П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 04.06.2019 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Ив.Велчева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 169 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Оспорващата, С.А.Б. *** – уведомена в предходно заседание, се явява лично и с адв. Т. Д. при ШАК, редовно упълномощена отпреди.

    Ответникът, Началник на Областна служба „Изпълненията на наказанията“ – Варна - уведомен в предходно заседание,  не се явява и не изпраща  представител.

 Адв. Д. - Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 Съдът  констатира, че по делото са депозирани както следва:

 Постъпила е уточнителна молба от Началника на областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Варна с рег.№ ДА-01-1590/17.05.2019г., с която ответникът представя служебно изискани от съда писмени доказателства, съставляващи заверено копие на първа страница от Заповед № ЧР-05-170/03.04.2014г., ведно с придружително писмо рег.№ 4023 от 08.04.2014г. на главен директор на ГДИН; заверено копие от дневника  за влизане и излизане на МПС на територията на РСИН –Шумен за процесния период и заверени копия на 4 броя карти за оценка на С.А.Б. за процесните периоди.   

 Със съпроводително писмо рег.№ДА-01-1670/27.05.2019г. по описа на ШАдмС, в унисон с указанията на съда от предходно съдебно заседание,   ответникът е депозирал 1 брой диск, съдържащ записи от  видеокамери №2 и №6 за процесните дати – 30.01.2019г., 31.01.2019г. и 01.02.2019г., снети и съхранявани  в РСИН –Шумен, упоменати в обжалваната заповед, както и записи от 31.01.2019г. за времевия интервал от 15:00 ч. до 16:00 ч. от видеокамери №5 и №9, позиционирани в двата края на коридора на втория етаж от вътрешната част на сградата на РСИН- Шумен.

 Ответникът  е депозирал и писмено становище с рег.№ДА-01-1738 от 30.05.2019г. по описа на ШАдмС, в което във връзка с направените от  жалбоподателя доказателствени искания за допускане на гласни доказателства е изразил становището си, че възразява на искането за разпит на лицето С.Д.Б., тъй като в молбата не е конкретизирано какъв се явява същият на оспорващата и какво отношение има към извършеното нарушение на служебната дисциплина за процесния период. Досежно искането за разпит на лицето Я.Т.П., предоставя преценката за допустимостта на свидетеля  на съда. Възразява и на искането за разпит на лицето Д.М.В., с аргумента, че в молбата не е конкретизирано какво отношение има лицето към извършеното нарушение на служебната дисциплина от оспорващата в процесния период, предвид обстоятелството, че същият е служител-надзирател в арест – Шумен към РСИН- Шумен, а оспорващата е пробационен служител в пробационна служба – звено Велики Преслав.

 В тази връзка и за обосноваване на становището си във връзка с противопоставяне на разпита на упоменатия свидетел, представя ежедневна нарядна ведомост за периода от 29.01.2019г. до 01.02.2019г. включително, видно от която Д.В. не е бил на работа и не е изпълнявал функционални задължения за длъжността надзирател за процесния период, поради което не би могъл да установява обстоятелства, че инсп. Б. не е допуснала закъснение за работа и преждевременно напускане на работа на дата 30.01.2019г. 

 С писменото си становище ответникът депозира и доказателствено искане за допускане до разпит при режим на призоваване по месторабота, в качеството им на свидетели  на:  инсп. И.С.М. – инспектор информационни технологии в РСИН – Шумен, снел и архивирал записите от видеокамерите, с чийто показания ще бъдат установени обстоятелствата досежно констатираните нарушения на оспорващата; инсп. Б.Г.С. – инспектор по пробация в РСИН- Шумен, изпълнявала функциите на заместващ на началника на РСИН- Шумен в процесния период, с чийто показания ще бъде установено дали е разрешила на оспорващата да отсъства от работа, както и да установи обстоятелства, свързани със спазване на служебната дисциплина от жалбоподателката; главен инсп. К.Р.А. – Началник на РСИН-Шумен, извършила дисциплинарната проверка по установяване на нарушенията, извършени от жалбоподателката и с чийто показания ще се установяват обстоятелства, относно цялостната служебна дейност на оспорващата. Отправя искане тримата свидетели да бъдат призовани на служебен адрес, сочен в писмената молба.

 Адв. Д. – Представените доказателства не възразяваме да бъдат приобщени към доказателствата по делото. По повод възраженията относно нашите свидетели, в миналото съдебно заседание посочихме, че лицето С.Д.Б. е съпруг на оспорващата и може да установи конкретни обстоятелства по това защо тя на 31.01.2019г. е напуснала по-рано работното си място. Лицето Я.Т.П. настояваме да бъде допуснато. Той е лицето, което заедно с оспорващата  работи в звеното във В.Преслав и има конкретни наблюдения по това дали тя в посочените дни е допуснала нарушение на трудовата дисциплина. Лицето Д.М.В. работи в същата районна служба, към която работи и оспорващата. Това лице е синдикален председател на секцията, в която членува оспорващата, същият е надзирател и работи с камерите, с които е констатирано нарушението. Ние не го призоваваме за да каже за конкретните дни, не спорим, че той не е бил на работа през тези дни, но считаме, че има конкретни обстоятелства, които може да установи и които ще хвърлят светлина върху това дали оспорващата  е допуснала  дисциплинарно нарушение или не, и дали към нея е проявявано някакво тенденциозно отношение, което ние твърдим в жалбата, поради което считаме, че няма основания да не бъдат допуснати поисканите от нас свидетели. От посочените свидетели от ответната страна, считаме че е недопустимо да бъде допусната до разпит гл.инсп. К.Р.А., тъй като тя е разследвала извършените нарушения и според мен е недопустимо в качеството на свидетел да установява нещо повече от това, което е установила в преписката по дисциплинарното производство. За останалите двама свидетели, предоставяме на съда, тъй като те са дали писмени обяснения, има техни обяснения в преписката, считаме че няма какво повече да се добави от тях, още повече, че ние не оспорваме техните обяснения, които са дадени в преписката. Предоставяме преценката за тях на съда, но възразяваме категорично на разпита на К. Р. А.

  Междувременно за ответника се явява юриск. С.

 Юрисконсулт С. – Във връзка с направеното уточнение от страна на г-жа Б. по повод исканите от нея свидетели, в уточнителната молба, която беше изпратена до нас е конкретизирано, че със свидетеля  Д.М.В. ще се установяват твърдения, цитирам: „ че съм допуснала закъснения за работа и преждевременно напускане на работа на 30.01.2019г.“, т.е. г-жа Б. изрично е посочила дата в уточнителната си молба, което се различава от заявеното в днешно съдебно заседание. В ареста на   Шумен работят ориентировъчно около 16 надзирателя, така че по логиката на  г- жа Б.  всеки би могъл да бъде призован. Не можах да разбера защо точно Д. В. следва да свидетелства какви нарушения е извършила и извършила ли е нарушения на служебната дисциплина, аргументирала съм се подробно в писменото си становище. Относно възражението за разпит на гл.инсп. К. А., считам същото за неоснователно. Г- жа А. освен, че е провела дисциплинарната проверка, както съм упоменала в становището си, има пряк поглед не само върху цялата служебна дейност на г-жа Б., но би могла да бъде полезна за целите на административното производство, тъй като познава всички служители в РСИН, запозната е с работните места, работните помещения в сградата и затова аз държа на нейния разпит.

 Адв. Д. – Това, че сме посочили, че е за 30.01.2019г. не е съвсем точно, макар че с тези показания предполагам, че ще оборим най-вече за 30- ти нарушенията, но неговите показания са принципно важни и за трите дена. Освен това явно, че всеки от надзирателите може да дойде, но ние сме се спрели на този, тъй като е синдикален лидер.

 Юрисконсулт С. – Служител, който не е бил на работното си място в процесния  период, няма как да свидетелства.

 Съдът, като съобрази представените от ответника с уточнителна молба рег.№ДА-01-1590/17.05.2019г. и със  съпроводително писмо рег.№ ДА-01-1670/27.05.-2019г. по описа на ШАдмС писмени и веществени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 Във връзка с направените от всяка от страните и прецизирани в писмена молба на оспорващата с рег.№ ДА-01-1564/16.05.2019г. и писмено становище на ответника рег.№ДА-01-1738/30.05.2019г. по описа на ШАдмС доказателствени искания за допускане до разпит на сочени от всяка от страните свидетели, съдът намира за допустими и относими към спора, и в този смисъл основателни, само исканията на оспорващата за допускане до разпит в качеството на свидетели на С.Д.Б. и на Я.Т.П., както и искането на ответната страна за допускане до разпит в качеството им на свидетели на инсп. И.С.М. и на инсп. Б.Г.С., досежно установяване на сочените от страните обстоятелства.  

 Искането на оспорващата за допускане до разпит в качеството на свидетел на Д. М. В., за прецизирани в молбата обстоятелства, както и искането на ответната страна за допускане до разпит в качеството й на свидетел на гл.инсп. К.Р.А., за сочените в писменото становище обстоятелства, съдът намира за неоснователни, тъй като във връзка с установяване на сочените от страните обстоятелства от упоменатите свидетели, по делото  са представени веществено доказателство, както и писмени доказателства, съставляващи материалите по административната преписка.

 Мотивиран от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171, ал. 5 от АПК, ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото:

 -         Представените от ответника с уточнителна молба рег.№ДА-01-1590/17.05.2019г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под опис;

 -         Представеното със съпроводително писмо рег.№ ДА-01-1670 от 27.05.-2019г. по описа на ШАдмС от ответника веществено доказателства, съставляващо 1 брой диск, съдържащ записи от видеокамери №2 и №6  за процесните дати – 30.01.2019г., 31.01.2019г. и 01.02.2019г., снети и съхранявани  в РСИН –Шумен, както и записи от 31.01.2019г. за времевия интервал от 15:00 ч. до 16:00 ч. от видеокамери №5 и №9, позиционирани в двата края на коридора на втория етаж от вътрешната част на сградата на РСИН- Шумен.

 ПРИЛАГА писмено становище на ответника с рег. № ДА-01-1738 от 30.05.2019г. по описа на ШАдмС, ведно с приложена към същото ежедневна нарядна ведомост за периода 29.01.2019г.- 01.02.2019г.

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание свидетелите сочени от жалбоподателя С.Д.Б., при режим на довеждане и Я.Т.П. със служебен адрес за призоваване: гр.Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ №**, ет.**, стая ** при режим на призоваване, както и сочените от ответната страна свидетели инсп. И.С.М. – инспектор информационни технологии в РСИН – Шумен и инсп. Б.Г.С. – инспектор по пробация в РСИН- Шумен  със служебен адрес за призоваване гр.Шумен, ул. „Дунав“ №2, РСИН- Шумен.

 Определя депозит за призоваване на всеки от свидетелите, допуснати при режим на призоваване, в размер на 20.00 лева, вносими съответно от всяка от страните в 5-днвен срок от днес. 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на оспорващата за допускане в качесвото му на свидетел на Д. М. В.

 ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на ответника за допускане в качеството му на свидетел на гл.инсп. К. Р. А.

 Съдът пристъпва към оглед на приобщеното в настоящото съдебно заседание веществено доказателство, съставляващо 1 брой диск, съдържащ записи от  видеокамери №2 и №6 за процесните дати – 30.01.2019г., 31.01.2019г. и 01.02.2019г., снети и съхранявани  в РСИН –Шумен, упоменати в обжалваната заповед, както и записи от 31.01.2019г. за времевия интервал от 15:00 ч. до 16:00 ч. от видеокамери №5 и №9, позиционирани в двата края на коридора на втория етаж от вътрешната част на сградата на РСИН- Шумен.

 С оглед необходимостта от използване на техническо средство  за възпроизвеждане на файловете, огледът ще се извърши със съдействието на системния администратор при ШАдмС.

 Съдът в присъствието на процесуалния представител на ответната страна, както и в присъствието на оспорващата и нейния процесуален представител, със съдействието на системния администратор при ШАдмС, пристъпи към оглед на диск  поставен в незапечатан плик. Разпечатването на същия е извършено от съда. Върху диска са записани датите 30.01.2019г., 31.01.2019г. и  01.02.2019г., както и  наименованието на административния орган, съхраняващ видеозаписите РСИН –Шумен.

 При стартиране на диска се отварят пет директории с наименования 01.02.2019 – AS, 30.01.2019-AS, 31.01.2019-AS, 31.01.2019- коридор ІІ ет. и КРАТКИ ФАЙЛОВЕ -НАРУШЕНИЯ. 

 Съдът пристъпва към отваряне на първата директория 01.02.2019 – AS.

 Първата директория 01.02.2019 – AS съдържа 186 файла за времеви диапазон от 15:30:14ч. до 16:55:02ч.

 Втората  директория 30.01.2019 – AS съдържа 161 файла за времеви диапазон от 08:38:37ч. до 16:57:59ч.

 Следващата директория 31.01.2019 – AS съдържа 426 файла за времеви диапазон от 12:00:30ч. до 16:38:31ч.

 Директория 31.01.2019 – коридор ІІ ет.  съдържа 148 файла за времеви диапазон от 14:55:25ч. до 16:00:58ч.

 Директория КРАТКИ ФАЙЛОВЕ -НАРУШЕНИЯ има три поддиректории с наименования  01.02.2019, 30.01.2019 и 31.01.2019.

 Адв. Д.– Нямаме възражения да се изгледат само кратките файлове.

 Юриск. С. - Не възразявам да се изгледат само файловете от директория КРАТКИ ФАЙЛОВЕ.

 Съдът пристъпва към преглед на видеозаписите, съдържащи се в директория КРАТКИ ФАЙЛОВЕ - НАРУШЕНИЯ, поддиректория 30.01.2019г. Поддиректория 30.01.2019г. съдържа 6 файла – четири от камера №2 и два файла от камера №6.

 1.Vynshni_Camera2_DVR3_20190130084259_20190130084356_4428064, файлът е от дата 30.01.2019г. с начало 08:42:59ч., камера 2. В 08:43:02 ч. в двора на РСИН –Шумен влиза бял  лек автомобил, на който не може точно да бъдат идентифицирани марката и регистрационния му номер. Автомобилът преминава покрай камерата, след което излиза от обсега на камерата в 08:43:10ч. В 08:43:35ч. в обсега на камерата се появява силует на жена в гръб, лицето на която не може да бъде идентифицирано. В 08:43:44ч. същата влиза през входната врата в сградата на РСИН –Шумен. Файлът приключва в 08:43:56ч.

Въпрос на съда: Някоя от страните  разпознава ли лицето на записа?

Юриск. С. – Аз разпознавам г-жа Б..

Въпрос на съда към жалбоподателката: Разпознавате ли автомобила, който влезе и беше локализиран по време на видеозаписа?

 Жалбоподателката – Това е моят личен автомобил, марка „Фолксваген Поло“ с рег.№ ******, разпознах на записа моя личен автомобил.   

 2.Vynshni_Camera2_DVR3_20190130084308_20190130084356_4438953, файл с дата 30.01.2019г. с начало 08:43:08ч., камера 2. В началото на записа се визуализира пространството пред входна плъзгаща се врата на РСИН гр.Шумен. В 08:43:35 ч. в обсега на камерата влиза жена, заснета в гръб, която се приближава към входа на РСИН и в 08:43:45ч. същата влиза във входа на сградата. Файлът приключва в 08:43:56ч.

 Въпрос на съда: Някоя от страните  разпознава ли лицето на записа?

Юриск. С. – Аз разпознавам г-жа Б.. 

3.Vynshni_Camera2_DVR3_20190130165351_20190130165412_7696822,

 файл с дата 30.01.2019г. камера 2, с времеви диапазон от 16:53:51ч. до 16:54:12ч. В 16:53:54ч. в обсега на камерата е заснето лице, което излиза от входа на РСИН – Шумен и се приближава към камерата. В обсега на камерата се вижда и се разпознава жалбоподателката, която в 16:54:02ч. излиза от обсега на камерата. Файлът приключва в 16:54:12ч.

 4.Vynshni_Camera2_DVR3_20190130165438_20190130165520_7702766,

  файл с дата 30.01.2019г. камера 2, с времеви диапазон от 16:54:38ч. до 16:55:20ч. В 16:54:42ч. в обсега на камерата се вижда личният автомобил на жалбоподателката, бял автомобил, марка VW. Не се вижда лицето, управляващо автомобила. Регистрационният номер на автомобила не може да бъде идентифициран, но жалбоподателката не отрича, че това е нейния личен автомобил, който в 16:54:56 ч. напуска  през плъзгаща се входна врата района на РСИН, завивайки надясно. Файлът приключва в 16:55:20ч.

 5.Vynshni_Camera6_DVR3_20190130084306_20190130084324_7868438,

 файл с дата 30.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 08:43:06ч. до 08:43:24ч. Камера 6 визуализира пространството обозначено като паркинг на РСИН –Шумен. В 08:43:08ч. в обсега на камерата навлиза личният автомобил на жалбоподателката, бял на цвят, марка VW, на който не може да бъде идентифициран регистрационния номер, но оспорващата не отрича, че това е нейният автомобил. Същият паркира на паркинга в близост до лявостоящ червен лек автомобил в 08:43:12ч. В 08:43:17ч. от лекия автомобил от лява предна врата излиза жена, която не може да се идентифицира. Същата отваря задна лява врата на белия автомобил.  Файлът приключва в 08:43:24ч.

 6.Vynshni_Camera6_DVR3_20190130165405_20190130165448_8556275,

 файл с дата 30.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 16:54:05ч. до 16:54:48ч. В 16:54:05ч. в обсега на камерата се появява жалбоподателката, която се приближава към личния си автомобил, паркиран на паркинга. Жалбоподателката не отрича, че жената в обсега на камерата е именно тя. В 16:54:17ч. същата се позиционира на предна лява седалка, на шофьорското място на автомобила. Привежда същия в движение и в 16:54:38ч. напуска  паркинга, който е в обсега на камера №6. Файлът приключва в 16:54:48ч.

 Съдът пристъпва към преглед на файловете от поддиректория 31.01.2019г. на директория КРАТКИ ФАЙЛОВЕ – НАРУШЕНИЯ. Поддиректория 31.01.2019г. съдържа 15 файла от камера №2 и от камера №6.

 1.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131120204_20190131120220_7614455, файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:02:04ч. до 12:02:20ч. В 12:02:06ч. в обсега на камерата се забелязват две лица - мъж и жена, които в 12:02:09ч. напускат през външна входна врата двора на РСИН.  Същите не могат да бъдат идентифицирани от разстоянието, от което са  заснети. Файлът приключва в 12:02:20ч.

 2.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125225_20190131125244_7747850, файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:52:25ч. до 12:52:44ч.  В 12:52:28ч. през външната входна врата за пешеходци в района на РСИН влизат две жени, разпознати от процесуалния представител на ответника като инсп.Д. и инсп. Б., които в 12:52:32ч. влизат във входа на сградата на РСИН-Шумен. Файлът приключва в 12:52:44ч.

 Жалбоподателката – Не отричам, че една от жените на видеозаписа съм аз, а другата жена е инсп. Денева.   

 3.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125531_20190131125545_7752671,

 файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:55:31ч. до 12:55:45 ч. В 12:55:33ч. от входа на РСИН излизат две жени. Същите са разпознати  от процесуалния представител на ответника едната като жалбоподателката, а другата като инсп.Д. Двете жени спират в непосредствена близост до входа на сградата.  Файлът приключва в 12:55:45 ч.

 4.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125731_20190131125757_7759379,

 файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:57:31ч. до 12:57:57ч.   В 12:57:31ч. в обсега на камерата са жалбоподателката и втора жена, разпозната от процесуалния представител на ответника като инсп.Д., служител в РСИН. Същите преминават през пространството в обсега на камерата, локализиращо входа на сградата и се отправят надясно. Същите престояват в района непосредствено до входа за автомобили на РСИН до 12:57:57ч., когато приключва записа на файла.

 5.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125812_20190131125823_7763216,  файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:58:12ч. до 12:58:23ч. В 12:58:13ч. в обсега на камерата се забелязват отново жалбоподателката и служител на РСИН, разпозната от процесуалния представител на ответника като инсп.Д., които разговарят. Същите са в непосредствена близост до спрян в района до вход за автомобили лек автомобил, който не може да бъде идентифициран като марка и регистрационен номер. Двете престояват в този район до 12:58:23ч., когато приключва записа на файла. 

 6.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125959_20190131130044_7770845, Е файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:59:59ч. до 13:00:44ч.   В 13:00:01ч. в обсега на камерата, в двора пред сградата на РСИН, в непосредствена близост до входа за автомобили се идентифицират жалбоподателката и инсп.Д., служител в РСИН. В 13:00:16ч. жалбоподателката се отправя към входа на сградата, изчаква инсп.Д., двете разговарят. В 13:00:28ч. същите се отправят към входа на РСИН, но престояват все още в двора в непосредствена близост до входа до 13:00:44ч., когато приключва записът на файла.

 7.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131130137_20190131130159_7776882,  файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 13:01:37ч. до 13:01:59ч.

 В 13:01:37ч. в обсега на камерата се локализират три лица, жени, едната от които е жалбоподателката, другата е инсп. Д., които стоят в непосредствена близост до входа на РСИН. Третата жена е разпозната от процесуалния представител на ответника като инсп.Т., също служител на РСИН. На записа ясно се различават образите на трите лица, между които най-отзад върви жалбоподателката. Същите се придвижват покрай камерата и в 13:01:49ч. излизат от обсега на камерата. Файлът приключва в 13:01:59 ч.

 8.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131130240_20190131130253_7782420,

 файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 13:02:40ч. до 13:02:53ч.

 В 13:02:40ч. в обсега на камерата влиза излизащ от двора на РСИН червен лек автомобил, на който не могат категорично да бъдат идентифицирани марка и регистрационен номер, освен че е с шуменска регистрация. В 13:02:44ч. напуска района на РСИН. Файлът приключва в 13:02:53 ч.

 9.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131142415_20190131142432_7905910,   файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 14:24:15ч. до 14:24:32ч.

 В 14:24:16ч. в обсега на камерата попада същия червен автомобил, който влиза в района на РСИН през входната врата. Марката на червения автомобил е „Опел“, но не може да се идентифицира регистрационния му номер, както и не се вижда лицето, управляващо лекия автомобил.  В 14:24:22ч. автомобилът   излиза  от обсега на камерата. Файлът приключва в 14:24:32 ч.

 10.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131142525_20190131142544_7914693, файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 14:25:25ч. до 14:25:44ч.

 В 14:25:25ч. в обсега на камерата се вижда в гръб жалбоподателката,( същата не отрича, че е на записа) която се отправя към входа на сградата. След нея се движи инсп. Т. В 14:25:35ч. жалбоподателката влиза през входната врата на сградата на РСИН. След нея влиза инсп. Т. Файлът приключва в 14:25:45ч.

 11.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131155356_20190131155414_7995064,

 файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 15:53:56ч. до 15:54:14ч.

 В 15:53:57ч. от входа на РСИН излиза жалбоподателката, която се приближава към камерата, ясно се различава лицето й. В 15:54:05ч. същата излиза от обсега  на камерата. Файлът приключва в 15:54:14 ч.

 12.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131155451_20190131155507_7999822, файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 15:54:51ч. до 15:55:07ч.

 В 15:54:51ч. в обсега на камерата се появява личния автомобил на  жалбоподателката (жалбоподателката не оспорва, че тя управлява  автомобила),  който  в  15:54:54ч. напуска района на РСИН- Шумен. Файлът приключва в 15:55:07 ч.

 13.Vynshni_Camera6_DVR3_20190131142409_20190131142437_8899539,

 файл с дата 31.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 14:24:09ч. до 14:24:27ч.

 В 14:24:09ч. в обсега на камера 6 се вижда паркирания на паркинга личен автомобил на жалбоподателката. В 14:24:23ч. на паркинга се поява червен автомобил марка „Опел“, на който обаче регистрационният номер не може да бъде идентифициран. Същият паркира от лява страна в близост до паркирания на паркинга личен автомобил на жалбоподателката. В 14:24:35ч. от червения автомобил излизат две лица, които не могат да бъдат идентифицирани. Файлът приключва в 14:24:37 ч.

 14.Vynshni_Camera6_DVR3_20190131142423_20190131142532_8916075, файл с дата 31.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 14:24:23ч. до 14:25:32ч.

 В 14:24:23ч. на паркинга в непосредствена близост до паркирания личен автомобил на жалбоподателката паркира червен автомобил марка „Опел“, с регистрационен номер, който не може да бъде идентифициран. В 14:24:35 ч. от автомобила слизат  три лица. В обсега на камерата ясно се вижда, че едно от лицата е жалбоподателката,  другото лице е инсп.Д. Жалбоподателката  уточнява, че въпросният автомобил е на инсп.Т., която го е управлявала. Жалбоподателката се приближава до задна лява врата откъдето взема торбичка, която оставя в собствения си автомобил. Ясно се различава лицето на жалбоподателката. В 14:25:20ч. същата напуска обсега на камерата. Файлът приключва в 14:25:32 ч.

 15.Vynshni_Camera6_DVR3_20190131155407_20190131155447_8949163, файл с дата 31.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 15:54:07ч. до 15:54:47ч.

 В 15:54:07ч. на паркинга се виждат паркирани непосредствено един до друг личния автомобил на жалбоподателката и личния автомобил на инсп. Т. В 15:54:10 ч. в обсега на камерата се появява жалбоподателката, която се приближава към личния си автомобил Фолксваген, бял на цвят. В 15:54:17ч. същата заема мястото на шофьора в личния си автомобил, след което го привежда в движение.  Файлът приключва в 15:54:47 ч.

 Съдът пристъпва към преглед на файловете от поддиректория 01.02.2019г. на директория КРАТКИ ФАЙЛОВЕ – НАРУШЕНИЯ. Поддиректория 01.02.2019г. съдържа 3 файла от камера №2 и от камера №6.

 1.Vynshni_Camera2_DVR3_20190201154558_20190201154620_13503177, файл с дата 01.02.2019г. камера 2, времеви диапазон от 15:45:58ч. до 15:46:20ч.

 В 15:45:58ч. от входа на сградата излиза жалбоподателката, ясно се различава лицето й, което попада в обсега на камерата. В 15:46:12ч. същата излиза от обсега на камерата. Файлът приключва в 15:46:20 ч.

 2.Vynshni_Camera2_DVR3_20190201154645_20190201154745_13526296, файл с дата 01.02.2019г. камера 2, времеви диапазон от 15:46:45ч. до 15:47:45ч.

 В 15:47:28ч. в обсега на камерата се вижда личния автомобил на жалбоподателката, който в 15:47:36ч. напуска района на РСИН. Край на файла в 15:47:45ч.

 3.Vynshni_Camera6_DVR3_20190201154612_20190201154719_14719663,

 файл с дата 01.02.2019г. камера 6, времеви диапазон от 15:46:12ч. до 15:47:19ч.

 В 15:46:15ч. в обсега на камерите на паркинга на РСИН се появява жалбоподателката заснета в гръб, която се приближава към личния си автомобил. Носи торбичка в лявата си ръка. Приближава се до личния си автомобил, оставя на задната седалка багажът който носи, след което заема мястото на шофьора и привежда автомобила в движение.  Файлът приключва в 15:46:20 ч.

 Жалбоподателката – Правя следното уточнение, моля записите от видеокамерите от коридора на втория етаж да бъдат изискани за времевия интервал от 15:30ч. до 15:50 ч.       

 Съдът, като съобрази прецизираното искане на оспорващата, досежно изискване записи от видеокамерата, охраняваща вътрешната част на сградата на РСИН, позиционирана на втори етаж от дата 31.01.2019г. за времеви  интервал  от 15:30ч. до 15:50 ч., намира същото за основателно, допустимо и относимо към настоящия спор, поради което ще следва да бъде уважено.

 С оглед обстоятелството, че на представения от ответника диск за процесната дата са представени записи от видеокамери №5 и №9, охраняващи  коридора на втория етаж, за по- голям времеви интервал от указания от съда, ще следва на ответника да бъде указано да представи същите за прецизирания от оспорващата в настоящото съдебно заседание времеви интервал от 15:30ч. до 15:50 ч.

 Мотивиран от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 УКАЗВА на ответната страна в 5- дневен срок от днес да представи записи от видеокамери № 5 и № 9 на DVDR, съхранявани в РСИН –Шумен, охраняващи вътрешната част на сградата, позиционирани на втория етаж на същата, за дата 31.01.2019г. за времеви интервал от 15:30ч. до 15:50 ч.

 На основание чл. 171, ал. 4 от АПК  ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в 5-дневен срок от днес да представи Заповед № Л-41/28.01.2019г. на началника на ОСИН- Варна и Заповед №Л-128/09.01.2019г. на Главен директор на ГДИН, както и заповед за назначаване и акт за встъпване на жалбоподателката и заповед или друг административен акт, регламентиращ законоустановеното работно време на служителите от ОСИН- РСИН-Шумен. 

 Адв. Д. – Тъй като от записа от 31.01.2019г. се видя, че освен оспорващата и други две служителки са били в нарушение, както се твърди, да видим по отношение на тях взето ли е някакво отношение, по повод тенденциозното отношение, за което твърдим, че е само към оспорващата.

 Юриск. С. -  Считам, че това искане е неотносимо към предмета на спора. Моля да измените Вашето определение в частта за свидетелите, които ще бъдат разпитани от наша страна, тъй като ответникът не разполага с юридическа и финансова самостоятелност, ще се забавим с превеждането на държавна такса или отравям искане към Вас нашите свидетели да бъдат при режим на довеждане. 

 Съдът, като съобрази направеното от процесуалния представил на  оспорващата доказателствено искане, протоколирано по-горе в протокола, намира същото за неотносимо към настоящия спор и неоснователно, предвид на което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на оспорващата за изискване на информация относно взети мерки за налагане на дисциплинарни наказания на другите две лица – инсп.Т. и инсп. Д.

 ИЗМЕНЯ определението си в частта досежно допуснатите в следващото съдебно заседание двама свидетели на ответника, като постановява присъствието на същите да бъдат осигурено при режим на довеждане. 

 ОТМЕНЯ определението в частта, в която е определен депозит в размер на 20.00 лева за призоваване на всеки от допуснатите  свидетели на ответната страна.

 Отлага и насрочва делото за 02.07.2019г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени.

 Да се призове свидетеля на жалбоподателя след внасяне на определения от съда депозит.

 Заседанието приключи в 11:43 часа.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Административен съдия:

 

                                                                                                                   Секретар: