01-1654/23.05.2019г., съобразно направения опис.

Прилага към материалите по делото писмено становище от ответната страна с рег. № ДА-01-1851/11.06.2019г.

Съдът констатира, че с изменението в кадастралния регистър досежно имот с идентификатор № 83510.663.212, извършено от началника на СГКК гр. Шумен, съобщено с Уведомление изх.№ 24-5537-25.02.2019г. на Началника на СГКК-гр.Шумен, наред с оспорващата, като носители на право на собственост върху имота са вписани Й.И.И., И.И.Ч. и В.И.Д., поради което и на основание чл.153, ал. 1 от АПК, във връзка с §1, т. 13 от ДР на ЗКИР, като заинтересовани страни следва да бъдат конституирани наследниците на Й.И.И., И.И.Ч., както и на В.И.Д..

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Конституира, като заинтересовани страни по делото, В.И.Д., В. Й. И., Н. Й. И., И. И. Д. и В. И. И.

Да се призоват новоконституираните страни, като им се връчи препис от жалбата и приложенията към нея, с указание, че могат в 14-дневен срок от получаването й да представят писмен отговор и да посочат доказателства.

Съдът намира, че с оглед комплектоване на административната преписка в цялост на ответната страна следва да се укаже да представи, заверени по надлежния ред, четливи копия от Нотариален акт № 120, том IX, рег. № 2664, дело №4018 от 1995г.; Нотариален акт № 155,том I, дело № 279 от 1996г., издаден на 31.01.1995г.; Искова молба от С. П. Й. срещу И.И.Ч., В. С. Ч., В.И.Д. и Й.И.И., както и от скиците и имотните ведомости за притежаване на непокрити земеделски имоти, представени с придружително писмо изх. № 20-20287-27.03.2019г., по описа на СГКК гр.Шумен и приложени от лист 25 до лист 44 вкл. от материалите по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на ответната страна, в 5-дневен срок от датата на съдебното заседание, да комплектова административната преписка в цялост, като представи заверени по надлежния ред четливи копия от документите, описани в обстоятелствената част на настоящото определение.

С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4, във връзка с чл.170, ал.1 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства е в тяхна тежест да сочат доказателства.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на оспорващата, че е в нейна тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалваното изменение в кадастралния регистър.

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че изменението в кадастралния регистър е осъществено от компетентен орган, при спазване на процедурата, при наличие на материалноправните предпоставки и при съблюдаване на законовата цел.

Указва на оспорващата, че е в нейна тежест да докаже, че не е налице идентичност между притежавания от заинтересованите лица имот и  имот с идентификатор № 83510.663.212 по КК и кадастралните регистри на гр. Шумен.

Адв. В.: Моля да ни дадете възможност, след запознаване с писмените доказателства, включително и изисканите четливи копия, да представим писмено становище по доказателствените искания, преди датата на следващото съдебно заседание.

С оглед конституирането на заинтересовани страни съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на оспорващата, във възможно най-кратък срок,  да представи по делото копия от жалбата и приложенията към нея, съобразно броя на новоконституираните страни.

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го насрочва за 15.07.2019г. от 10:00ч., за която дата явилата се страна да се счита уведомена, а неявилата се да се счита уведомена при условията на чл.137, ал. 7 от АПК.

Да се призоват новоконституираните страни.

Заседанието приключи в 9:50  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                    Административен съдия:

 

                             Секретар: