П Р О Т О К О Л

град Шумен, 10.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  десети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                             2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: М. Георгиева  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Христинка Димитрова

КАНД 155 по описа за 2019  година.

          На именното повикване в 09:35 часа се явиха:

Касаторът, ОД на МВР, гр. Шумен - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, Н.В.Т.,*** - редовно и своевременно призована, се явява лично и с адв. К. от ШАК, редовно  упълномощен от първа инстанция.  

Окръжна прокуратура Шумен - редовно и своевременно призована, за нея се явява окръжен прокурор М. Георгиева.  

Адв.К.– Да се даде ход на делото.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от  касатора, ОД на МВР – гр. Шумен, чрез пълномощникът й и процесуален представител юрисконсулт С., касационна жалба, против Решение № 207/20.03.2019г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 3395/2018г. по описа на същия съд.

Адв.К. – Считаме жалбата за неоснователна. Написаното в нея не отговаря на истината. 

Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима. Да се разгледа по същество.

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № 3395/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД № 3395/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства, ведно с приложената към касационната жалба Заповед за упълномощаване № 372з-315/09.02.2017г.

Адв. К. – Няма да сочим други доказателства, нямаме доказателствени искания.

Прокурорът - Нямаме доказателствени искания.

Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв.К. – Моля да оставите решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно, въпреки че, според нас, не успяхме да докажем, че автомобилът, за който става дума по делото не е управляван без колан. Става дума за нов модел автомобил, на няколко месеца, „Рено“ и по модел, както е описан, няма как да се шофира без поставен колан. Има зумер, който, ако не е поставен колана, издава такъв звук, че не може да се пътува, както стана ясно от доказателствата по делото от Каспичан до Шумен при тоя звук. Колко е видял правилно полицаят се вижда много добре и от  написаното от него. Тук не е извършена някоя дребна поправка, за която да е уведомено  наказаното в последствие лице, а това се е случило след като на него му е даден акта. Всичките поправки са извършвани след това, нещо абсолютно недопустимо. Същата е лишена от всичките си възможни граждански права. Ние разбрахме за тези поправки в самото съдебно заседание. Моля решението на районния съд да бъде потвърдено. В нашия екземпляр продължава да няма никакви поправки. 

Прокурорът – Намирам депозираната жалба за неоснователна, поради което считам, че следва да се остави без уважение. Правилно и законосъобразно съставът на ШРС е приел, че са налице допуснати  в хода на административнонаказателното производство съществени нарушения на процесуалните правила, които касаят наличното несъответствие при изписване и поправка на месеца между АУАН, в екземпляра приложен по делото и този връчен на нарушителката. В тази връзка, отчитайки тежестта на допуснатия процесуален порок, правилно съдът е отказал да разгледа спора по същество и в този смисъл следва да се релевират доводите, които съдът е възприел и да се остави в сила решението на въззивната инстанция. Моля за решение в този смисъл.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:40 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                            Секретар: