П Р О Т О К О Л

град Шумен, 05.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                  Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Св.Атанасова

Прокурор:                                                       

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

Административно дело № 46 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  14:00 часа се явиха:

Оспорващият, З.Д.З. от гр. Смядово, редовно уведомен, не се явява лично, за него се явява адв.Св. М. от Софийска адвокатска колегия, редовно упълномощен. 

Ответникът, Управител на НЗОК гр. София, редовно уведомен, за него се явяват адв. С. и ст. юрисконсулт А., надлежно упълномощени от управителя на НЗОК.

Вещото лице, В.П., редовно призовано, явява се лично.

Вещото лице, Р.Р., редовно призовано, явява се лично.

Вещото лице, П.М., редовно призовано, явява се лично.

Адв.М.- Да се даде ход на делото.

Адв. С - Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът докладва, че с рег.№ДА-01-1386/30.04.2019г. по описа на ШАдмС, рег.№ДА- 01-1633/22.05.2019г. по описа на ШАдмС и рег.№ДА-01-1687/27.05.2019г. по описа на ШАдмС, по делото са депозирани поотделно заключения  от назначената съдебно-медицинска експертиза.

            Адв.М.-  Не се противопоставям да се изслушат вещите лица.

Адв. С - Да се изслушат вещите лица.

Юрисконсулт А. - Да се изслушат вещите лица.

            Съдът снема самоличността  на вещите лица, както следва:

Проф. д-р Р.С.Р. - 65г., бълг.гр., женен, висше  образование, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните.

Д-р В.С.П. - 55 г., бълг. гр., висше   образование, неосъждан, женен, без родство и служебна ангажираност със страните.

Д-р П.Л.М. - 53г., бълг. гр., висше  образование, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните.

Съдът на основание чл.200, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 АПК, разяснява на вещите лица наказателната отговорност, която носят за даване на неверни или заинтересовани  заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, т.7 от НК. 

Вещите лица обещаха да дадат вярно и точно заключение.

Съдът пристъпва към изслушване на вещите лица.

Адв.М.-  С оглед изискването на чл.196 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, моля и трите вещи лица изрично да заявят за протокола дали имат или дали някога са имали каквито и да било служебни и други взаимоотношения с националния консултант по гръдна хирургия проф.Д. П., който е давал становище по административната преписка.

 Вещо лице проф.Р. - Знам кой е проф.П., познавам го, но не съм имал служебни и други взаимоотношения с него.  

 Вещо лице д-р  П. - Аз също познавам проф.П., но не съм имал служебни и лични взаимоотношения  с него.

 Вещо лице М. - Аз също познавам проф.П., но не съм имал служебни и лични взаимоотношения  с него.

Вещо лице проф.Р.Р. - Поддържам депозираното заключение.

Адв.М.- В задача №4 на експертизата и трите вещи лица отбелязват, че нямат данни за настоящото състояние на жалбоподателя, а   са имали указания от съда за преглед по тяхна преценка, които съдът е дал с протоколно определение от  20.03.2019г., защо не са извършили преглед на жалбоподателя. Защо вещите лица са преценили, че не следва да   извършват медицински преглед на жалбоподателя, след като всички от тях отбелязват, че нямат данни за актуалното състояние и резултата от лечението  при г-н З.?

Вещо лице проф.Р. - Това което обсъждаме в момента и което е обект на делото - доколко една такава оперативна  интервенция и лечение в по-общо, би ли могла да се извърши в България или не. Ние сме в  ситуация, при която тази оперативна интервенция вече е извършена в Германия. Не обсъждаме следоперативните резултати и успеваемост на   оперативната интервенция, поради тази причина не ми се е налагало да преглеждам сега пациента. Ние обсъждаме каква е диагнозата, какво е извършено, какво трябва да се направи и дали това лечение, което е проведено в Германия, би могло да се проведе в България.

Адв.М.- Въпрос към д-р П.: Може ли да обясните какво означава цифреното и буквеното значение при стадиране на туморната формация? Какво означава Т, какво означава М, какво означава Х, какво означава N, както и цифрите, които се изписват до тях. С този въпрос искам да се установи точният стадий и размер на туморната формация и това дали тя засяга околни тъкани, органи и системи?

Вещо лице д-р П. - Има международна класификация за стадиране на злокачествени тумор, така наречената  TNM класификация. T – това е размер на първичния тумор, N – това са лимфните възли около тумора в органа и около него,  M – това е категория за далечни метастази. В конкретния случай окончателен патоанатомичен стадий не може да се постави, доколкото в наличната документация към делото липсва хистологичен резултат от проведената операция. В моето становище съм  отбелязал, че това което е налично от Германия не е епикриза, така че ние окончателният стадии при този пациент не го знаем. Имаме предлечебно стадиране с 5-скенер, с конвенционален скенер. Там има известни разминавания  T4 ли е без лимфни възли или T2 с налични лимфни възли, това със сигурност при операцията би трябвало да е установено, но ние не разполагаме с документация. Окончателният стадий при този пациент е неизвестен. Ние боравим с предлечебно стадиране. Онкокомитетът от УМБАЛ „Света Марина“ – Варна приема тази образна диагностика, която е проведена и там изрично пише на скенера, че е по-вероятно да е T4 N0 и на второ място T2N1, затова онкокомитетът приема това образно стадиране, като по-вероятната причина и затова, понеже при T4 обикновено не се извършва операция, а се започва с лекарства, назначават химиотерапия, като  първи лечебен метод.  T - категорията е от 1 до 4, като по-големият номер означава, че болестта е по-напреднала.  Аз не мога да кажа кое стадиране е правилно, бих приел това, което е от операцията и след това като се гледа целият тумор, лимфни възли, ако са махани, докъде стига, резекционни линии, тоест там където е минал скалпелът има ли туморни клетки, няма ли, това е така нареченото патоанатомично стадиране, а не на око от хирурга или от скенера образно. Това са само първоначалните данни, въз основа на данните от първите изследвания. Окончателно становище може да дадем, ако имахме патоанатомичните резултати  от операцията в Германия, но по делото няма такива.

Адв.М.- Въпрос към д-р М.: Кое стадиране при пациента приемате за правилно, защото в отговора на задача №1, Вие отбелязвате, че карциномът е T3 NХ МХ, по-надолу казвате: „Нямам основание да предположа, че поставената диагноза не е налице при пациента З.Д.З..“ Кое стадиране приемате, T4 или T3?

Вещо лице д-р М. - Пациентът е приет в съответната клиника с определени оплаквания. Този пациент започва се изследва и да се търси причината за тези оплаквания. След проведените изследвания е установено,  че човекът най-вероятно има онкологично заболяване. След поставяне на тази диагноза, потвърдена с биопсия, пациентът се насочва  за по-екзактно изследване с 5-скенер и със скенер с контраст. След което вече диагнозата, с която той ще  се представи пред онкологичната комисия, се предполага че е по-точна. Аз съм съгласен с колегите, които говориха преди мен, че окончателната диагноза се поставя след изследването на материала, който се взема при операцията, след окончателното хистологично и други видове изследвания. По време на пролежаването на пациента в отделението по пулмология, там му е поставена тази диагноза T3 NХ МХ и аз лично нямам основание да не се съглася с нея. Колегите са имали някакво предположение на базата на образните изследвания, като големина на тумора T3, след това NХ и МХ, това са метастазите в лимфните възли, близки или далечни, също наличието на далечните метастази, които по-късно ще бъдат установени при допълнителните изследвания, които са назначени в отделението или клиниката по пулмология.  Затова аз съм съгласен с тази част от лечението на пациента, че на този етап, когато той е приет, тази диагноза като работна диагноза е била правилна. Означенията NХ и МХ, означава че не е известно каква е разпространеността в лимфните възли и съответно, като далечни метастази, след което вече пациентът преминава през високо специализирани изследвания – скенер с контраст, 5-скенер. При преминаването през 5-скенер е написано: „с оглед на по-прецизно стадиране на карцинома, пациентът е насочен за преглеждане и представяне пред онкологична комисия“. След 5-скенера е написано, че за детайлизиране на Т-стадия е задължително провеждане на компютърен томограф с контраст. След провеждането на изследване с компютърен томограф с контраст, резултатът е Т4 N0  М0, като по-малко вероятно  е Т2b N1 М0. Аз не давам никаква оценка, това са нещата от документацията, с която разполагаме.

Адв.М.- Въпрос към д-р П.: Защо при стадиране на тумора с Т4 се прилага консервативно лечение – химиотерапия и симптоматично лечение, а при другите стадии и оперативно такова?  

 Вещо лице д-р П. – Стадий Т4 означава засягане от тумора на големи  структури от гръдния кош – трахея, хранопровод, сърце. Ако наистина е Т4, на първия етап се приема, че пациентът е неоперабилен и затова в такива случаи се назначава лекарствено значение, след известен обем лекарствено лечение отново се правят образни изследвания, понякога става така, че туморът се намалява, свива се и включително е възможно да се проведе оперативно лечение. Така е по принцип.

Адв.М.- Въпрос към д-р П.: При една и съща диагноза, кое от двете лечения: оперативно или консервативно е свързано с по-голяма преживяемост   на пациента? 

  Вещо лице д-р П. - При Т4 обикновено не се започва с операция. Ако туморът е инфилтрирал хранопровод или сърце, трудно може да бъде опериран и затова се започва с лекарства.  Докато е по-малък туморът, а има лимфни възли, тогава може да се извърши операция и след това да се прави следоперативна химиотерапия или друга терапия. Обикновено три месеца се прави лекарствено лечение, след него контролен скенер, нова оценка през онкологичен комитет и ако не стане за операция лечението продължава с лекарства,  лъчетерапия и т.н. 

Адв.М.- Въпрос към д-р П.: Във връзка с отговора на задача №7, при цитираното от Вас налично решение на онкокомитет от 15.07.2018г. в УМБАЛ „Св.Марина“, чието становище е за консервативно лечение на тумора, щеше ли да е възможно, допустимо ли е да се осъществи операция в България или не се допуска отклонение от мнението на онкокомитета ?

Вещо лице д-р П. - Принципно решението на онкокомитета е валидно за България. Понякога ако се укаже, че не сме приели най-вярното решение, пациентът  може да премине отново на комитет. В случая, ако се приеме, че е Т4 по-разумно е да се започне с лекарствено лечение. При наличие на това решение на общата оноколгична комисия, на практика всички лечебни заведения ще са обвързани с това решение до вземане на ново решение. След издаването на това и при липса на друго решение, на този пациент, навсякъде ще му бъде предложено само и единствено препоръчаната в решението терапия. В онкокомитета задължително са включени следните специалисти: хирург, медицински онколог, лъчетерапевт, патоанатом, образен диагностик. Може да има допълнително и друг специалист, което зависи от профила, ако е гинекологичен, уши, нос гърло и т.н.

Адв.М.- Въпрос към д-р П.: При решаване на подобни въпроси като този на жалбоподателя, който е диагностициран с онкологично комплексно заболяване, достатъчно ли е заключение на специалист по гръдна хирургия относно възможността лицето да се лекува в чужбина, тъй като в административната преписка има становище единствено на консултант по гръдна хирургия?  

Вещо лице д-р П. -  Не мога да дам отговор на този въпрос.

Адв.М.- По въпрос №1, казвате, че документът обективиращ лечението в Германия няма задължителните реквизити на епикриза, уверен ли сте и на база на какво, че документите от немските лечебни заведения трябва да съвпадат и да са еднакви с българските, въз основа на какво правите това заключение?

Вещо лице д-р П. - Виждал съм епикризи от Германия, Великобритания, САЩ, включително и българските горе-долу за една онкологична операция това, което е най-важното, освен името на пациента това е патоанатомичният стадий, тоест при такава голяма операция, хистологията трябва да е половин страница, а такова нещо няма за конкретния пациент. Това което го има като документация е нещо като „зелен талон“ – лекар решава да прати някого някъде и му пише на един зелен талон къде го насочва. Епикризата е нещо съвсем различно, това е официален документ с печати, подписи и реквизити. В отговор на въпрос №7 съм записал, че не е налично в документацията решение на техен Онкологичен комитет /туморен борд/, тъй като съм бил на специализации в чужбина, знам приликите и разликите. Говоря от практиката, която имам и завявам, че има чужбина трябва да има такъв туморен борд. Това е световна практика. Говоря принципно от лечебните заведения, в които включително съм специализирал, за конкретното лечебно заведение, в което е извършена операцията, не мога да дам отговор, нямам наблюдение.

 Вещо лице проф. Р. - В България по принцип задължително операторът трябва да е със специалност „гръдна хирургия“ и един от асистентите му трябва да е със специалност „гръдна хирургия“. В България гръдни операции, при онкологични заболявания на белия дроб задължително екипът включва гръден хирург – оператор, гръден хирург – асистент, възможно е да има специализанти или друг колега без специалност, но без гръден хирург не може. При такава операция, онкологът няма място в операционната зала, той си е свършил работата предварително и след това ще продължи след операцията. За този конкретен случай обаче е задължително присъствието и отношението на кардиохирург, с оглед евентуална интервенция и върху сърце. Работата върху сърце налага понякога сърцето до бъде изключено, да се мине на апарат – изкуствено сърце и бял дроб. И в България, и навсякъде по света при такъв случай така трябва да се направи. Такива лечебни заведения има в България, те са с определено ниво на компетентност, за да се работи определен вид хирургична дейност, всяка клиника или отделение трябва да отговаря на изискванията. Такива лечебни заведения има в България -  те се намират в гр.София, гр. Пловдив и гр.Варна. Това са местата, където би могло да се извърши такава оперативна интервенция в съчетание с два екипа – белодробен гръден хирург и в присъствието и работата на съвместен екип с кардиохирург, ако това се наложи.  

Адв.М.- Нямам повече въпроси към вещите лица.

Адв. С - Нямам въпроси към вещите лица. Да се приемат заключенията на вещите лица.

Юрисконсулт А - Нямам въпроси към вещите лица. Да се приемат заключенията на вещите лица.

Съдът намира заключението по съдебно-медицинската експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.  

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по съдебно-медицинската като обективно и компетентно дадено.

На вещите лица да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит и представените справки-декларации.  

Адв.М.- Поддържам жалбата на подробно развитите в нея аргументи. Поддържам молбата с доказателствени искания, постъпила в съда на 08.04.2019г. В тази връзка представям удостоверение от Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД гр.София (МБАЛББ). Информацията в него следва съдът да преценява съобразно всички събрани доказателства по делото. Към настоящата дата не разполагам с отговор от болница „Роберт Бош“ относно информацията от това лечебно заведение, за което също бе издадено съдебно удостоверение от съда. Моля да ми дадете възможност да представя информацията от болница „Роберт Бош“ - Германия. Представям и моля да бъде прието по делото резултат от образно изследване, проведено на жалбоподателя. Това изследване е скорошно и удостоверява състоянието на пациента след проведеното лечение в Германия. Представям епикриза от Клиника „Роберт-Бош“, в превод на български език и с текста на немски. В тази епикриза подробно са описани всички стадии на лечението, включително хистологични и други изследвания, проведени на жалбоподателя. Във връзка с молбата от 08.04.2019г. и изложеното в нея искане по т.2 за събиране на гласни доказателства, което е подробно мотивирано от мен и съдружника ми М. Ш., заявявам, че  поддържам това искане, то доразвито е в молбата ми, като свидетелят Ст. Д. се намира пред сградата на съда и може да бъде разпитан в момента. Представените и приети днес три съдебно-медицински експертизи не отговарят на изискванията чл.201 от ГПК във връзка с чл.144 от ГПК. Три са основанията за оспорване. Първото основание е, че съдебно-медицинската експертиза изрично е допусната от съда като комплексна такава, а вещите лица са дали три самостоятелни заключения. Заключенията на вещите лица, освен всичко друго имат известни разминавания, например в отговора на задача №1 – начинът на лечение и стадиране на туморната формация. Ако експертизата беше  съставена като комплексна, то тези противоречия би следвало да се преодолеят чрез излагане на особени мнения от вещите лица. Второто ми основание е, че две от вещите лица д-р П. и д-р М., в своите експертизи на най-важния въпрос №5, който е зададен от съда, директно реферират към становището на националния консултант по гръдна хирургия проф.Д. П., мотивирайки мнението си не с обективни данни, а с неговото становище. Доколкото именно цялата процедура, която сме инициирали пред настоящия съдебен състав, е свързана с оспорване на фактите и обстоятелствата в административната преписка, безпредметно се явява вещите лица да аргументират заключението си, базирайки се на становище,  дадено от експерт именно в административното  производство. Ако приемем, че е правилно автоматично да се потвърждават становища  на  националните консултанти, без вещите лица да излагат собствени мотиви и съображения, то назначаването на една медицинска експертиза в спор като настоящия, става напълно безпредметно. Третото основание – макар и трите вещи лица, категорично да твърдят по задача №7, че в България е препоръчано само консервативно лечение, а в Германия и оперативно, нито един от тях не е отговорил на поставения от съда втори подвъпрос, а именно: „..При наличие на разлика във видовете лечения, какви са предимствата и недостатъците на лечението и коя от възприетите  процедури може да се определи като по-адекватна и съответстваща на медицинското състояние на пациента“. С оглед на горното, считам че трите експертизи не са обосновани, не са обективни, не отговарят на изискванията на чл.201 от ГПК и моля да бъде назначена нова тройна съдебно-медицинска експертиза, при която задължително да се укаже на вещите лица да работят комплексно и да извършат медицински преглед на пациента.

Адв.С. - По отношение  на представеното от жалбоподателя   писмено доказателство в днешно съдебно заседание удостоверение от МБАЛББ „Света София“ ЕАД, не възразявам да бъде прието по делото, въпреки че по същината си не установява никакъв факт, твърдян и позитивен за жалбоподателя. По отношение на представеното писмено доказателство от отделение по нуклеарна медицина резултат от образно изследване, не възразявам да бъде прието, същото е относимо и необходимо за изясняване на правния спор. Не възразявам да се приеме и лекарския доклад от болницата в Германия. Оспорвам искането за събиране на гласни доказателствени средства със същите мотиви, които изложихме в предходно съдебно заседание, тъй като жалбоподателят се домогва да докаже твърдян факт, а именно - консултация с лекар специалист с гласни доказателствени средства, което е недопустимо в нашето право. По отношение на направеното в срок в днешно съдебно заседание оспорване на експертните заключения, считам същото неоснователно. И трите вещи лица са изготвили задълбочени и мотивирани заключения и в днешно съдебно заседание същите мотивирано самостоятелно и в екип изложиха своите виждания относно поставените им задачи. Не споделям доводите на жалбоподателя досежно липса на каквито и да е отговори. И трите вещи лица, и д-р П. в днешно съдебно заседание в детайли отговори на поставените му въпроси. Считам, че евентуално назначение на повторна тройна експертиза не би допринесла с нищо за изясняване на правния спор и в този смисъл, моля да оставите искането като неоснователно.   

Адв.М.- По отношение искането за събиране на гласни доказателства, обръщам внимание, че то първоначално беше допуснато от съда. Ние не се домогваме да докажем осъществен медицински преглед   Считам, че в документа от чуждестранното лечебно заведение, който представих преди малко се намира достатъчно подробна информация, която ще бъде абсолютно необходима и адекватна на нуждите на вещи лица по повторна съдебно-медицинска експертиза, включително резултатите от хистологични изследвания, по-подробна информация за извършената операция и други медицински данни. Моля да допуснете и назначите повторна тройна съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на същите въпроси, след като се запознае с всички писмени доказателства по делото, включително днес представените, работи комплексно и да направи преглед на жалбоподателя.

 Съдът като съобрази  представените в днешно съдебно заседание    писмени доказателства от процесуалния представител на оспорващия,  счете същите за относими и допустими към спора, поради което ще следва да бъдат приети към доказателствения материал по делото.

Съдът намира че искането, обективирано в депозирана по делото молба-становище от 08.04.2019г. относно събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетеля д-р К., извършил преглед и консултация на жалбоподателя, а в условията  на алтернативност -  разпит на Ст. Д. – син на жалбоподателя, следва да бъде уважено в частта, с която се желае  събиране на гласни доказателства  чрез разпит на водения в днешно съдебно заседание Ст. Д. В останалата част относно разпит на лекаря, дал консултация по представени документи, съдът намира искането за неоснователно, още повече че няма данни, а и не се твърди от оспорващия, че по време на консултацията е издаден медицински документ, обективиращ резултата на прегледа. Съдът намира, че разпитът на д-р К.в относно направена консултация през 2018г., при липса на съставени писмени документи за резултатите на прегледа, едва ли ще внесе яснота по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия, както следва:

- Удостоверение изх.№606/09.05.2019г. от Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД гр.София;

 -Резултат от образно изследване от отделение по нуклеарна медицина  при МБАЛББ „Света София“ ЕАД гр.София;

-Епикриза от Клиника Роберт-Бош в  превод на български. 

ДОПУСКА събирането на поисканите от процесуалния представител на оспорващия гласни доказателства чрез разпит на свидетеля Ст. З.Д. - син на оспорващия.

Съдът снема самоличността на допуснатия свидетел, както следва:

Ст. З.Д. – роден на ***г., бълг.гр., неженен, висше образование, неосъждан, син на оспорващия.

Съдът разяснява на свидетеля правото му да откаже да свидетелства, както и наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелят Ст. З.Д. - Желая да свидетелствам. Обещавам да говоря истината.

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Ст. З.Д.

Свидетелят Ст.З.Д. - Зная за какво се води това дело. Подпомагал съм лечението на баща ми. Направих консултации със специалисти по медицинска онкология относно възможността баща ми да бъде лекуван в страната и в чужбина. Тези консултации ги направих веднъж във Варна, при доц. К. в онкологичната болница, веднъж в гр.София при д-р Кр.К. в МБАЛ „Сердика“. Преди това съм бил при доц.К. При специалистите аз отидох сам, не съм водил баща си. Там представих документацията от Университетската болница МБАЛ „Света Марина“  ЕАД – Варна, понеже бяхме приети там по спешност след първоначалните симптоми. По време на консултациите баща ми беше в къщи. По спешност бяхме приети на 02.07.2018г. и там останахме до 07.07.2018г. в  Университетската болница МБАЛ „Света Марина“  ЕАД – Варна. След това потърсих второ и трето мнение, като носех документите, които ми бяха предоставени от университетската болница във Варна. В София се срещнах с доц.К., обясних му каква е ситуацията, исках да чуя неговото мнение, понеже вече знаехме какво е мнението на онкокомисията във Варна, чух мнението на доц.К. Единственият вариант, според доц.К., е да се започне химиотерапия възможно най-бързо, понеже показателите бяха такива, че баща ми имаше инфилтрация във външната обвивка на сърцето, която не беше доказано как ще се отрази във времето. Доц.К. изтъкна, че може да бъде включен в експериментно лечение, което няма да бъде с доказани резултати, тъй като не е официална медицинска практика, но не продължихме коментара в тази насока, понеже за мен нямаше смисъл. Доц.К. се запозна с документацията на баща ми. Моят конкретен въпрос беше дали му е известно кой екип в България би могъл да направи операция, понеже ние бяхме на такъв етап от развитието на болестта, в който все още имахме някакви шансове. Към настоящия момент за доц.К. не му беше известно кой екип в България може да го направи. Според него нямаше такъв екип в България, защото при една такава операция трябва да влязат два екипа – един екип гръдна хирургия и втори екип от кардиохирурзи.  Решението за операцията беше наше, след консултация извън страната. Д-р К. вметна, че би могло да бъде опция операция, но понеже не му беше известно кой екип да извърши такава операция в България, мнението му беше в тежест на химиотерапия. Във Варна становището беше да се диспансеризира възможно най-бързо и да се започне курс на химиотерапия. Всички консулти, които проведохме във Варна и в София ни посъветваха съобразно решението на онкокомисията – да се започне с химиотерапия. За операцията в чужбина имах информация от наши познати, че са били на подобен тип операция навън. По интернет намерих клиниката, свързах се с професора и неговия екип. Отидохме там, погледнаха резултатите, направиха  втори 5-скенер там казаха, че няма проблем да влезем за операция и това беше тяхната препоръка с оглед състоянието на баща ми към тогавашния момент. И при двата консулта с доц.К. и с доц.К. не се изискваше преглед, казаха, че са достатъчни документите, тъй като апаратурата, която имат Университетската болница МБАЛ „Света Марина“ във Варна е достатъчно адекватна и могат да разчитат  на резултатите. 

Адв.М.- Нямам въпроси към свидетеля. 

Адв. С. - Нямам въпроси към свидетеля. 

Юрисконсулт А. - Нямам въпроси към свидетеля. 

По доказателствените искания на страните съдът намира следното:

По направеното искане за назначаване на допълнителна експертиза от три вещи лица, която да отговори на същите въпроси съдът съобрази, че в днешно съдебно заседание не бяха изложени убедителни аргументи относно липсата на обективност при изготвяне на СМЕ. Предвид изложеното съдът намира искането за назначаване на допълнителна експертиза със същите задачи за неоснователно и не следва да бъде уважено.

Съдът намира направеното доказателствено искане от процесуалния  представител на оспорващия да му бъде дадена възможност да представи отговор от болница „Роберт Бош“  - Германия за основателно, поради което същото ще следва да бъде уважено. 

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за назначаване на нова експертиза с три вещи лица, която да отговори на същите задачи.

ДАВА възможност на оспорващия да представи справка, изготвена от болница „Роберт Бош“ в Германия, която да даде отговор на поставените от оспорващия въпроси в унисон с издаденото от съда удостоверение. 

Адв.М.-  Няма да сочим други доказателства на този етап. Нямаме доказателствени искания.

Адв. С. - Няма да сочим други доказателства на този етап. Нямаме доказателствени искания.

 Юрисконсулт А. - Няма да сочим други доказателства на този етап. Нямаме доказателствени искания.  

С оглед предоставената възможност да ангажиране на нови доказателства съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага делото за 03.07.2019г. от 14:00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.   

Заседанието приключи в 15:20 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

                                       Административен съдия:

 

                                                                                                        Секретар: