П Р О Т О К О Л

град Шумен, 10.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  десети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                           2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: М. Георгиева  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

КАНД 153 по описа за 2019  година.

На именното повикване в 09:25 часа се явиха:

Касаторът, „В.Д.П.“ ЕООД, ***, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответната страна, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. Варна - редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител. За Окръжна прокуратура Шумен - редовно и своевременно призована, се явява окръжен прокурор М. Георгиева.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от  касатора, „В.Д.П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Ж. Е.. чрез пълномощника й и процесуален представител адв. Б., касационна жалба, против Решение №213/21.03.2019г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД №197/2019г. по описа на същия съд.  

Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима. Да се разгледа по същество.

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД №197/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД №197/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства.

Прилага писмено възражение от ответника с рег.№ 8771/15.05.2019г. по описа на ШРС. 

Прокурорът - Нямаме доказателствени искания.

Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът – В жалбата, депозирана пред касационната инстанция се съдържа твърдение за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство и необоснованост на съдебния акт по отношение приложението на материалния закон, конкретно касателно разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Тези доводи, изложени в жалбата, моля да не ги релевирате като необосновани. В решението си районният съд е мотивирал отсъствието на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство, както и е обосновал защо е неприложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН в конкретния казус. Това обуславя извод за правилност, законосъобразност и обоснованост на атакувания съдебен акт, поради което считам, че същият следва да се остави в сила.  

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                       Секретар: