П Р О Т О К О Л

град Шумен, 05.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                             Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Св.Атанасова

Прокурор:                                          

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

Административно дело № 142 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  09:30 часа се явиха:

Оспорващият, К.Ф.М. ***, редовно и своевременно уведомен, явява се лично и с адв.С.И., от Адвокатска колегия – Варна, надлежно преупълномощена. 

Ответникът, Кмет на Община Хитрино, редовно и своевременно уведомен,  за него се явява адв.Г.,  надлежно упълномощен. 

Заинтересованата страна,   Община Хитрино, редовно и своевременно призована, за нея се явява адв. Г., надлежно упълномощен.

Адв.И.- Считам, че са налице  процесуални пречки за даване ход на делото. Представям молба за спиране на настоящото производство, тъй като е налице висящ спор по АД №143/2019г. по описа на Шуменския административен съд с предмет на обжалване Решение №76 на Общински съвет – Хитрино от 2018г. Считам, че  висящият административен спор по АД 143/2019г. по описа на Шуменския административен съд е преюдициален по настоящото производство, поради което моля да спрете настоящото дело. Съдът е сезиран с една жалба, впоследствие производствата са разделени, поради което моля да изчакаме произнасянето по другото дело.Адв.Г.-  Считам, че няма пречки за даване ход на делото.  На мен от самото начало не ми е ясно защо жалбоподателят счита, че оспореният акт по настоящото производство е издаден въз основа на процесното решение, което се обжалва по АД №143/2019г.

Адв.И.-  В мотивите към заданието за издаване на процесната заповед е вписано това решение, именно оттам узнахме за него и това породи правния ни интерес да го обжалваме.

Съдът констатира, че в съпроводителното писмо, с което преписката е изпратена в съда, ответната страна изразява становище за недопустимост на жалбата. Като съобрази представените по делото доказателства, съдът намира, че не са налице сочените от ответната страна основания за недопустимост на оспорването, доколкото обжалваната заповед, с която се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ има характер на мотивирано предписание по смисъла на чл.135, ал.3 от ЗУТ и съставлява индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол.

В молба с рег.№ДА-01-1451/07.05.2019г., депозирана от оспорващия, също са изложени твърдения за наличие на процесуални пречки по хода на делото.  Съдът намира, че изложените в упоменатата молба доводи и аргументи не обосновават основание за недопустимост на производството, доколкото същите визират непълнота на административната  преписка. 

По отношение на депозирана в днешно съдебно заседание молба от   оспорващия с искане за спиране на настоящото производство до разрешаването на спора по АД №143/2019г. по описа на Шуменския административен съд, с предмет на разглеждане Решение №76, прието от Общински съвет – Хитрино на заседание, проведено на 24.08.2018г., съдът намира, че изложените аргументи относно наличие на основания за спиране на производството не препятстват даване ход на делото в днешно съдебно заседание. По делото липсват доказателства относно сочените в писмената молба данни за наличие и за висящо към настоящия момент административно дело, което да е преюдициално по отношение на настоящия правен спор, поради което не са и налице сочените основания за спиране на настоящото производство.

По изложените съображения съдът намира че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата: Производството по настоящото дело е образувано по оспорване от К.Ф.М. *** против Заповед № РД-46 от 28.02.2019г. на Кмета на община Хитрино, с която е разрешено изработването на проект за ПУП – ПРЗ за обединяване на УПИ II - 483, 320 за автостанция и III-321, 322- ООД в кв.48 по плана на с.Хитрино в нов УПИ II – 320, 321, 322, 483 ООД с предназначение на имота за обществено обслужващи дейности като се дава конкретно предназначение „за автогара“. Оспорващият твърди, че актът е издаден при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните разпоредби. В тази връзка сочи, че Община Хитрино не разполага с правомощия еднолично да инициира процедура по обединяване на визираните в заповедта УПИ-та,  а той в качеството на собственик на имот, за който се процедира изменение не е заявявал съгласие и няма намерение да дава съгласие  за изменение. Счита, че е налице нарушение в процедурата, тъй като предложението не е съгласувано с АПИ и с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – гр.София, въпреки че в проекта е предвидено конкретното предназначение на новообразувания имот за автогара и проектът съдържа предвиждане относно железопътната инфраструктура. Според оспорващия, до трагичния инцидент от 10.12.2016г.  в с.Хитрино е  имало автоспирка с разположени в нея търговски обекти и нищо не налага изграждане на автогара. Дори и да се приеме, че общественият интерес налага изграждане на автогара, то Община Хитрино разполага с достатъчно общински имоти за реализиране на това мероприятие. Като самостоятелно основание за незаконосъобразност на заповедта се сочи обстоятелството, че същата е издадено въз основа на Решение №76, прието от Общински съвет – Хитрино  на заседание, проведено на 24.08.2018г.,  което е нищожно и като такова влече нищожност на издадената  заповед. Въз основа на изложеното в жалбата се отправя искане съдът да прогласи нищожността на издадената заповед.

Съдът докладва писмените доказателства, приложени към жалбата, а именно незаверени копия на обжалваната Заповед №РД-46/28.02.2019г., на Решение №76, прието от Общински съвет – Хитрино  на заседание, проведено на 24.08.2018г., както и копие от вестник с публикувано обявление №6/13.03.2019г., по силата на което Община Хитрино уведомява заинтересованите лица за издадената заповед.

Съдът докладва административната преписка, съгласно опис на същата, съдържащ се в съпроводително писмо рег.№ДА-01-954/25.03.2019г., по описа на ШАдмС.

Съдът докладва документите приложени и описани към молба рег.№ДА-01-985/27.03.2019г. , депозирана от жалбоподателя.

Съдът докладва копие от разписен лист - два броя, Акт за частна общинска собственост №1721/20.09.2012г. и Удостоверение изх.№644 от 15.05.2019г.  

Съдът докладва молба рег.№ДА-01-1451/07.05.2019г., депозирана от оспорващия, съдържаща доказателствени искания.

Съдът връчва препис от Удостоверение изх.№644/15.05.2019г.

Адв.И.- Поддържам жалбата. Оспореният административен акт страда от всички визирани пет хипотези  на чл.146 от АПК и в тази връзка, моля да се произнесете относно нищожността на административния акт. На всички основания на чл.146 от АПК заедно с нищожността претендираме унищожаемост и незаконосъобразност. Бих оспорила правото на Община Хитрино да участва като заинтересовано лице. В представената административна преписка никъде не е видно, че Община Хитрино е участвала в качеството си на заинтересовано лице в административното производство, развило се пред административния орган. Представеното удостоверение, което преди малко ми връчихте, не е титул за собственост, не е и годно доказателство, от което можем да направим обоснован извод, че Община Хитрино има качество на заинтересовано лице и би могла да встъпи в настоящия процес. В случай, че приемете че Община Хитрино е заинтересовано лице,  би следвало да е участвала в административното производство, като това не е сторено и е съществен порок от категорията на процесуалните нарушения. Моля да се приемат писмените доказателства представени от нас и от административния орган. Моля да се уважат всички доказателствени  искания, сторени с молбата, тъй като считаме административната преписка за непълна. Тъй като предмет на обжалване е процедирано изменение на ПУП, моля всички графични документи да са в цветни копия, за да можем да видим повдигнатото в цвят изменение в какво се състои.

Адв.Г.-  Оспорвам жалбата от името на ответника и от името на заинтересованата страна - Община Хитрино. Не се противопоставям на приемането на писмените доказателства.  

Съдът като съобрази представените от страните писмени доказателства, счете същите за допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

По направеното възражение против конституирането на Община Хитрино в качеството на заинтересована страна, съдът е изложил аргументи в определението, с които е конституирал същата като заинтересована страна, като подробни мотиви ще изложи в крайния съдебен акт.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото писмените такива, представени от  страните, както следва:

 -приложени към жалбата незаверени копия на обжалваната Заповед №РД-46/28.02.2019г., на Решение №76, прието от Общински съвет – Хитрино  на заседание, проведено на 24.08.2018г., както и копие от вестник, съдържащо публикувано обявление №6/13.03.2019г., по силата на което Община Хитрино уведомява заинтересованите лица за издадената заповед;

-писмените доказателства, съставляващи административната преписка, съгласно опис от т.1 до т.10 включително в съпроводително писмо рег.№ДА-01-954/25.03.2019г. по описа на ШАдмС;

-документите приложени и описани към молба рег.№ДА-01-985/27.03.2019г. , депозирана от жалбоподателя;

-копие от разписен лист - два броя, Акт за частна общинска собственост №1721/20.09.2012г. и Удостоверение изх.№644/15.05.2019г.  

Прилага към делото представените пълномощни за процесуално представителство на жалбоподателя. 

Адв.И.поддържам доказателствените искания, обективирани в приложената по делото молба.

Адв.Г.- Считам, че голяма част от доказателствените искания касаят спора по същество. Ако бъдем задължени да представяме допълнителни доказателства, ще ангажираме такива. Мисля, че голяма част от документите, които са описани, са по преписката. По първа точка от доказателствените искания, представили сме доказателствата, представили сме и доказателства, че оспорващият се явява съсобственик на процесния имот ведно с Община Хитрино. Нашето твърдение е, че жалбоподателят е собственик на част от имота.

Адв.И.- Аз оспорвам това твърдение, което не е подкрепено с писмени доказателства. От представените доказателства е видно, че жалбоподателят е собственик на процесния имот, а общината е собственик на другия имот, който е включен в разработката, двама са собствениците.  Заявяваме нашето възражение, че Община Хитрино не е съсобственик с оспорващия на посочените в неговите документи за собственост на поземлените имоти. Твърдим, че оспорващият е едноличен собственик на УПИ III-321,322. Община Хитрино няма качеството на съсобственик.

Адв.Г.- По т.5 от молбата с доказателствените искания, не ми е известно да има предварително съгласуване на проекта с експлоатационните дружества. Считам, че в случая е приложима разпоредбата на чл.136, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ,  според които такива съгласувания не са необходими.

Адв.И.-  В заданието е мотивирано, че има обществена нужда, която не може да бъде задоволена с общински имоти. Във връзка с оборването на това твърдение, молим ответната страна да представи данни за собствеността на Община Хитрино за съседни имоти, включително през улица. Искането ни по т.6 от молбата за представяне на доказателства за увеличаване на населението, човекопотока, оборотите на автоспирката е с оглед оправдаване целта на отчуждителната процедура. В заданието не е мотивирано кое налага автоспирката да бъде автогара и то разположена на такава голяма  площ, която да налага и отчуждаване на частен имот, който  е неприкосновена собственост.

Адв.Г.- Излизаме извън предмета на спора. Считам направените доказателствени искания за неотносими към спора.  Моля да уточним по т.10 „Да се представят цветни копия по всички действали и действащия регулационен план, касаещи имота на жалбоподателя УПИ III-ООД/321,322. 

Адв.И.-  Написала съм „действали“ и видно от удостоверението, което се прие днес като доказателство по делото, за процесните имоти действат четири заповеди, които са засягали в различна степен имотите, предмет на обжалваната заповед. В удостоверението първо е цитирана Заповед № РД-25-499/30.05.1984г.  Моля да задължите ответната страна да представи тази заповед ведно с графичната ѝ част. С тази заповед е одобрена централната част на с.Хитрино. След това имаме Заповед №331/2004г., която засяга железопътната линия, сервитутната зона, която граничи с общинския имот, предмет на настоящата обжалвана заповед. Имаме Решение №60/2009г., което колегата твърди, че е действащият план и след това имаме от 2018г. решение на Общински съвет - Хитрино.

Адв.Г.- С това удостоверение обясняваме как е променян процесният имот. Това е целта на удостоверението. Ако може оспорващия да конкретизира кои планове следва да представим.

Адв.И.- Моля да задължите ответната страна да представи графична част на план, който е служил за подложка на процедираното изменение. Поддържаме доказателственото искане по т.6 от молбата. Същото е направено във връзка с установяване спазена ли е целта на закона. Моля, съдът  да ми бъде дадена възможност да формулирам други доказателствени искания, след като се запозная с представените документи.

Съдът като съобрази доказателствените искания на оспорващия относно представяне на документи, съставляващи част от административната преписка и неприложени към делото, счете същите за основателни, поради което следва да бъдат уважени като ответна страна бъде задължена да представи Решение №76 по Протокол №5 от 24.08.2018г. на Общински съвет – Хитрино ведно със скиците към него с повдигнати в цвят линии, като доказателственото искане се счита за основателно с оглед наведените от оспорващия аргументи за нищожност на това решение, както и че същото е в основата на процедираното изменение, обективирано в обжалваната заповед, предмет на съдебното производство по настоящото дело.

Съдът констатира, че по делото не са представени скиците извадки от действащия регулационен план и плана за изменение в повдигнати в цвят линии, поради което ще следва да укаже тяхното представяне.  

Наред с изложеното, съдът констатира, че в заповедта е разпоредено същата да се обяви съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ на таблото на общината, в местен вестник и да се публикува на интернет страницата на общината. Доказателства за такова обявяване на заинтересованите лица не са представени по делото. Извадката, приложена от оспорващия не съставлява годно доказателство за обявлението, тъй като не става ясно от кой вестник е, от коя дата е и липсва заверка на представеното писмено доказателство, а задължение е  на административния орган да ангажира доказателства за надлежното съобщаване на издадения административен акт. 

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото скиците на действащия към момента Регулационен план в повдигнати в цвят линии, ПУП – проект за изменение на регулационен план и изменен ПУП, Решение №76, прието от Общински съвет – Хитрино  на заседание, проведено на 24.08.2018г., както и доказателства за надлежното обявяване на заповедта.

С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4 във връзка с чл.170, ал.1 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства. 

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават нищожност или унищожаемост на процесната заповед.

 Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при наличие на посоченото в него материално правно основание по чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, а именно наличието на нови държавни или общински нужди за изграждане на обекти, собственост на държавата, общините или експлоатационните дружества или наличие на такива  обекти.

Адв.И.- На този етап други доказателствени  искания няма да правим.

Адв.Г.- Нямам доказателствени искания на този етап. 

Съдът дава възможност на страните да ангажират допълнителни  доказателства, както и на оспорващия да представи Заповед №331/07.06.2004г. на Кмета на Община Хитрино. 

С оглед дадената възможност за ангажиране на допълнителни доказателства, съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага и насрочва същото за 03.07.2019г. от 14:00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10:25 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                   Административен съдия:

 

                                                                                                                 Секретар: