П Р О Т О К О Л

град Шумен, 05.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                    Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Св.Атанасова

Прокурор:                                          

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

Административно дело № 255 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  10:25 часа се явиха:

Оспорващият, А.В.В. ***, редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, Директор на ТД на НАП - Варна, редовно и своевременно призован,  за него се явява старши юрисконсулт Ст., надлежно упълномощена.       

Юрисконсулт Ст.- Да се даде ход на делото.   

Съдът като съобрази, че страните са редовно и своевременно призовани намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата: Производството е образувано по жалба на А.В.В. ***, против Решение № 87/09.04.2019г. на директора на Териториална дирекция на НАП – Варна, с което е оставена без уважение жалба вх.№ 4275/02.04.2019г. по регистъра на ТД на НАП, офис – Шумен, подадена от оспорващия срещу Разпореждане изх.№ С190027-137-0002991/29.03.2019г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Варна, офис Шумен. Оспорващият изразява недоволство от издаденото решение, релевирайки доводи за неговата незаконосъобразност поради издаването му в нарушение на материалния закон. Счита че производството по принудителното изпълнение на публичните задължения глоба по НП №ЗК-22/21.02.2013г. на РЗИ – Шумен и глоба по фиш С092947/20.08.2014г. на ОДМВР – Шумен, следва да бъде прекратено поради изтекла погасителна давност. По изложените в жалбата аргументи се обосновава твърдение, че оспореното решение е незаконосъобразно, поради което е отправено искане за неговата отмяна.

Съдът докладва писмените доказателства, представени от ответната страна с писма рег.№ДА-01-1496/13.05.2019г., рег.№ДА-01-1576/17.05.2019г. и с  рег.№ ДА-01-1635/22.05.2019г.

Съдът докладва, че с писмо рег.№ДА-01-1771/04.06.2019г. по описа на ШАдмС,  ответната страна заявява, че в деловодството на ТД на НАП – Варна не се намира разписка за връчване на обжалваното решение.  

Юрисконсулт Ст.- Поддържаме становище за неоснователност на така разглежданата жалба, предявена пред Шуменския административен съд. Депозирали сме писмено становище преди съдебно заседание, което поддържаме изцяло. По отношение на доказателствата, молим настоящият съдебен състав да приеме всички доказателства, веднъж представени ведно с административната преписка и допълнителни такива, които сме представили с допълнителни молби. Представям и моля да приемете като доказателство по делото обратна разписка от 03.05.2019г. и Заповед №8121з-985/31.07.2017г. (от съответния регистър на МВР) №ЗЦУ-997/08.08.2017г. (от съответния регистър на НАП), с която се възлага на органите на МВР да предявяват за събиране от органите на НАП съответните титули. По вътрешна процедура преписката ведно с жалбата се комплектова от публичния  изпълнител, чийто акт (разпореждане или постановление) се обжалва с конкретната жалба. Ведно с тази преписка публичният изпълнител дължи и писмено становище, както и пълен опис на доказателствата, които се прилагат с преписката. Съдът ще забележи, че всяко едно копие на оригинални документи, намиращи се в изпълнителното дело   е заверено с два печата – син и зелен. Зеленият печат е персонализиран, той е с номер и с него борави само конкретния публичен изпълнител, с цел да няма съответни неправомерни действия. По устни обяснения на публичния изпълнител, който отказа да представи писмено становище, тъй като делото е наследено от напуснал колега. Последният публичен изпълнител, на който е възложено това дело отказа да представи писмено обяснение, за да установим  къде е този процесен фиш.  Така както той ми обясни, в делото това е електронен  запис, който се появява на един от редовете на справката за актуални задължения на длъжника по изпълнителното дело. Представили сме цялата административна преписка, така както компетентното и задължено лице в службата я е комплектовало.

Съдът като съобрази представените от страните писмени доказателства, счете същите за допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

Водим от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА писмените доказателства, съставляващи административната преписка, представени от ответната страна с писма рег.№ДА-01-1496/13.05.2019г., рег.№ДА-01-1576/17.05.2019г. и рег.№ ДА-01-1635/22.05.2019г., както и представените в днешно съдебно заседание копие на обратна разписка, видно от която обжалваното решение е връчено на 03.05.2019г. и Заповед №8121з-985/31.07.2017г. (от съответния регистър на МВР) №ЗЦУ-997/08.08.2017г. (от съответния регистър на НАП), с която се възлага на органите на МВР да предявяват за събиране от органите на НАП съответните титули.

С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4, във връзка с чл.170, ал.1  от АПК,  във вр.с чл.160, ал.2 от ДОПК и § 2 от ДР на ДОПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

  Водим от горното  съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства за фактите, от които черпят благоприятни за себе си правни последици.      

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалваното решение;

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата, изискванията на форма, както и при наличие на посоченото в него материалноправно основание.

Юрисконсулт Ст.- Няма да сочим допълнителни  доказателства. Молим съдът да приеме всички доказателства, които сме представили до момента  като страна.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Юрисконсулт Ст.-  Депозирали сме писмено становище, в което сме изразили позицията си по конкретния административноправен спор. Молим настоящия съдебен състав, след като се запознае в цялост с всички писмени доказателства, представени от страните по делото да потвърди със съдебно решение административния акт, който се обжалва пред Шуменския административен съд, тъй като считаме че оспорваното решение е напълно законосъобразно и то потвърждава вече издадено разпореждане на публичен изпълнител, също като законосъобразен административен акт. Молим за решение в този смисъл.  

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                        Административен съдия:

 

                                                                                                       Секретар: