П Р О Т О К О Л

град Шумен, 10.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  десети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

  ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                         2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: М. Георгиева  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М.Стергиовска

Административно дело 191 по описа за 2019  година.

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен – уведомен при условията на чл.137, ал.7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, Общински съвет - гр. Каспичан - уведомен при условията на чл.137, ал.7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

Контролиращата страна, Окръжна прокуратура – Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява окръжен прокурор  М.Георгиева.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, че с определение от предходно съдебно заседание е разпределил доказателствената тежест между страните. Указал е на ответника, че следва да сочи доказателства, съставляващи липсващите в административната преписка материали, както и е предоставил възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства. Към датата на настоящото съдебно заседание никоя от страните не е представила  допълнителни доказателства.

Прокурорът – При това положение да се приключи съдебното дирене. Нямам доказателствени искания, няма да соча нови  доказателства.

Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът – Депозиран е протест с правно основание чл. 186, ал.2, вр.с чл.185, ал.2, вр.с чл.16, ал.1, т.1 от АПК, вр. с чл. 145, ал. 5 от ЗСВ срещу Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан, приета с решение на Общински съвет Каспичан и конкретно на разпоредбите в нея, касаещи чл.34, ал.1; чл.36; чл.39,ал.1, чл.41; чл.50, т.1; чл.59, ал.7 и Глава от ХV от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан. В протеста се сочат основанията за незаконосъобразност, които са мотивирали прокурор от Окръжна прокуратура Шумен да внесе настоящото искане. За процесуална икономия няма да се спирам на подробности свързани с това искане. Аз ще моля да  постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразни посочените разпоредби от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан, а именно чл.34, ал.1; чл.36; чл.39,ал.1, чл.41; чл.50, т.1; чл.59, ал.7 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан, приета с решение на Общински съвет Каспичан, поради противоречие с разпоредбите на ЗУО, както и да прогласите нищожността на Глава ХV от същата наредба. В случай, че уважите искането ни, моля да ни бъдат присъдени разноските в размер на 20.00 лева за обявление на протеста в Държавен вестник. Моля за решение в този смисъл.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 10:25 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                Секретар: