П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 04.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на четвърти юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

Административно дело № 184 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

Оспорващата, Н.Т.К. ***, уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За нея се явява адв. Б. С. от ШАК, редовно упълномощен.

Ответникът, Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Варна, Централно управление на Националната агенция за приходите - гр.Варна, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За него се явява гл. юрисконсулт А. П., редовно упълномощена.

Вещото лице Е.Й. А. -К., редовно призовано, се явява лично.

Адв.  С.– Моля, да се даде ход на делото.

Гл. юрисконсулт П. - Моля, да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, че с молба от ответната страна по делото в предходно съдебно заседание е представен електронен носител /диск/, съдържащ 6 бр. електронни файлове. 

Съдът докладва, че с молба рег. № ДА-01-1510 от 14.05.2019 г. от ответната страна е представен електронен носител /диск/, съдържащ 6 бр. електронни файлове, съобразно направения в молбата опис. 

Съдът докладва, че с молба рег. № ДА-01-1511 от 14.05.2019 г. ответната страна е представила писмени доказателства, съобразно направения в молбата опис от т. 1 до т. 2.

 Съдът докладва, че с молба рег. № ДА-01-1717 от 29.05.2019 г. ответната страна е представила писмени доказателства, съобразно направен опис от т. 1 до т. 3.

Съдът докладва заключението по съдебно-счетоводната експертиза назначена в предходно съдебно заседание, като констатира, че същото е депозирано в законоустановения срок.

Адв.  С.Не възразявам по приемането на писмените доказателства.

Гл. юрисконсулт П.– Моля, да се приемат писмените доказателства.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна с молба рег. № ДА-01-1511 от 14.05.2019 г., съобразно направения в молбата опис от т. 1 до т. 2, както и представените с молба рег. № ДА-01-1717 от 29.05.2019 г. писмени доказателства съобразно направения опис от т. 1 до т. 3.

Адв.  С.– Не възразявам по изслушването на заключението.

Гл. юрисконсулт П.– Не възразявам по изслушването на заключението.

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице:

Е.Й. А. -К. – 59 г., български гражданин, омъжена, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство със страните.

Съдът напомня на вещото лице отговорността за даване на невярно заключение по чл. 291, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години.

Вещото лице обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно- счетоводната експертиза, изготвена от вещото лице.

Вещо лице – Поддържам заключението, така както съм го предявила. Допусната е грешка при изчисляване на лихвата на стр. 6, абзац 5, а именно: лихвата за невнесени тримесечни авансови вноски се определя съгласно чл. 89, ал. 5 от ЗКПО, вписаната изчислена лихва в експертизата е 550.55 лв., а следва да бъде 622.45 лв. Съответно това променя горе в таблицата ред 9, колона 5, вместо 717.60 лв. следва да се чете 789.50 лв., което представлява сбор от лихвата за невнесени тримесечни авансови вноски 622.45 лв. и лихвата за невнесен в срок годишен данък в размер 167.05 лв. Тази корекция не е отразена никъде другаде и съответно в заключението в същите части, би следвало да бъде коригирано.

Адв.  С.– Не възразявам на направената корекция от вещото лице.

Гл. юрисконсулт П.– Не възразявам на направената корекция от

вещото лице.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска корекция в заключението по съдебно-счетоводната експертиза, направена в днешно съдебно заседание  от вещото лице:

- на лист 6 в първата таблица под т. 9, където е отразено "лихви, общо в.т.ч. авансови вноски – 550.55 лв., за невнесен годишен данък – 167.05 лв. /от които внесени до ревизията – 132.76 лв./", сумата от 717.60 лв., да се чете 789.50 лв., като същата представлява сбор от сумата от 622.45лв. и 167.05 лв.;

- сумата от 550.55 лв., описана в текстовата част на експертизата на стр. 6, на 21 и 23 ред в размер на 550.55лв., да се чете 622.45 лв.;

- на последния ред от стр. 6 лихвата в размер на 717.60лв. да се чете 789.50лв;

- на стр. 7, ред 3, сумата от 550.55 лв. следва да се чете 622.45 лв.;

- на стр. 10 в таблицата по т.9 в графа "лихви, общо в.т.ч. за авансови вноски 550.55 лв. и за невнесен годишен данък 167.05лв.", сумата от 717. 60лв. да се чете 789.50 лв., като сумата за авансови вноски от 550.55 лв. да се чете 622.45 лв.;

- на стр. 10, на ред четири и шест от долу на горе, сумата от  550.55 лв. да се чете 622.45 лв.;

- на стр. 11 от заключението под таблицата на трети ред от текстовата част сумата от 717.60 лв. да се чете 789.50 лв., като на шести ред сумата от 550.55 лв. се чете 622.45 лв.

Въпрос на гл. юрисконсулт П.На какво се дължи разликата между лихвата определена по РА и тази, която е определена в експертизата по първи вариант?

Вещо лице – Предполагам, че е от падежа. В РА беше смятано от 01.05., но той не е работен ден и първият работен ден е 02.05., т.е. лихвата започва да тече от 03.05. и оттам се получава малката разлика. Дължимата сума е 37430,25 лв. заедно с лихвата 6807,07 лв. общо задължението е 47558,42 лв. От това задължение имаме внесен данък и остава за внасяне 37430,25  лв. Върху тази сума е пресметната лихва 6807,07 лв., лихва на внасяне, тя е дължима и сумата за внасяне е 44237,33 лв. според РА – главница и лихва, след приспадане на внесените суми.

          Гл. юрисконсулт П. В графа "Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ" в ревизионния акт, ревизираното лице е декларирало сума за внасяне приблизително 10 000 лв., а е внесъл 5 000 лв. Има разлика, която не е внесена. Ние определяме обаче, че той не дължи по този ред данък за това му определяме „0“ . Говоря за реда по т. 1. По този ред (т.2 от РА) му определяме данък, който е в размер на 47558,42 лв. и съответните лихви. Тук има внесена сума, която я съобразяваме и всъщност остатъка за внасяне е в колона 11. Общо внесената сума е 15574.30 лв. Сумата от 37430,25  лв. е допълнително сумата, която не е внесена от жалбоподателя и 6807,07 лв. е лихвата върху дължимата сума. И тук в таблицата по т.II е извършено прихващане на тези 5 000 лв.  Задължението по РА е 31884.12 лв. – главница и 6807,07 лв. – лихва. Тези 132.76 лв. са начислени в полза на лицето. Изчисляваме му лихва за по-късно възстановената сума, защото той е внесъл по един ред. Сумата от 132.76 лв. е начислена в полза на ревизираното лице сума за по-късно възстановената недължимо платена от него сума. 

Вещо лице - Размерът на задължението на жалбоподателя e 32016.88лв., описан на лист 27 от делото. Разликата е в тези 132.76 лв. В графа 10 е посочена сумата от 132.76 лв., която лихва е начислена от НАП на ревизираното лице, защото внесената от него сума е на друго основание. Сумата от 31884.12 лв. се получава, като от възстановената сума 32016.88 лв. се извади сумата от 132.76 лв., представляваща лихва за по-късно възстановяване от НАП на лицето. В РА се претендират 31884.12 лв. – главница и 6807,07 лв. – лихви. Аз смятам, че тези лихви са по-малко, защото има 3 дни разлика между датата, от която сумата става наложена, поради това че 01.05. е бил неработен ден и съответно от 03.05. започва изчислението.

Въпрос на съда: Ако се приеме, че начинът на изчисление, приложен от данъчните органи, е правилен, има ли разлика в установеното задължение, като главница.  

Вещо лице - Като главница няма разлика в установеното задължение, но като лихва има разлика. Установената от мен лихва е в размер на 6781.66 лв., вместо установената от НАП - 6807.07 лв. 

Адв.  С.  – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Гл. юрисконсулт П. - Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

Съдът намира заключението на вещото лице по назначената съдебносчетоводна експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по назначената съдебносчетоводна експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит и представената справка-декларация.

Предвид това, че по делото са представени електронни документи, съдът на основание чл.184 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и §2 от ДР на ДОПК, пристъпва към възпроизвеждане на електронните документи, представени на оптичен носител - 1 бр. CD- R от ответната страна в предходно съдебно заседание, приложен на л.880 от делото.

В присъствието на процесуалния представител на оспорващата адв. С., процесуалния представител на ответната страна гл. юрисконсулт П., както и със съдействието на технически помощник – системния администратор при ШАдмС, съдът извършва визуализация на документите, съдържащи се на оптичния носител.

          При отваряне на CD – R се установяват:

- 4 бр. архивни „WinRAR ZIP” файлове с номера Р-03002718004360-020-001_archive, Р-03002718004360-020-002_archive, Р-03002718004360-091-001_archive, Р-03002718004360-092-001_archive;

- 1 бр. PDF файл с наименование Наръчник Б-тръст – извадка;

- 1 бр. PDF файл с наименование Разяснения ел. подпис за съда.

При отваряне на първия архивен файл Р-03002718004360-020-001_archive се отваря файл, съдържащ Заповед за възлагане на ревизия № Р-03002718004360-020-001 / 26.07.2018 г., издаден от орган по приходите Р. А. Д.,в качеството си на заместник на С. Й. Г. - Началник на сектор при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 26.07.2018г. Документът е подписан от лицето Р. А. Д. на 26.07.2018 г. в 15:16:39 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Р. А. Д. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 28.03.2018 г. до 28.03.2019г.

При отваряне на втория архивен файл Р-03002718004360-020-002_archive се отваря файл, съдържащ Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-03002718004360-020-002 / 21.09.2018 г., издаден от орган по приходите С. Й. Г. - Началник на сектор при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 21.09.2018 г. Документът е подписан от лицето С. Й. Г. на 21.09.2018 г. в 15:16:39 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на С. Й. Г. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 20.04.2018 г. до 20.04.2019г.

При отваряне на третия архивен файл Р-03002718004360-091-001_archive, се отваря файл, съдържащ Ревизионен акт № Р-03002718004360-091-001 / 28.12.2018 г., издаден  от орган по приходите С. Й. Г. -Началник на сектор при ТД на НАП Варна и С. А. Д. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 28.12.2018г. Документът е подписан от лицето С. Й. Г. на 28.12.2018г. в 12:41:43 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на С. Й. Г. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 20.04.2018 г. до 20.04.2019г. Документът е подписан и от лицето С. А. Д. на 28.12.2018г. в 12:42:01 часа., с електронен подпис на името на С. А. Д. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, валиден за периода от 08.06.2018 г. до 08.06.2019г.

При отваряне на четвъртия архивен файл Р-03002718004360-092-001_archive, се отваря файл, съдържащ Ревизионен доклад № Р-03002718004360-092-001 / 12.11.2018 г., издаден  от орган по приходите Т. М. Н.–С. -Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна и С. А. Д. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 12.11.2018 г. Документът е подписан от лицето Т. М. Н. –С. на 12.11.2018 г. в 14:17:29 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Т. М. Н. –С. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 20.04.2018 г. до 20.04.2019г. Документът е подписан и от лицето С. А. Д. на 12.11.2018 г. в 13:06:40 часа, с електронен подпис на името на С. А. Д. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, валиден за периода от 08.06.2018 г. до 08.06.2019г.

При отваряне на PDF файл с наименование Наръчник Б-тръст – извадка се установява файл с надпис Наръчник на потребителя за предоставяните от „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“ АД В-Trust удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги за квалифициран електронен подпис.

При отваряне на PDF файл с наименование Разяснения ел. подпис за съда се установява файл с надпис Разяснение относно технологията на електронния подпис, процеса на електронно подписване и възможни инструменти за проверка на валидността на електронно подписани документи или актове от органите по приходите с КЕП по реда на ЗЕДЕП.

Съдът на основание чл.184 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и §2 от ДР на ДОПК, пристъпва към възпроизвеждане на електронните документи, представени на оптичен носител - 1 бр. CD- R от ответната страна към молба с рег. № ДА-01-1510 от 14.05.2019 г., приложен на л.892 от делото.

В присъствието на процесуалния представител на оспорващата адв. С., процесуалния представител на ответната страна гл. юрисконсулт П., както и със съдействието на технически помощник – системния администратор при ШАдмС, съдът извършва визуализация на документите, съдържащи се на оптичния носител.

При отваряне на CD – R се установяват:

- 6 бр. архивни „WinRAR ZIP” файлове с номера П-03002718025526-073-001_archive, П-03002718025526-177-001_archive, Р-03002718004360-104-001_archive, Р-03002718004360-106-001_archive, Р-03002718004360-115-001_archive, Р-03002718004360-ППД-001_archive.

При отваряне на първия архивен файл П-03002718025526-073-001_archive, се отваря файл, съдържащ Протокол № П-03002718025526-073-001 / 11.06.2018 г., издаден  от орган по приходите Т. М. Н. –С. -Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна и С. А. Д. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 11.06.2018 г. Документът е подписан от лицето Т. М. Н. –С. на 11.06.2018 г. в 17:44:03 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Т. М. Н. –С. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 20.04.2018 г. до 20.04.2019г. Документът е подписан и от лицето С. А. Д. на 11.06.2018 г. в 17:41:34 часа, с електронен подпис на името на С. А. Д. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, валиден за периода от 08.06.2018 г. до 08.06.2019г.

При отваряне на втория архивен файл П-03002718025526-177-001_archive се отваря файл, съдържащ Покана по чл. 103 от ДОПК № П-03002718025526-177-001 / 11.06.2018 г., издаден  от орган по приходите Т. М. Н. –С. -Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 11.06.2018 г. Документът е подписан от лицето Т. М. Н. –С. на 11.06.2018 г. в 16:56:50 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Т. М. Н. –С. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 20.04.2018 г. до 20.04.2019г.

При отваряне на третия архивен файл Р-03002718004360-104-001_archive се отваря файл, съдържащ Решение за отказ за спиране на производство № Р-03002718004360-104-001 / 14.12.2018 г., издаден  от орган по приходите С. Й. Г. - Началник на сектор при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 14.12.2018 г. Документът е подписан от лицето С. Й. Г. на 14.12.2018 г. в 13:24:20 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на С. Й. Г. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 20.04.2018 г. до 20.04.2019г.

При отваряне на четвъртия архивен файл Р-03002718004360-106-001_archive се отваря файл, съдържащ Решение № Р-03002718004360-106-001 / 10.08.2018 г., издаден  от орган по приходите С. А. Д. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 10.08.2018 г. Документът е подписан от лицето С. А. Д. на 10.08.2018 г. в 16:12:58 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на С. А. Д. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, валиден за периода от 08.06.2018 г. до 08.06.2019г.

При отваряне на петия архивен файл Р-03002718004360-115-001_archive се отваря файл, съдържащ Уведомление за съставен ревизионен доклад № Р-03002718004360-115-001 / 20.11.2018 г., издаден  от орган по приходите С. А. Д. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 20.11.2018 г. Документът е подписан от лицето С. А. Д. на 20.11.2018 г. в 11:47:09 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на С. А. Д. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, валиден за периода от 08.06.2018 г. до 08.06.2019г.

При отваряне на шестия архивен файл Р-03002718004360-ППД-001_archive се отваря файл, съдържащ Протокол № Р-03002718004360-ППД-001 / 09.08.2018 г., издаден  от орган по приходите Т. М. Н. –С. -Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 09.08.2018 г. Документът е подписан от лицето Т. М. Н. –С. на 09.08.2018 г. в 15:45:44 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Т. М. Н. –С. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 20.04.2018 г. до 20.04.2019г.

Адв.  С.– Да се приемат електронните документи.

Гл. юрисконсулт П. Моля, да приемете електронните документи.

С оглед изявлението на страните, че не възразяват към материалите по делото да бъдат приобщени цифрови носители, съдържащи изброените по-горе електронни документи, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото цифрови носители - 2 бр. CD, съдържащи електронни документи, представени съответно с молба на процесуалния представител на ответната страна в съдебното заседание, проведено на 07.05.2019 г., както и с молба рег. № ДА-01-1510 от 14.05.2019 г., депозирана от процесуалния представител на ответната страна.

Адв.  С. - Представям списък на разноските. Нямам други доказателствени искания.

Гл. юрисконсулт П. - Представям списък на разноските. Нямам други доказателствени искания.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Прилага към материалите по делото представените от процесуалните представители на страните списъци с разноските по делото.

С оглед изчерпване на доказателствените искания, съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. С.– Моля, да уважите подадената от нас жалба. Подробно сме изложили аргументите си в същата. Считаме обжалвания ревизионен акт за незаконосъобразен, като молим да го отмените в обжалваната му част. Моля, да ни бъдат присъдени сторените по делото разноски, както и да ни предоставите подходящ срок за писмени бележки. 

Гл. юрисконсулт П.– Моля, да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана. Считам, че в настоящото производство не се събраха допълнителни доказателства, които да оборват правилността на констатациите на обжалвания ревизионен акт. По мотиви, подробно изложени в Решение № 8 от 12.03.2019 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“- Варна, считам, че обжалваният ревизионен акт е правилен и законосъобразен. В случая безспорно установено е, че ревизираното лице не е подало декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в посочения срок, предвид което правото му на избор за облагане върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за 2016 г. е погасена. Считам, че декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ е особен вид изключение от данъчното право и с неподаването й правото на лицето на избор се погасява, и същата е задължително условие за валидността на последващо подоходно облагане по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ.  Считам, че жалбата следва да бъде отхвърлена, като неоснователна, като в този смисъл е трайната практика на ВАС, която е цитирана в решението на Директора на Дирекция „ОДОП“- Варна. Моля, да съобразите и Решение № 6154 от 23.04.2019 г. на ВАС, постановено по дело № 2304/2019 г., в който е разгледан абсолютно същият казус, по който страна е жалбоподателката, само че се касае за предходен данъчен период – 2015 г., като мотивите на ВАС са в потвърждение на констатациите на ревизионния акт. Моля, да ни присъдите и разноските по делото в размер на минималното възнаграждение, определен съобразно Наредба за минималните адвокатски възнаграждения, като в списъка с разноските съм посочила точния размер, който претендирам. Моля, да ми предоставите срок, в който да депозирам писмени бележки.

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок, като дава възможност на страните да представят допълнителни писмени бележки в 10-дневен срок от датата на съдебното заседание.

Заседанието приключи в  14.49  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                              Административен съдия:

 

                                                                                                       Секретар: