П Р О Т О К О Л

град Шумен, 10.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  десети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                         2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: М. Георгиева  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

КАНД 129 по описа за 2019  година.

На именното повикване в 09:05 часа се явиха:

Касаторът, „М.к.“ АД, *** - редовно и своевременно призован, за него се явява  адв. М. от САК, редовно упълномощен.

Ответникът, Комисия за защита на потребителите, гр.Варна - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура Шумен - редовно и своевременно призована, за нея се явява окръжен прокурор М. Георгиева.

Адв. М. – Да се даде ход на делото. 

Прокурорът -  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от  касатора „М.к.“ АД, представлявано от изпълнителния директор В.В., чрез пълномощника му и процесуален представител адв. М., касационна жалба, против Решение № 117/20.02.2019г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 18/2019г., по описа на същия съд.

Адв. М. – Поддържам касационната жалба. Представям и моля да приемете като доказателство договор за наем на недвижим имот.

Съдът предоставя възможност на представителя на контролиращата страна да се запознае с представеното от страната доказателство.

Прокурорът- Жалбата е процесуално допустима. Предоставям на съда преценката за приемане на въпросния документ.

Като съобрази приложените по ВАНД № 18/2019г., по описа на Районен съд гр. Шумен и днес представени от касатора доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД № № 18/2019г., по описа на Районен съд гр.Шумен доказателства, ведно с приложеното към касационната жалба  пълномощно, както и днес представения от касатора договор за наем на недвижим имот от 26.01.2017г. 

Прилага за сведение на съда представената с касационната жалба съдебна практика.

Прилага писмено становище на прокурор в Окръжна прокуратура –Шумен рег.№ДА-01-1324/23.04.2019г. по описа на ШАдмС.

Адв. М.– Няма да соча други доказателства, нямам други доказателствени искания.  

Прокурорът- Нямам доказателствени искания.

Поради изчерпване на доказателствените искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. М.– Подробни аргументи съм изложил в касационната жалба. Искам само да добавя две оплаквания, които не са описани в касационната жалба. На първо място с Решение №169/07.06.2019г., постановено по КАНД №139/2019г. по описа на ШАдмС, влязло в законна сила на 07.06.2019г. е оставено в сила  Решение №202/15.03.2019г. на ШРС, постановено по ВАНД №17/2019г. по описа на същия съд, с което е потвърдено НП № В-0047680 от 30.11.2018г., издадено от директора на Регионална дирекция към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП. Същото е едно от общо 4 наказателни постановления, съставени в резултат на въпросната проверка от 22.08.2018г., с които довереното ни дружество е санкционирано за абсолютно идентично нарушение, а именно нарушение разпоредбата на чл.5, ал.5 от ЗПК. Във всички наказателни постановления са изведени изводи за извършено еднакво нарушение, досежно обстоятелствата за място, начин, проверяван обект, където е извършено процесното нарушение по чл.5, ал.5 от ЗПК. Моля да имате предвид, че след като вече е налице влязло в сила наказателно постановление, то съгласно императивната разпоредба на чл.17 от ЗАНН, довереното ми дружество не може да бъде наказвано повторно за същото нарушение, а именно нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.5 от ЗПК. На следващо място искам да отбележа, че районният съд не е разгледал и не е отчел факта, че административнонаказващия орган е издал процесното наказателно постановление в нарушение на чл. 57, ал.1, т.5, предл.3 от ЗАНН, като не е посочил точното място, където е извършено нарушението. В наказателното постановление административнонаказващия орган е посочил единствено, че нарушението е извършено в офис на „Микро Кредит“ на 08.08.2018г. Административнонаказващият орган не е посочил дори в кой град се намира този офис. Довереното ми дружество разполага с десетки офиси в цяла България, а това че проверката от 22.08.2018г. е извършена в офиса на дружеството, находящ се в гр.Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 24, по никакъв начин не означава, че процесния договор за заем е сключен именно в този офис, респ. че нарушението е извършено там. Още повече, дори да се приеме чрез баене, гледане на карти, хвърляне на боб и други свръхестествени способи, нарушителят е могъл да разбере, че административнонаказващия орган    има предвид офиса на „М.К.“ АД в гр. Шумен, то следва да се има предвид, че „Микро Кредит“ разполага с два офиса в гр. Шумен, единият находящ се на ул. „Алеко Константинов“ №1, магазин 2, за наличието на който в днешното съдебно заседание  представих като доказателство договор за наем на недвижим имот и втория, находящ се  на ул. „Цар Освободител“ № 24. Не става по никакъв начин ясно нито от наказателното постановление, нито от обжалваното решение на районния съд, в кой град и в кой офис точно на „М.К.“ АД е извършено нарушението. Още повече от наказателното постановление става ясно, че посочения договор за заем дори не е иззет по време на проверката, а е представен допълнително. Очевидно е, че  административно- наказващия орган изобщо не е изяснил къде точно е извършено нарушението, респ. не го е посочил в наказателното постановление, с което е нарушил императивната норма на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Мястото на извършване на нарушението и коректното му посочване в наказателното постановление е абсолютна предпоставка за законосъобразността на наказателното постановление. Непосочването на мястото на извършване на нарушението винаги съставлява съществено процесуално нарушени, което води до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление. Предвид всичко изложено в касационната жалба и предвид наведените оплаквания в днешно съдебно заседание, от името на довереното ми дружество Ви моля да постановите решение, с което да отмените изцяло обжалваното решение,  като незаконосъобразно и да постановите друго, с което да отмените обжалваното наказателно постановление, ведно с всички законни последици от това. Алтернативно, моля да постановите решение, с което да върнете делото за ново    разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Прокурорът – Намирам депозираната касационна жалба за  процесуално   допустима, но неоснователна по същество. Прегледа на материалите по делото налага извода, че в хода на административнонаказателното производство материалният закон е приложен правилно. Не са налице допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели най вече до ограничаване или нарушаване правото на защита и решението на въззивната инстанция е правилно и обосновано. Съдът е обсъдил всички въпроси, които са поставени във въззивната жалба, които се преповтарят по същество в касационната такава. В тази връзка считам, че въззивното решение следва да се остави в сила, по силата на което е потвърдено изцяло наказателното постановление на директора на Регионалната дирекция за североизточна България на КЗП. Моля да не релевирате довода, който беше  изложен в днешно съдебно заседание от адв. М., относно факта за непосочване на дата и място. Видно от материалите по делото същите са посочени в наказателното постановление, както и в констативния акт. Визирано е нарушението кой от офисите на фирмата касае. В тази връзка аз Ви моля да оставите въззивното решение в сила.  

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:15 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                    Секретар: