П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 04.06.2019 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Ив.Велчева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 227 по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

Оспорващата, И.С.Ж., гр. Велики Преслав - редовно и своевременно призована не се явява, за нея се явява адв. М. В. при ШАК, редовно упълномощена.

Ответникът, Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр.Велики Преслав - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Съдът констатира, че с рег. №ДА-01-1754/31.05.2019г. по описа на ШАдмС, по делото е депозирана писмена молба от ответника - Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр.Велики Преслав, съдържаща искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. В молбата си ответникът излага, че няма други доказателствени искания, няма да сочи други доказателства и по изложените  в писмената молба съображения по съществото на спора моли съдът да отхвърли депозираната жалба, като неоснователна и недоказана, и да потвърди процесната заповед като правилна и законосъобразна.

          Адв. В. - Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

                Докладва депозираната  жалба.

          Производството по настоящото дело е по реда на чл.145 от АПК във вр. с чл.14а, ал.1, във вр. с чл.14, ал.3 от Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/ по жалба на И.С.Ж. с постоянен адрес гр.Велики Преслав, чрез пълномощника си и процесуален представител -адв.М. В. със съдебен адрес гр.Шумен срещу Заповед №2701-РД 01/0031 от 16.04.2019г.  на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Велики Преслав, с която й е наредено да възстанови неправомерно получената социална помощ по чл.8д от ЗСПД в размер на 960.00 лв. и законоустановената лихва, дължима до датата на възстановяването.  

          В депозираната жалба оспорващата релевира доводи за незаконосъобразност на атакувания административен акт, поради наличие на отменителни основания по смисъла на чл. 146, т. 2,3,4 и 5 от АПК.  В жалбата си излага доводи, че процесната заповед не съдържа всички законово изискуеми реквизити съгласно чл.59, ал.2 АПК, тъй като липсва отразяване на органа, постановил обжалвания индивидуален административен акт. Липсва и отразяване пред кой орган може да бъде обжалвана същата, както и неправилно е посочен срокът за обжалване на заповедта. Сочи, че процесната заповед е издадена и в нарушение на материалния закон и по специално в нарушение нормата на чл. 14, ал.3 от ЗСПД. Предвид гореизложеното и по подробно изложени в жалбата си съображения моли съдът да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваната заповед на  директора на Дирекция „Социално подпомагане“ –гр.Велики Преслав, както и да й присъди направените деловодни разноски.

          Адв. В. – Поддържаме депозираната жалба.    

          Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-1755/31.05.2019г. по описа на ШАдмС, по делото е депозиран писмен отговор във връзка с жалбата на оспорващата от ответника  Дирекция „Социално подпомагане“ - гр.Велики Преслав, в който са изложени подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи становището на ответника за неоснователност на депозираната жалба и потвърждаване на обжалваната заповед относно възстановяване на неправомерно получена социална помощ по чл.8д от ЗСПД, като правилна и законосъобразна по изложените от ответника съображения.

Като съобрази представените от страните писмени доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК, ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото:

- Приложените към жалбата писмени доказателства под подробен опис от 1 до 7;

- Представените от ответника, със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-1355/25.04.2019г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства под опис от 1 до 11, съставляващи материалите по административната преписка във връзка с издадената заповед.

Прилага писмен отговор на ответника с рег. № ДА-01-1755 от 31.05.2019г., по описа на ШАдмС и молба на ответника с рег.№ДА-01-1754 от 31.05.2019г. по описа на ШАдмС.

На основание чл.171, ал.4, във връзка с чл. 170, ал. 1 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на същите, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

     УКАЗВА на оспорващата, че е в нейна тежест да ангажира доказателства, в подкрепа на изложените в жалбата си твърдения, досежно незаконосъобразност на атакуваната заповед, поради наличие на отменителните основания по смисъла на чл.146, т.2, 3, 4 и 5 от АПК;

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже изпълнението на законовите изисквания при издаването на оспорената заповед и съответствието й с материалноправните разпоредби и с целта на закона, както и че същата е издадена от компетентен административен орган.

          На основание чл.171, ал.4 от АПК указва на ответника в 3-дневен срок от съобщението да представи по делото Заявление – декларация вх.№122 ВП/16.02.2016г. и Заявление – декларация с вх.№Д-Н-ВП 142 от 21.01.2019г. на И.Ж..

          ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание соченият от оспорващата свидетел Т.С. – началник отдел в Дирекция „Социално подпомагане“ гр.В.Преслав, с адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 76, която да се призове за следващото съдебно заседание след внасяне на определен от съда депозит. 

          Определя  депозит за призоваване на свидетеля в размер на 20.00 лева, вносими от оспорващата в 5-дневен срок от днес.

          Дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага и насрочва същото за 02.07.2019 г. от 10.00 часа, за която дата оспорващата уведомена чрез процесуалния си представител, ответникът уведомен при условията на чл. 137, ал.7 от АПК.

Заседанието приключи в 09:43 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Административен съдия:

 

                                                                                                                Секретар: