П Р О Т О К О Л

град Шумен, 05.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                  Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Св.Атанасова

Прокурор:  Рачев                               

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

Административно дело № 259 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  11:10 часа се явиха:

Оспорващият, Д.С.Д. ***, редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител. 

Ответникът, ОД на МВР – Шумен, редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител.

За контролиращата страна, Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно призована, явява се прокурор  Рачев.

Прокурор Рачев -  Моля да бъде даден ход на делото. Не правя отвод на съда и на секретаря.

Съдът като съобрази че страните се редовно и своевременно призовани, намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва исковата молба: Производството по настоящото дело  е образувано по искова молба, депозирана  от Д.С.Д. ***, срещу Областна дирекция на МВР - Шумен, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ се претендира обезщетение за причинени имуществени вреди – платено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство в размер на 250,00 лева (представляващо половината от заплатеното по делото възнаграждение в общ размер на 500лева) по АНД № 382/2018г. по описа на РС – Велики Преслав, в което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-0323-000804, издадено на 18.09.2018г. от Началник РУП към ОД на МВР – Шумен, РУ – Велики Преслав, в частта му по пункт втори, с която на основание чл.175, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата на Д.С.Д. е наложено административно наказание «глоба» в размер на 200 лева и «лишаване от правото да управлява МПС» за срок от шест месеца и е оставено в сила в частта по пункт трети.  В исковата молба е отправено искане за присъждане на деловодните разноски. Ищецът депозира писмено становище рег.№ № ДА-01-1756/31.05.2019г., с което заявява, че поддържа исковата молба, няма да сочи други доказателства и да прави доказателствени искания, както и поддържа исковата претенция изцяло.

 Съдът докладва, че по искане на ищеца са изискани и приложени материалите по ВАНД №382/2018г. по описа на Великопреславския районен съд.

 Съдът докладва постъпила молба от ответната страна с рег.№ДА-01-1751/31.05.2019г., в която е направено оспорване на главния  иск за обезщетение с твърдение, че същият е прекомерен, като са изложени аргументи в тази насока. С молбата е представена заповед за процесуално представителство.

Прокурор Рачев -  Искът е процесуално допустим. Да бъдат приобщени изисканите към момента доказателства.   

Съдът като съобрази приложените към исковата молба писмени доказателства, както и изисканите материали по ВАНД №382/2018г. по описа на Районен съд – Велики Преслав, счете същите за допустими и относими, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното съдът

   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото писмените такива, приложени към исковата молба, както и материалите по ВАНД   №382/2018г. по описа на Районен съд – Велики Преслав, изпратени с писмо рег.№ДА-01-1703/28.05.2019г. по описа на ШАдмС.

ПРИЛАГА към делото молба от ответната страна с рег.№ДА-01-1751/31.05.2019г., ведно със Заповед №372з-315/09.02.2017г. за упълномощаване, както и писмено становище от ищеца с рег.№ДА-011756/31.05.2019г. по опис на ШАдмС.

 

С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест между страните и на основание чл.154, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.146, ал.1, т.5 от ГПК и чл.144 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

Водим от горното съдът  

О П Р Е Д Е Л И: 

Указва на ищеца, че е в негова тежест да ангажира доказателства, досежно наличието на фактите и обстоятелствата, установяващи твърденията му за реално претърпени имуществени вреди на стойност 250,00лв., вследствие на отменен незаконосъобразен административен акт - Наказателно постановление № 18-0323-000804, издадено на 18.09.2018г. от Началник РУП към ОД на МВР – Шумен, РУ – Велики Преслав, в частта, с която на основание чл.175, ал.3, предл.1 от ЗДвП на Д.С.Д. е наложено административно наказание «глоба» в размер на 200 лева и «лишаване от правото да управлява МПС» за срок от шест месеца.

Прокурор Рачев -  Не соча други доказателства. Моля да бъде даден ход на делото по същество.

Съдът като съобрази изявленията на страните по изчерпване на доказателствата, липса на нови доказателствени искания, счете делото за изяснено от фактическа страна.  

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Прокурор Рачев - Запознавайки се с материалите по делото и с приобщените  в хода на настоящото производство доказателства, намирам предявения иск за допустим и доказан по основание и размер. Досежно размерът на иска и претендираната прекомерност, такава не е налице, доколкото съгласно практика на Върховния съд от края на миналото хилядолетие, възнаграждение в размер до три пъти минималното по Наредба №1 на Адвокатската колегия не следва да бъде класифицирано като прекомерно, а в случая нямаме такова, не надхвърляме този праг. Намирайки иска за доказан по основание и размер, моля същия да бъде уважен напълно. Моля за акт в този смисъл.    

Съдът  обяви, че ще се  произнесе с решение в инструктивния срок.

Заседанието приключи  в  11:20 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                     Административен съдия:

 

                                                                                                                Секретар: