П Р О Т О К О Л

град Шумен, 10.06.2019 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  десети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

       ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                                2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: М. Георгиева  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

КАНД 128 по описа за 2019  година.

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

Касаторът, А.М.Х.,*** - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, ОД на МВР, гр. Шумен - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура Шумен - редовно и своевременно призована, за нея се явява окръжен прокурор М. Георгиева.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора А.М.Х., чрез процесуалния си представител адв. С.  касационна жалба, против Решение № 168/01.03.2019г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2769/2018г., по описа на същия съд.

Прокурорът- Жалбата е процесуално допустима. Да се разгледа по същество.

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № 2769/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД № 2769/2018г.по описа на Районен съд гр.Шумен доказателства.

 Прилага писмено заключение на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Шумен рег. № ДА-01-1322/23.04.2019г. по описа на ШАдмС.

Прокурорът – Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.

Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради коетоО П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът – Уважаеми административни съдии, колега е дал становище, което поддържам. Считам жалбата за неоснователна. Правилно е прието от въззивния съд, че жалбоподателят е извършил описаното в наказателното постановление административно нарушение, а именно че е управлявал на посочената дата МПС със СУМПС, невалидно на територията на Р.България, тъй като било издадено от чужда държава-Р.Турция и не било придружено с легализиран превод на български език, каквото е изискването на чл.161, т.3 от ЗДвП. Доводите в касационната жалба са неоснователни и представляват незаконосъобразна трактовка. В хода на административнонаказателното производство няма допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, материалния закон е приложен правилно и съдебният акт е обоснован. Считам, че жалбата следва да се остави без уважение и моля решението на ШРС да бъде оставено в сила. 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:05 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                               Секретар: