П Р О Т О К О Л

град Шумен, 10.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  десети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РЕМЕНА БОРИСОВА

   ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                            2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: М. Георгиева  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

КАНД 140 по описа за 2019  година.

На именното повикване в 09:15 часа се явиха:

Касаторът, „С.т.”ООД, *** - редовно и своевременно призован, за него се явява адв. Т. от ШАК, редовно упълномощена от първа инстанция.   

Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда” гр. Шумен -  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява окръжен прокурор М. Георгиева.

Съдът констатира, че с рег.№ ДА-01-1784/05.06.2019г. по описа на ШАдмС, по делото е депозирана писмена молба от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Шумен, ответник в настоящото производство, с искане да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. В молбата си ответникът излага подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи становището му досежно неоснователност на депозираната касационна жалба и съдържащо искане за потвърждаване на обжалваното въззивно решение, с което наказателното постановление е потвърдено, като правилно и законосъобразно по изложените в писмената молба съображения.

Адв. Т. – Да се даде ход на делото.  

Прокурорът -  Да се даде ход на делото.   

Съдът, като съобрази становището на страните досежно хода на делото счете, че не са налице процесуални пречки, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора „С.т.”ООД,  със седалище и адрес на управление ***, чрез пълномощника му и процесуален представител адв.Т., касационна жалба против Решение № 190/13.03.2019г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по ВАНД № 2724/2018 г. по описа на същия съд.

Адв. Т. – Поддържаме  касационната жалба.

Прокурорът - Считам жалбата за процесуално допустима. Да се   разгледа по същество. Да се приеме и представеното становище на ръководителя на Дирекция „Инспекция по труда“. 

Като съобрази приложените по ВАНД № 2724/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по ВАНД № № 2724/2018 г.  по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства.

Прилага писмена молба – становище от ответника по касационната жалба рег.№ ДА-01-1784/05.06.2019г.по описа на ШАдмС.

Адв. Т. – Нямам  други доказателствени искания.

Прокурорът- Нямам доказателствени искания, няма да соча доказателства.

С оглед изчерпване на доказателствените искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Т. – Поддържаме касационната жалба срещу Решение № 190 от 13.03.2019г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по ВАНД № 2724/2018 г. на ІІ- ри състав на същия съд. Считаме, че решението е неправилно поради доводи, които сме изложили в касационната жалба. На първо място основният довод, който поддържаме и за който сме цитирали практика това е, че в случая е нарушена разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН, а именно наложена е една имуществена санкция за няколко нарушения. Цитирали сме, че съгласно чл. 143 от КТ извънреден труд е по отношение на всеки един от работниците. Освен това законодателят не случайно и не считам, че е просто буквалистко четене, а следва да се вникне в смисъла на закона, в чл. 146 е посочено, че и продължителността на извънредния труд при допустимост, съответно за един работник е в определени периоди и срокове, подробно изчерпани в разпоредбата на чл. 146 от КТ. В случая отделно от това, не е посочено всеки един от работниците каква продължителност на извънреден труд е положил. Нямаме декларация от всичките работници, съгласно практиката на Шуменската дирекция „ИТ“, декларации по чл.402 от КТ, поради което считам, че изцяло, предвид и на разликата в бройката, дали са 96, дали са 97 или са 100 работника, фактическата обстановка остава неизяснена. Другото, което съдът не е съобразил, а е направено от нас като възражение при въззивното обжалване е, че в случая дори да приемем, че има извършено нарушение и то по конкретната разпоредба, съответно че са налице всички императивни изисквания на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН, в случая би могло да намери приложение чл. 415в от КТ, тъй като значително по- късно е констатирано съответното нарушение, което се твърди, че е извършено, то е отстранено веднага, няма допуснати последващи такива нарушения, поради което неоснователно и считам немотивирано административнонаказващият орган е наложил тази санкция. Моля да постановите решение, с което да отмените атакуваното от нас решение на ШРС, като неправилно и незаконосъобразно. Алтернативно Ви моля, ако приемете, въпреки практиката на нашия съдебен район, да приложите  в случая разпоредбата на чл. 415в от КТ, тъй като и в тази насока има съдебна практика. Моля за решение в този смисъл.     

Прокурорът – Намирам депозираната жалба за неоснователна. Направените възражения за неправилно приложение на материалния закон не следва да се релевират. Въззивният съд е дал отговор на въпросите относно какво представлява извънредния труд, кога може да се прилага и прочие.  Считам, че няма допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство. Съдебният акт е обоснован и касателно изменението в неговата част, касаещо размера на наложената имуществена санкция. Поради тази причина, моля да оставите в сила решението на ШРС, с което съдът е намалил размера на наложената на юридическото лице имуществена санкция с наказателното постановление.  Моля за решение в този смисъл.  

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 09:20 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                 Секретар: