П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 11.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на единадесети юни  две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Светла Атанасова 

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 263 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

Оспорващият, Н.Г.Х. ***, редовно призован, не се явява, за него се явява адв.Дж. от ШАК, редовно упълномощен.  

Ответната страна, Директор на ТД на НАП гр.Варна, редовно призована, за нея се явява гл.юрисконсулт М., редовно упълномощен.   

Адв.Дж.-  Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.-  Да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки     за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозирана жалба от Н.Г.Х.,***, срещу Решение №98/17.04.2019 г. на Директора на ТД на НАП град Варна, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 998/20.03.2019 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП град Варна. В жалбата се изразява несъгласие с постановеното решение, с което е потвърдено обжалваното постановление. Сочи се, че ДЗЗД е с двама участника – Хр. В.Д. и Н.Г.Х., като по отношение на двамата съдружници в гражданското дружество е наложено обезпечение  за всеки по 21 189,50 лв., съобразно дяловото им участие в дружеството за предполагаем размер на публични задължения в размер на 42 378,00 лв. За двамата съдружници са издадени отделни постановления и решения на директора на ТД на НАП гр.Варна,  които са предмет на самостоятелно съдебно оспорване. Оспорващият сочи, че изложените в процесното решение мотиви са несъстоятелни, същото е бланкетно и немотивирано. С действията си публичният изпълнител, налагайки обезпечителната мярка „запор на банкова сметка“ ***ето изцяло. Сочи материална незаконосъобразност, а именно съгласно разпоредбата на чл.195, ал.7 от ДОПК, обезпеченията следва да съответстват на вземанията, като оспорващият заявява, че не е получавал  никакви  съобщения от органа по приходите, установени по реда на ал.5  от ДОПК. Сочи, че самото постановление страда от порок липса на мотиви, като липсва точно и конкретно посочване на задължението, което се обезпечава посредством мярката. На следващо място сочи допуснати съществени процесуални нарушения от страна на публичния изпълнител, а  именно липса на задължителни реквизити – дата и номер на издаване на постановлението, в противовес с изискуемите реквизити по чл.196 от ДОПК. Навежда доводи за нарушение на принципа на съразмерност, който е разписан в разпоредбата на чл.6 от АПК и е приложим в настоящото производство съобразно препращанията на §2  от ДР на ДОПК, като излага съображения в тази насока.

С оглед подробно изложените съображения за незаконосъобразност на решението и потвърденото с него постановление за налагане на обезпечителни мерки, е отправено искане за отмяна на Решение №98/17.04.2019г. на Директора на ТД на НАП гр.Варна, както и на Постановлението на публичен изпълнител с изх.№998/20.03.2019 година. Оспорващият претендира и сторените по делото  разноски. 

 Съдът констатира, че от ответника по делото с писмо рег.№ДА-01-1611/20.05.2019г. по описа на ШАдмС са представени писмени доказателства, съставляващи  административната преписка.

Съдът констатира, че по делото е депозирано писмено становище   на ответника с рег.№ДА-01-1808/06.06.2019г. по описа на ШАдмС с приложени писмени доказателства под опис от т.1 до т.4. 

Адв.Дж.- От името на доверителя ми, поддържам изцяло депозираната жалба с наведените в нея фактически и правни основания за незаконосъобразност и неправилност на постановения акт, чиято отмяна претендираме. Запознати сме със становището на ответната страна, което оспорваме. Не се противопоставяме на приемането на административната преписка. 

Юрисконсулт М.- Оспорваме жалбата. Моля да приемете така представените доказателства с административната  преписка и с допълнителното писмено становище. 

 Съдът намира представените писмени доказателства, приложени към писмо рег.№ ДА-01-1611/20.05.2019г. по описа на ШАдмС, описани от т. 1 до т.7 включително, както и допълнително представените и приложени към писмено становище рег.№ДА-01-1808/06.06.2019г. по описа на ШАдмС, под опис от т.1 до т.4, включително за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Следва да бъде приложено депозираното от ответната страна  писмено становище с  рег.№ДА-01-1808/06.06.2019г. по описа на ШАдмС.

 Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото,  представените от ответната страна и приложени към писмо  рег.№ ДА-01-1611/20.05.2019г. по описа на ШАдмС, описани от т. 1 до т.7 включително, както и приложените писмени доказателства към писмено становище рег.№ДА-01-1808/06.06.2019г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т. 4 включително.  

ПРИЛАГА писмено становище на ответната страна с рег.№ДА-01-1808/06.06.2019г.  по описа на ШАдмС.

Съдът на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК указва на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права.    

Водим от горното съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията в жалбата си.

УКАЗВА на ответната страна, че следва да ангажира доказателства в подкрепа на фактическите основания, послужили за издаването на процесния акт. 

Адв.Дж.- Няма да сочим други доказателства. Няма да правим доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното дирене.

Юрисконсулт М.-  Няма да сочим други доказателства. Няма да правим доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното дирене.

С оглед становищата на страните по изчерпване на доказателствата и  доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

     ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

  Адв.Дж.- С оглед събраните по делото доказателства, моля да постановите съдебен акт, с който да уважите жалбата изцяло, като основателна и доказана. Моля да отмените решението на ТД на НАП - Варна като неправилно и незаконосъобразно. Моля да отмените наложените обезпечителни мерки и да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски.  Въпреки дадените указания от съда на ответната страна, не се представиха убедителни доказателства, които да сочат основания за налагане на тази мярка. С оглед на горното, моля да уважите жалбата и присъдите на доверителя ми направените по делото разноски. 

Юрисконсулт М.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, като вземете предвид изложените съображения в   депозираното становище и в решението на Директора на ТД на НАП гр.Варна. Относно възражението в жалбата, че органът не е имал време да установи факти и обстоятелства, които да водят до предполагаем размер на задължението, в НАП е създадена такава организация, че преди извършването на ревизиите на данъчнозадължените лица се извършва селекция, като тази селекция се базира на предходни извършвани проверки на данъчнозадълженото лице, където могат да бъдат установени факти и обстоятелства за дължими данъци и ако евентуално има такива, се пристъпва към ревизия, какъвто е и настоящия случай. Напълно  обоснован е изводът на органа, който провежда ревизията, че има вероятност за установяване на задължения в големи размери, каквито са посочени в искането за налагане на предварителни обезпечителни мерки.  Във връзка с възражението за съразмерност на задължението, в постановлението изрично е посочена предполагаемата сума, така че не би следвало банката да запорира сума, по-голяма от тази която е посочена в постановлението, считам че това е неоснователно възражение. Предвид изложеното, моля да потвърдите процесното решение като правилно и законосъобразно. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на  300,00 лв. на основание чл.161, ал.1 от ДОПК.

Адв.Дж.- Подробно съм коментирал в жалбата времевия период от момента на назначаването на ревизията до налагането на обезпечителни мерки. В този смисъл е налице и постоянна съдебна практика, която моля да съобразите с Вашия съдебен акт

          Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в  14:15   часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                  Административен съдия:

 

 

                                            Секретар: