П Р О Т О К О Л

град Шумен, 10.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  десети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                      2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: М. Георгиева  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело 201 по описа за 2019  година.

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен, уведомен при условията на чл.137, ал.7 от АПК - не се явява и не изпраща представител. 

Ответната страна, Общински съвет - гр. Велики Преслав, уведомен при условията на чл.137, ал.7 от АПК  - не се явява и не изпраща представител. 

За контролиращата страна, Окръжна прокуратура-Шумен, уведомена в предходно заседание, се явява окръжния прокурор  М.Георгиева.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, че съгласно определение, постановено в предходно съдебно заседание, на страните по делото е предоставена възможност да ангажират допълнителни доказателства. Към настоящият момент липсват и не са направени допълнителни доказателствени искания.  

Прокурорът – Ние нямаме доказателствени искания. При това положение да приключи съдебното дирене. 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът – Поддържам депозирания от Окръжна прокуратура гр. Шумен протест с искане за отмяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Велики Преслав, приета с Решение № 224 по Протокол № 22 от 28.04.2009год. от Общински съвет - Велики Преслав, като незаконосъобразна поради нарушение на административнопроизводствените правила в процеса на приемането й. Видно е, че ответната страна не представя доказателства, които бяха изискани от съда, както и по сила на направеното от вносителя на протеста искане. Аз няма да преповтарям същността на протеста, поддържам го изцяло и като контролираща страна, и като вносител на протеста ще моля да постановите решение, с което да отмените визирания подзаконов нормативен акт на община В.Преслав и да присъдите на Окръжна прокуратура гр. Шумен направените разноски в размер на 20.00 лева, свързани с обнародване в ДВ по реда на чл. 188 АПК, във вр.с чл.181, ал. 1 и 2 от АПК, обявата за депозирания протест. Моля за решение в този смисъл.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:35 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                             Секретар: