П Р О Т О К О Л

град Шумен, 10.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  десети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                             2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: М. Георгиева  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

КАНД 141 по описа за 2019  година.

На именното повикване в 09:20 часа се явиха:

Касаторът, „С.т.”ООД, *** - редовно и своевременно призован, за него се явява адв. Т. от ШАК, редовно упълномощена от първа инстанция.   

Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда” гр. Шумен -  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява окръжния прокурор М. Георгиева.

Съдът констатира, че с рег.№ ДА-01-1785/05.06.2019г. по описа на ШАдмС, по делото е депозирана писмена молба от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Шумен, ответник в настоящото производство, с искане за даване ход на делото в негово отсъствие. В писмената молба са изложени подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи становището на ответника, досежно неоснователност на депозираната касационна жалба и съдържащи искане за потвърждаване като правилно и законосъобразно  на  обжалваното въззивно решение, респ. на потвърденото с него наказателно постановление по изложени в молбата съображения.

Адв.Т.– Да се даде ход на делото.  

Прокурорът -  Да се даде ход на делото.

Съдът, като съобрази становището на страните досежно хода на делото счете, че не са налице процесуални пречки, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора „С.т.”ООД със седалище и адрес на управление ***, чрез пълномощника му и процесуален представител адв.Т., касационна жалба срещу Решение № 188/12.03.2019г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по ВАНД № 2723/2018 г. по описа на същия съд.

Адв. Т. – Поддържам  касационната жалба.

Прокурорът - Считам жалбата за процесуално допустима. Да се  приеме депозираното писмено становище на Дирекция „Инспекция по труда“. 

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № № 2723/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по ВАНД № № 2723/2018 г.  по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства.

Прилага писмено  становище от ответника по касационната жалба рег.№ ДА-01-1785/05.06.2019г. по описа на ШАдмС.

Адв. Т. – Нямам  други доказателствени искания.

Прокурорът- Нямам доказателствени искания.

С оглед изчерпване на доказателствените искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Т. – Поддържаме касационната жалба срещу Решение № 188 от 12.03.2019г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по ВАНД № 2723/2018 г. на ХІ- ти състав на същия съд. Считаме, че решението е неправилно поради доводи, които сме изложили в касационната жалба. На първо място основният довод, който поддържаме и за който сме цитирали практика това е, че в случая е нарушена разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН, а именно наложена е една имуществена санкция за няколко нарушения. Цитирали сме, че съгласно чл. 143 от КТ извънреден труд е по отношение на всеки един от работниците. Освен това законодателят не случайно и не считам, че е просто буквалистко четене, а следва да се вникне в смисъла на закона, в чл. 146 е посочено, че и продължителността на извънредния труд при допустимост, съответно за един работник е в определени периоди и срокове, подробно изчерпани в разпоредбата на чл. 146 от КТ. В случая отделно от това, не е посочено всеки един от работниците каква продължителност на извънреден труд е положил. Нямаме декларация от всичките работници, съгласно практиката на Шуменската дирекция „ИТ“, декларации по чл.402 от КТ, поради което считам, че изцяло, предвид и на разликата в бройката, дали са 96, дали са 97 или са 100 работника, фактическата обстановка остава неизяснена. Другото, което съдът не е съобразил, а е направено от нас като възражение при въззивното обжалване е, че в случая дори да приемем, че има извършено нарушение и то по конкретната разпоредба, съответно че са налице всички императивни изисквания на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН, в случая би могло да намери приложение чл. 415в от КТ, тъй като значително по- късно е констатирано съответното нарушение, което се твърди, че е извършено, то е отстранено веднага, няма допуснати последващи такива нарушения, поради което неоснователно и считам немотивирано административнонаказващият орган е наложил тази санкция. Моля да постановите решение, с което да отмените атакуваното от нас решение на ШРС, като неправилно и незаконосъобразно. Алтернативно Ви моля, ако приемете, въпреки практиката на нашия съдебен район, да приложите в случая разпоредбата на чл. 415в от КТ, тъй като няма вредни последици, работниците са получили добро възнаграждение и няма последващи такива нарушения.  Моля за решение в този смисъл.     

Прокурорът – Намирам депозираната жалба за неоснователна. Установява се от материалите по делото, че в хода на  административнонаказателното производство материалния закон е приложен правилно. Не са налице допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и съдебният акт на въззивната инстанция е обоснован. Поради това, моля да оставите в сила решението на ШРС. 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 09:25 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                 Секретар: